Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

I Khái niệm cơ bản và đặc điểm của ngân hàng thương mại 1

II. Chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại 2

A. Chức năng : 2

1. Chức năng trung gian tín dụng : 2

2. Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán. 2

3 Chức năng tạo tiền ngân hàng thương mại : 3

B. Vai trò của ngân hàng thương mại 3

1. Vai trò thực thi chính sách tiền tệ 3

2. Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại 4

III . Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 5

1. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại. 5

2. Các nguồn vốn của Ngân hàng thương mại. 5

3. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn của NHTM. 12

4. Vai trò của nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 12

5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 13

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 15

I. Qúa trình ra đời và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 15

II. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 16

III. Sơ đồ cơ cấu tổ chức NHNo& PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 17

IV. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội 21

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT NAM HÀ NỘI 28

I phương hướng và mục tiêu hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội 28

II. Một số giải pháp huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội 28

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Chi nhánh 28

2. Tăng cường và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 29

3. Đảm bảo hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng . 29

4. Xây dựng chính sách lãi suất phù hợp 30

5. Tiếp tục triển khai mô hình giao dịch một cửa theo chương trình Ngân hàng bán lẻ 30

6. Tăng cường các hoạt động Marketing 30

7. Tăng cường hoạt động ứng dụng tin học vào công tác quản lý 31

III. Một số kiến nghị cụ thể . 31

1. Mở rộng tổ chức mạng lưới của chi nhánh. 31

2. Các biện pháp đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY