Chuyên đề Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 31.1. Thanh toán quốc tế. 41.1.1. Khái niệm. 41.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế. 51.1.2.1. Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế. 51.1.2.2. Thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại. 51.1.3. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế. 61.1.3.1. Hối phiếu. 61.1.3.2. Kỳ phiếu. 71.1.3.3. Séc – Cheque 71.1.3.4. Thẻ ngân hàng. 71.1.4. Các phương thức dùng trong thanh toán quốc tế. 81.1.4.1. Phương thức ghi sổ. 81.1.4.2. Phương thức chuyển tiền. 91.1.4.3. Phương thức thanh toán nhờ thu. 101.1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ. 101.2. Các nhân tố tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. 131.2.1. Các nhân tố khách quan. 131.2.2. Các nhân tố chủ quan. 14Chương II. 16Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 162.1. Vài nét về ngân hàng công thương chi nhánh Bắc Ninh. 162.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 16Chi nhánh ngân hàng công thương Bắc Ninh có các chức năng sau: 182.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 192.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 282.2.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 282.2.2. Thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền 302.2.2.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền. 302.2.2.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức chuyển tiền. 312.2.3. Thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu. 322.2.3.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu 32Bước 8: Lưu trữ chứng từ. 342.2.3.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức nhờ thu. 342.2.4. Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ. 352.2.4.1. Thanh toán L/C nhập khẩu. 352.2.4.2. Thanh toán L/C xuất khẩu. 372.2.4.3. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 382.3. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2007. 402.3.1. Những ưu điểm đã đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 402.3.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng công thương Bắc Ninh. 412.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại đó. 422.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng công thương Bắc Ninh. 422.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 442.3.3.3. Nguyên nhân từ phía Nhà nước. 44Chương III. 46Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 463.1. Định hướng phát triển cho hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 463.2. Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại NHCT BN. 473.2.1. Giải pháp từ phía NHCT BN. 473.2.1.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing. 473.2.1.2. Đổi mới chính sách khách hàng của NHCT BN 473.2.1.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. 483.2.1.4. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 493.2.1.5. Phát triển hơn nữa mối quan hệ với các ngân hàng đại lý. 493.2.1.6. Thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán quốc tế. 493.2.2. Kiến nghị với ngân hàng công thương và nhà nước. 50KẾT LUẬN 51Danh mục tài liệu tham khảo 52

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3

1.1. Thanh toán quốc tế. 4

1.1.1. Khái niệm. 4

1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế. 5

1.1.2.1. Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế. 5

1.1.2.2. Thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại. 5

1.1.3. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế. 6

1.1.3.1. Hối phiếu. 6

1.1.3.2. Kỳ phiếu. 7

1.1.3.3. Séc – Cheque 7

1.1.3.4. Thẻ ngân hàng. 7

1.1.4. Các phương thức dùng trong thanh toán quốc tế. 8

1.1.4.1. Phương thức ghi sổ. 8

1.1.4.2. Phương thức chuyển tiền. 9

1.1.4.3. Phương thức thanh toán nhờ thu. 10

1.1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ. 10

1.2. Các nhân tố tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. 13

1.2.1. Các nhân tố khách quan. 13

1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 14

Chương II. 16

Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 16

2.1. Vài nét về ngân hàng công thương chi nhánh Bắc Ninh. 16

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 16

Chi nhánh ngân hàng công thương Bắc Ninh có các chức năng sau: 18

2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 19

2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 28

2.2.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 28

2.2.2. Thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền 30

2.2.2.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền. 30

2.2.2.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức chuyển tiền. 31

2.2.3. Thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu. 32

2.2.3.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu 32

Bước 8: Lưu trữ chứng từ. 34

2.2.3.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức nhờ thu. 34

2.2.4. Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ. 35

2.2.4.1. Thanh toán L/C nhập khẩu. 35

2.2.4.2. Thanh toán L/C xuất khẩu. 37

2.2.4.3. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 38

2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2007. 40

2.3.1. Những ưu điểm đã đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 40

2.3.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng công thương Bắc Ninh. 41

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại đó. 42

2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng công thương Bắc Ninh. 42

2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 44

2.3.3.3. Nguyên nhân từ phía Nhà nước. 44

Chương III. 46

Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 46

3.1. Định hướng phát triển cho hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 46

3.2. Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại NHCT BN. 47

3.2.1. Giải pháp từ phía NHCT BN. 47

3.2.1.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing. 47

3.2.1.2. Đổi mới chính sách khách hàng của NHCT BN 47

3.2.1.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. 48

3.2.1.4. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 49

3.2.1.5. Phát triển hơn nữa mối quan hệ với các ngân hàng đại lý. 49

3.2.1.6. Thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán quốc tế. 49

3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng công thương và nhà nước. 50

KẾT LUẬN 51

Danh mục tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY