Chuyên đề Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vDANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ viMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN 41.1.Quá trình hình thành và phát triển 41.1.1. Quá trình hình thành 41.1.2. Quá trình phát triển 41.1.2.1. Giai đoạn 1( 2000 – 2003 ) 41.1.2.2. Giai đoạn hai ( 2004 – 2005 ): 51.1.2.3.Giai đoạn ba ( 2005 đến nay): 51.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng dến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 51.2.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty 51.2.2. Thị trường xuất khẩu 61.2.3. Đối tác chủ yếu 61.2.4.Cơ sở vật chất , trang thiết bị 71.2.4.1. Hệ thống sản xuất của Công ty Cổ phần Long Sơn 71.2.4.2. Trang thiết bị: 81.2.4.3. Quy trình sản xuất giầy da của Công ty cổ phần Long Sơn: 91.2.5. Nguyên vật liệu 91.2.6. Lực lượng lao động 101.2.7.Tình hình nguồn vốn và tài sản của Công ty 111.3. Nhiệm vụ, chức năng của Công ty 111.3.1. Nhiệm vụ 111.3.2. Chức năng 121.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 131.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty: 131.4.2. Hội đồng quản trị - Chủ tịch hội đồng quản trị 141.4.3. Giám đốc Công ty 141.4.4. Phòng Quản lý điều hành sản xuất - Quản lý nhân sự 141.4.5. Phòng Kế toán - Tài vụ 151.4.6. Phòng Xuất nhập khẩu 151.5. Kết quả khảo sát về lao động của Công ty cổ phần Long Sơn 161.5.1. Cơ cấu lao động của Công ty 161.5.2. Hoạt động đào tạo và tuyển dụng của Công ty 181.5.3. Hoạt động thực hiện chế độ tiền lương và trả công cho người lao động 181.5.4. Hoạt động thực hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ người lao động 191.6.Thuận lợi, khó khăn của Công ty cổ phần Long Sơn trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 191.6.1. Những thuận lợi 191.6.2. Những thách thức, khó khăn 20CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 222.1. Ngành Da - Giầy Việt Nam 222.1.1.Bối cảnh chung ngành Da - Giầy Việt Nam 222.1.1.1. Thuận lợi: 242.1.1.2.Khó khăn, thách thức: 242.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng Da – Giầy Việt Nam 252.2.Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 292.2.1.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 292005 – 2007 292.2.2.Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố 33nội lực 332.2.2.1.Nguồn lực vật chất và tài chính 332.2.2.2.Nguồn nhân lực 372.2.2.3.Chiến lược kinh doanh 382.2.3.Phân tích năng lực cạnh tranh của sản phẩm giầy dép thông qua các công cụ cạnh tranh 402.2.3.1.Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 402.2.3.2.Cạnh tranh bằng giá cả 442.2.3.3.Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 452.2.3.4.Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 48 2.2.4.Phân tích năng lực cạnh tranh sản phẩm thông qua hệ thống các 50chỉ tiêu 502.2.4.1.Thị phần 502.2.4.2.Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 532.2.4.3.Năng suất lao động 542.2.4.4.Văn hóa Công ty 562.2.4.5.Năng lực quản trị thông qua chức năng quản trị chủ yếu 582.2.5.Đánh giá chung thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn giai đoạn 2005 - 2007 602.2.5.1.Thành tựu đạt được 602.2.5.2.Hạn chế và nguyên nhân 62CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI 643.1. Phương hướng và kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 643.1.1.Phương hướng chung 643.1.2.Giải pháp thực hiện 663.2.Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 673.2.1.Tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho Công ty cổ phần Long Sơn 673.2.1.1.Các công cụ cạnh tranh Công ty cổ phần Long Sơn và các yếu tố tác động đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới 673.2.1.2. Phương pháp lựa chọn lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 683.2.1.3.Ứng dụng mô hình SWOT phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 693.2.2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 703.2.2.1.Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá 703.2.2.2.Tiến trình xác định mức giá cơ bản và các bước xây dựng chính sách giá cả của Công ty 713.2.2.3.Lựa chọn phương pháp định giá 723.2.3.Phát triển kênh phân phối của Công ty 733.2.3.1.Ý nghĩa của việc phát triển kênh phân phối của Công ty 733.3.3.2.Chức năng của các thành viên trong kênh 733.2.3.3.Thiết kế kênh phân phối sản phẩm cho Công ty 743.2.3.4.Quản lý kênh phân phối và quyết định phân phối hàng hóa vật chất 763.2.4.Giải pháp về đổi mới công nghệ 763.2.4.1.Vai trò của đổi mới công nghệ và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn 763.2.4.2.Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến việc đổi mới khoa học trong Công ty cổ phần long Sơn 773.2.4.2.Phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp cho Công ty cổ phần Long Sơn 783.2.5.Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 803.2.5.1.Mục tiêu của đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Long Sơn 803.2.5.2.Hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 803.2.5.3.Đào tạo kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 81KIẾN NGHỊ 84KẾT LUẬN 86PHỤ LỤCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢONHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ vi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN 4

1.1.Quá trình hình thành và phát triển 4

1.1.1. Quá trình hình thành 4

1.1.2. Quá trình phát triển 4

1.1.2.1. Giai đoạn 1( 2000 – 2003 ) 4

1.1.2.2. Giai đoạn hai ( 2004 – 2005 ): 5

1.1.2.3.Giai đoạn ba ( 2005 đến nay): 5

1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng dến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 5

1.2.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty 5

1.2.2. Thị trường xuất khẩu 6

1.2.3. Đối tác chủ yếu 6

1.2.4.Cơ sở vật chất , trang thiết bị 7

1.2.4.1. Hệ thống sản xuất của Công ty Cổ phần Long Sơn 7

1.2.4.2. Trang thiết bị: 8

1.2.4.3. Quy trình sản xuất giầy da của Công ty cổ phần Long Sơn: 9

1.2.5. Nguyên vật liệu 9

1.2.6. Lực lượng lao động 10

1.2.7.Tình hình nguồn vốn và tài sản của Công ty 11

1.3. Nhiệm vụ, chức năng của Công ty 11

1.3.1. Nhiệm vụ 11

1.3.2. Chức năng 12

1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 13

1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty: 13

1.4.2. Hội đồng quản trị - Chủ tịch hội đồng quản trị 14

1.4.3. Giám đốc Công ty 14

1.4.4. Phòng Quản lý điều hành sản xuất - Quản lý nhân sự 14

1.4.5. Phòng Kế toán - Tài vụ 15

1.4.6. Phòng Xuất nhập khẩu 15

1.5. Kết quả khảo sát về lao động của Công ty cổ phần Long Sơn 16

1.5.1. Cơ cấu lao động của Công ty 16

1.5.2. Hoạt động đào tạo và tuyển dụng của Công ty 18

1.5.3. Hoạt động thực hiện chế độ tiền lương và trả công cho người lao động 18

1.5.4. Hoạt động thực hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ người lao động 19

1.6.Thuận lợi, khó khăn của Công ty cổ phần Long Sơn trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 19

1.6.1. Những thuận lợi 19

1.6.2. Những thách thức, khó khăn 20

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 22

2.1. Ngành Da - Giầy Việt Nam 22

2.1.1.Bối cảnh chung ngành Da - Giầy Việt Nam 22

2.1.1.1. Thuận lợi: 24

2.1.1.2.Khó khăn, thách thức: 24

2.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng Da – Giầy Việt Nam 25

2.2.Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 29

2.2.1.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 29

2005 – 2007 29

2.2.2.Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố 33

nội lực 33

2.2.2.1.Nguồn lực vật chất và tài chính 33

2.2.2.2.Nguồn nhân lực 37

2.2.2.3.Chiến lược kinh doanh 38

2.2.3.Phân tích năng lực cạnh tranh của sản phẩm giầy dép thông qua các công cụ cạnh tranh 40

2.2.3.1.Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 40

2.2.3.2.Cạnh tranh bằng giá cả 44

2.2.3.3.Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 45

2.2.3.4.Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 48

2.2.4.Phân tích năng lực cạnh tranh sản phẩm thông qua hệ thống các 50

chỉ tiêu 50

2.2.4.1.Thị phần 50

2.2.4.2.Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 53

2.2.4.3.Năng suất lao động 54

2.2.4.4.Văn hóa Công ty 56

2.2.4.5.Năng lực quản trị thông qua chức năng quản trị chủ yếu 58

2.2.5.Đánh giá chung thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn giai đoạn 2005 - 2007 60

2.2.5.1.Thành tựu đạt được 60

2.2.5.2.Hạn chế và nguyên nhân 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI 64

3.1. Phương hướng và kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 64

3.1.1.Phương hướng chung 64

3.1.2.Giải pháp thực hiện 66

3.2.Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 67

3.2.1.Tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho Công ty cổ phần Long Sơn 67

3.2.1.1.Các công cụ cạnh tranh Công ty cổ phần Long Sơn và các yếu tố tác động đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới 67

3.2.1.2. Phương pháp lựa chọn lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 68

3.2.1.3.Ứng dụng mô hình SWOT phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 69

3.2.2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 70

3.2.2.1.Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá 70

3.2.2.2.Tiến trình xác định mức giá cơ bản và các bước xây dựng chính sách giá cả của Công ty 71

3.2.2.3.Lựa chọn phương pháp định giá 72

3.2.3.Phát triển kênh phân phối của Công ty 73

3.2.3.1.Ý nghĩa của việc phát triển kênh phân phối của Công ty 73

3.3.3.2.Chức năng của các thành viên trong kênh 73

3.2.3.3.Thiết kế kênh phân phối sản phẩm cho Công ty 74

3.2.3.4.Quản lý kênh phân phối và quyết định phân phối hàng hóa vật chất 76

3.2.4.Giải pháp về đổi mới công nghệ 76

3.2.4.1.Vai trò của đổi mới công nghệ và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn 76

3.2.4.2.Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến việc đổi mới khoa học trong Công ty cổ phần long Sơn 77

3.2.4.2.Phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp cho Công ty cổ phần Long Sơn 78

3.2.5.Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 80

3.2.5.1.Mục tiêu của đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần

Long Sơn 80

3.2.5.2.Hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 80

3.2.5.3.Đào tạo kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 81

KIẾN NGHỊ 84

KẾT LUẬN 86

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY