Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Mục lục TrangLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KỀ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31. Vai trò và chức năng của Ngân hàng thương mại 31.1 Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường. 31.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 41.2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng 41.2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán 51.2.3. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội 62. VỐN – TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 62.1. Vốn của Ngân hàng thương mại 62.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 72.1.2. Nguồn vốn huy động 82.2. Vốn huy động và vai trò của nó đối với Ngân hàng thương mại 92.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 102.3.1. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 102.3.2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá 11a. Phát hành trái phiếu 12b. Phát hành chứng chỉ tiền gửi 12c. Phát hành kỳ phiếu 123. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 123.1. Vai trò của kế toán ngân hàng và nghiệp vụ kế toán huy động vốn 123.2 Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 143.2.1. Tài khoản sử dụng 143.2.1.1. Tài khoản tiền gửi của kho bạc Nhà nước 143.2.1.2. Tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng 153.2.1.3. Tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng 173.2.1.4. tài khoản tiền gửi tiết kiệm 193.2.2. Nguyên tắc, thủ tục mở tài khoản tiền gửi 193.2.3. Nội dung sử dụng tài khoản 213.2.4. Tất toán tài khoản 223.3. Kế toán phát hành giấy tờ có giá 22CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 251. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 251.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 251.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 251.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 281.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm gần đây 301.2.1. Tình hình huy động vốn 301.2.2. Công tác tín dụng 301.2.3.Công tác sử dụng vốn 361.2.4. Các hoạt động kinh doanh khác 392. Tình hình thực tế về công tác huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 422.1 Các hình thức huy động vốn 482.1.1 Đối với cá nhân 48a. Huy động từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm 48b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán. 482.1.2. Đối với tổ chức kinh tế 48a. Huy động từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. 48b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán. 49c. Huy động từ tài khoản chuyên chi. 49d. Huy động từ tài khoản ký ngân. 49e. Huy động từ tài khoản ủy thác. 492.2. Thủ tục mở tài khoản và rút tiền 492.2.1. Thủ tục mở tài khoản 492.2.2. Thủ tục rút tiền 502.3. Phương pháp hạch toán 502.4. Các dịch vụ phục vụ và sản phẩm đi kèm 523. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 523.1 Ưu điểm 523.2 Nhược điểm 53CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 541. Định hướng hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm tới 542. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 593. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngân hàng trung ương 633.1. Đối với Nhà nước 633.1.1.Hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo thông thoáng cho sự phát triển của doanh nghiệp 633.1.2. Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp 633.1.3. Tạo môi trường tâm lý và môi trường kinh tế ổn định 643.2.Đối với Ngân hàng trung ương 64KẾT LUẬN 66

Mục lục

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KỀ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Vai trò và chức năng của Ngân hàng thương mại 3

1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường. 3

1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 4

1.2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng 4

1.2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán 5

1.2.3. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội 6

2. VỐN – TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

2.1. Vốn của Ngân hàng thương mại 6

2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 7

2.1.2. Nguồn vốn huy động 8

2.2. Vốn huy động và vai trò của nó đối với Ngân hàng thương mại 9

2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 10

2.3.1. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 10

2.3.2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá 11

a. Phát hành trái phiếu 12

b. Phát hành chứng chỉ tiền gửi 12

c. Phát hành kỳ phiếu 12

3. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 12

3.1. Vai trò của kế toán ngân hàng và nghiệp vụ kế toán huy động vốn 12

3.2 Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 14

3.2.1. Tài khoản sử dụng 14

3.2.1.1. Tài khoản tiền gửi của kho bạc Nhà nước 14

3.2.1.2. Tài khoản tiền gửi của tổ chức tín dụng 15

3.2.1.3. Tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng 17

3.2.1.4. tài khoản tiền gửi tiết kiệm 19

3.2.2. Nguyên tắc, thủ tục mở tài khoản tiền gửi 19

3.2.3. Nội dung sử dụng tài khoản 21

3.2.4. Tất toán tài khoản 22

3.3. Kế toán phát hành giấy tờ có giá 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 25

1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 25

1.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 25

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 25

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 28

1.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm gần đây 30

1.2.1. Tình hình huy động vốn 30

1.2.2. Công tác tín dụng 30

1.2.3.Công tác sử dụng vốn 36

1.2.4. Các hoạt động kinh doanh khác 39

2. Tình hình thực tế về công tác huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 42

2.1 Các hình thức huy động vốn 48

2.1.1 Đối với cá nhân 48

a. Huy động từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm 48

b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán. 48

2.1.2. Đối với tổ chức kinh tế 48

a. Huy động từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. 48

b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán. 49

c. Huy động từ tài khoản chuyên chi. 49

d. Huy động từ tài khoản ký ngân. 49

e. Huy động từ tài khoản ủy thác. 49

2.2. Thủ tục mở tài khoản và rút tiền 49

2.2.1. Thủ tục mở tài khoản 49

2.2.2. Thủ tục rút tiền 50

2.3. Phương pháp hạch toán 50

2.4. Các dịch vụ phục vụ và sản phẩm đi kèm 52

3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 52

3.1 Ưu điểm 52

3.2 Nhược điểm 53

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 54

1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm tới 54

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 59

3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngân hàng trung ương 63

3.1. Đối với Nhà nước 63

3.1.1.Hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo thông thoáng cho sự phát triển của doanh nghiệp 63

3.1.2. Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp 63

3.1.3. Tạo môi trường tâm lý và môi trường kinh tế ổn định 64

3.2.Đối với Ngân hàng trung ương 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY