Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng cho vay thông qua tổ nhóm đến hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Quảng Xương

LỜI CAM ĐOAN 0

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

HỘ SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ TRONG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG 4

ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 4

1.1 - HỘ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA HỘ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. 4

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm hộ sản xuất: 4

1.1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất: 4

1.1.1.2. Đặc điểm hộ sản xuất: 5

1.1.2. Vai trò hộ sản xuất trong phát triển kinh tế : 6

1.2. TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT. 9

1.2.1 Tín dụng đối với hộ sản xuất: 9

1.2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng đối với hộ sản xuất : 9

1.2.1.2 Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất 11

1.2.2 Hiệu quả của tín dụng đối với hộ sản xuất. 15

1.2.2.1 Quan niệm về hiệu quả tín dụng. 15

1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng. 16

1.2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất. 22

1.3 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT. 25

CHƯƠNG II 28

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 28

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 28

2.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&PTNT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 28

2.1.1. Khái quát chung về tình hình kinh tế huyện Quảng Xương 28

2.1.1.1 Một số nét về điều kiện tự nhiên và xã hội : 28

2.1.1.2 Đánh giá tình hình phát triển kinh tế Quảng Xương: 28

Cơ cấu kinh tế nông thôn: Hiện các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ đang trên đà quy hoạch và được khuyến khích. Các thành phần kinh tế trong nông thôn được quan tâm phát triển. 30

2.1.1.3 Những tồn tại của kinh tế nông nghiệp và nông thôn huyện Quảng Xương 30

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương 31

2.1.2.1 Một số nét về NHNo&PTNT huyện Quảng Xương : 31

2.1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương. 33

2.2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HSX TẠI NHNO&PTNT HUYỆN QUảNG XƯƠNG. 39

2.2.1. Phương pháp đầu tư vốn 39

2.2.1.1 Cho vay trực tiếp tới hộ gia đình tại trụ sở Ngân hàng: 39

2.2.1.2 Cho vay trực tiếp thông qua tổ nhóm vay vốn. 43

2.2.2. Kết quả đầu tư vốn 45

2.2.2.1 Kết quả cho vay thu nợ: 46

2.2.2 Chất lượng tín dụng: 51

2.2.2.1 Tình hình nợ quá hạn của kinh tế hộ: 51

2.2.2.2 Hiệu quả vốn tín dụng đối với kinh tế hộ: 53

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÍN DỤNG VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN QUảNG XƯƠNG. 55

2.3.1 Những kết quả đạt được: 55

2.3.2 Một số tồn tại . 56

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 57

2.3.3.1 Về cơ chế nghiệp vụ của Ngân hàng : 57

2.3.3.2 Về thực trạng các hộ vay vốn. 57

2.3.3.3 Quản lý của cấp uỷ, chính quyền địa phương. 58

CHƯƠNG III 59

NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUảNG XƯƠNG 59

3.1- ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT 59

3.1.1 ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC. 59

3.1.2 ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CỦA NHNO&PTNT VIỆT NAM. 59

3.1.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ HUYỆN QUảNG XƯƠNG GIAI ĐOẠN (2001 – 2005). 60

3.1.4 ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN QUảNG XƯƠNG . 61

3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Quảng Xương. 62

3.2.1 Giải pháp về công tác cán bộ. 62

3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing. 65

3.2.3 Cho vay tập trung có trọng điểm. 66

3.2.4 Đẩy mạnh cho vay qua các tổ, nhóm đơn vị làm đại lý tại địa phương. 66

3.2.5 Tổ chức món vay có hiệu quả 68

3.2.6 Áp dụng các biện pháp phân tích tài chính kỹ thuật trong quy trình tín dụng. 69

3.2.7 Đưa ra các sản phẩm khuyến khích. 69

3.2.8 Duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa Ngân hàng và khách hàng. 70

3.2.9 Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. 70

3.2.1.11 Công tác kiểm tra kiểm toán 70

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 71

3.2.2.1. Những kiến nghị thuộc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Ngân hàng và khách hàng. 71

3.2.2.2 NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG : 72

3.2.2.3 Những kiến nghị, đề xuất đối với hộ sản xuất 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY