Chuyên đề Giải pháp tăng cường quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 3I. Một số vấn đề cơ bản về thuế. 31. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và bản chất của thuế. 31.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế. 31.2. Vai trò và bản chất của thuế: 52. Hệ thống thuế Việt Nam. 7I. Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng 101. Khái niệm và đặc điểm của thuế giá trị gia tăng. 101.1. Khái niệm. 101.2. Đặc điểm của VAT 152. Vai trò của VAT. 16III. Quản lý VAT trong nền kinh tế quốc dân. 181. Mục tiêu và nguyên tắc trong quản lý VAT. 181.1.Mục tiêu trong quản lý VAT. 181.2.Nguyên tắc cơ bản trong quản lý VAT. 192. Các ảnh hưởng của VAT đối với nền kinh tế quốc dân 192.1. Ảnh hưởng của VAT đến phân phối lưu thông. 192.2. VAT có ảnh hưởng luỹ thoái đến thu nhập của người thu nhập thấp. 202.3. Tác động tích cực đến vấn đề ngoại thương. 212.4. VAT ảnh hưởng quan trọng đến quá trình điều hành và quản lý nền kinh tế. 213. Nội dung cơ bản trong quản lý. 223.1. Tổ chức thực hiện luật VAT 223.2 Quản lý quá trình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng 234. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế. 29II. Thực trạng về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanhtừ năm 1999 đến nay. 351. Cơ sở pháp lý về quản lý thuế GTGT. 352- Thực trạng về quản lý thuế GTGT đối với các DNNQD 362.1- Tình hình thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 362.2- Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế GTGT là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 372.4 – Tình hình quản lý khấu trừ thuế và hoàn thuế. 42CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 58I. mục tiêu, quan điểm về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay. 581.Mục tiêu 582- Quan điểm 60II.- Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay. 601- Đẩy mạnh triền khai chế độ kế toán, chế độ lập hoá đơn chứng từ: 612- Kiểm soát chặt chẽ đối tượng nộp thuế hơn nữa. 613-Đẩy mạnh chống thất thu đối với một số ngành nghề và lĩnh vực còn đang thất thu nhiều. 644- Quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn thuế. 655- Nâng cao tính pháp lý của hoá đơn chứng từ và có biện pháp hợp lý động viên người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng. 686- Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế và khấu trừ thuế GTGT. 736- Cần kiện toàn lại hệ thống quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hiêụ lực của bộ máy ngành thuế: 757- Thực hiện nộp thuế ở kho bạc 768- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế. 779- Tăng cường chỉ đạo thực hiện thống nhất và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ do ngành thuế đặt ra. 7810- Tăng cường công tác thanh tra, kiể tra về thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế. 7810.1. Thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất của công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với lý do như sau: 7810.2 Trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với cá doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần được cách như sau: 7911- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi tổ chức, ca nhân hỗ trợ cho cơ quan thuế và người nộp thuế tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của mình .Vì: 7912- Từng bước áp dụng công nghệ tin học váo công tác quản lý thuế để tăng cường hiệu quả quản lý thuế: 8012.1- Sự cần thiết áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế 8012.2 Trong đó thời gian tới tin học phải đáp ứng được các nội dung quản lý sau: 81III- những kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay 811- Phải sửa đổi và bổ sung thêm một số vấn đề còn bất cập trong Luật thuế GTGT. 822- Kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điểm còn sơ hở trong quy định của luật doanh nghiệp. 86KẾT LUẬN 88

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 3

I. Một số vấn đề cơ bản về thuế. 3

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và bản chất của thuế. 3

1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế. 3

1.2. Vai trò và bản chất của thuế: 5

2. Hệ thống thuế Việt Nam. 7

I. Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng 10

1. Khái niệm và đặc điểm của thuế giá trị gia tăng. 10

1.1. Khái niệm. 10

1.2. Đặc điểm của VAT 15

2. Vai trò của VAT. 16

III. Quản lý VAT trong nền kinh tế quốc dân. 18

1. Mục tiêu và nguyên tắc trong quản lý VAT. 18

1.1.Mục tiêu trong quản lý VAT. 18

1.2.Nguyên tắc cơ bản trong quản lý VAT. 19

2. Các ảnh hưởng của VAT đối với nền kinh tế quốc dân 19

2.1. Ảnh hưởng của VAT đến phân phối lưu thông. 19

2.2. VAT có ảnh hưởng luỹ thoái đến thu nhập của người thu nhập thấp. 20

2.3. Tác động tích cực đến vấn đề ngoại thương. 21

2.4. VAT ảnh hưởng quan trọng đến quá trình điều hành và quản lý nền kinh tế. 21

3. Nội dung cơ bản trong quản lý. 22

3.1. Tổ chức thực hiện luật VAT 22

3.2 Quản lý quá trình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng 23

4. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế. 29

II. Thực trạng về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanhtừ năm 1999 đến nay. 35

1. Cơ sở pháp lý về quản lý thuế GTGT. 35

2- Thực trạng về quản lý thuế GTGT đối với các DNNQD 36

2.1- Tình hình thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 36

2.2- Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế GTGT là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 37

2.4 – Tình hình quản lý khấu trừ thuế và hoàn thuế. 42

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 58

I. mục tiêu, quan điểm về quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay. 58

1.Mục tiêu 58

2- Quan điểm 60

II.- Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay. 60

1- Đẩy mạnh triền khai chế độ kế toán, chế độ lập hoá đơn chứng từ: 61

2- Kiểm soát chặt chẽ đối tượng nộp thuế hơn nữa. 61

3-Đẩy mạnh chống thất thu đối với một số ngành nghề và lĩnh vực còn đang thất thu nhiều. 64

4- Quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn thuế. 65

5- Nâng cao tính pháp lý của hoá đơn chứng từ và có biện pháp hợp lý động viên người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng. 68

6- Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế và khấu trừ thuế GTGT. 73

6- Cần kiện toàn lại hệ thống quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hiêụ lực của bộ máy ngành thuế: 75

7- Thực hiện nộp thuế ở kho bạc 76

8- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế. 77

9- Tăng cường chỉ đạo thực hiện thống nhất và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ do ngành thuế đặt ra. 78

10- Tăng cường công tác thanh tra, kiể tra về thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế. 78

10.1. Thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất của công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với lý do như sau: 78

10.2 Trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với cá doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần được cách như sau: 79

11- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi tổ chức, ca nhân hỗ trợ cho cơ quan thuế và người nộp thuế tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của mình .Vì: 79

12- Từng bước áp dụng công nghệ tin học váo công tác quản lý thuế để tăng cường hiệu quả quản lý thuế: 80

12.1- Sự cần thiết áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế 80

12.2 Trong đó thời gian tới tin học phải đáp ứng được các nội dung quản lý sau: 81

III- những kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay 81

1- Phải sửa đổi và bổ sung thêm một số vấn đề còn bất cập trong Luật thuế GTGT. 82

2- Kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điểm còn sơ hở trong quy định của luật doanh nghiệp. 86

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY