Chuyên đề Giải pháp tăng cường huy động vốn tài Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Mục lụcLời nói đầu 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3 1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại 3 1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại . 3 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 7 1.2. Vốn của Ngân hàng thương mại . 11 1.2.1. Vốn chủ sở hữu . 111.2.2. Vốn nợ 14 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại . 21 1.3.1. Các nhân tố khách quan . 21 1.3.2. Các nhân tố chủ quan . 23  Chương 2 : Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Sở Giao dịch - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 28 2.1. Tổng quan về Sở giao dịch – NHĐT&PTVN 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức . 29 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh một số năm gần đây 31 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Sở giao dịch – NHĐT&PTVN 37 2.2.1. Tình hình biến động chung . 37 2.2.2. Huy động vốn nợ . 39 2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 472.3.1. Kết quả đạt được . 47 2.3.2. Hạn chế . 48 2.3.3. Nguyên nhân . 49  Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Sở giao dịch - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 53 3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 53 3.1.1. Định hướng chung 53 3.1.2. Định hướng huy động vốn 55 3.2. Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 56 3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 56 3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 603.2.3. Phát triển hoạt động Marketing 63 3.2.4. Đổi mới công nghệ Ngân hàng 65 3.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên 66 3.2.6. Các giải pháp khác 67  Kết luận 69 Danh mục tài liệu tham khảo . 70

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động

huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3

1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản của

Ngân hàng Thương mại 3

1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại . 3

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 7

1.2. Vốn của Ngân hàng thương mại . 11

1.2.1. Vốn chủ sở hữu . 11

1.2.2. Vốn nợ 14

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của

Ngân hàng thương mại . 21

1.3.1. Các nhân tố khách quan . 21

1.3.2. Các nhân tố chủ quan . 23

Chương 2 : Thực trạng hoạt động huy động vốn tại

Sở Giao dịch - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 28

2.1. Tổng quan về Sở giao dịch – NHĐT&PTVN 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức . 29

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh một số năm gần đây 31

2.2. Thực trạng huy động vốn tại Sở giao dịch – NHĐT&PTVN 37

2.2.1. Tình hình biến động chung . 37

2.2.2. Huy động vốn nợ . 39

2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại Sở giao dịch –

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 47

2.3.1. Kết quả đạt được . 47

2.3.2. Hạn chế . 48

2.3.3. Nguyên nhân . 49

Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại

Sở giao dịch - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 53

3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại

Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 53

3.1.1. Định hướng chung 53

3.1.2. Định hướng huy động vốn 55

3.2. Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại

Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 56

3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 56

3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 60

3.2.3. Phát triển hoạt động Marketing 63

3.2.4. Đổi mới công nghệ Ngân hàng 65

3.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên 66

3.2.6. Các giải pháp khác 67

Kết luận 69

Danh mục tài liệu tham khảo . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY