Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hoa Lư - Ninh Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 6

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 6

1.1- Hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường 6

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm hộ sản xuất: 6

1.1.2 Vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường. 7

1.1.3 Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hộ sản xuất. 8

1.2. tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất: 10

1.2.1. Khái niệm và phân loại Tín dụng Ngân hàng: 10

1.2.2. Vai trò của Tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất: 10

1.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa Ngân hàng với hộ sản xuất: 11

1.2.4 Các hình thức tín dụng đối với hộ sản xuất: 12

1.3 - Chất lượng Tín Dụng Ngân Hàng đối với hộ sản xuất. 13

1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng. 13

1.3.2 Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất. 13

1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân Hàng đối với hộ sản xuất: 14

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân Hàng đối với hộ sản xuất. 18

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 20

HỘ SẢN XUẤT TẠI NHN0 & PTNT HUYỆN HOA LƯ 20

2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội huyện hoa lư 20

2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội ở huyện Hoa Lư. 20

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn huyện Hoa lư 23

2.2 Khái quát về NHN0 & PTNT huyện Hoa lư 23

2.2.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT huyện Hoa Lư 23

2.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và mạng lưới kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Hoa Lư. 25

2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Hoa lư 31

2.3.1 Thể lệ Tín dụng mà NHNo & PTNT huyện Hoa lư thực hiện đối với các thành phần kinh tế: 31

2.3.2 Tình hình cho vay, thu nợ và dư nợ: 33

2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng tại NHN0 & PTNT huyện hoa lư: 38

CHƯƠNG 3 42

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 42

HỘ SẢN XUẤT TẠI NHN0 & PTNT HUYỆN HOA LƯ 42

3.1. Định hướng của NHN0 & PTNT huyện Hoa lư 42

3.2 Một số giải pháp cơ bản cơ bản nhằm nâng cao chất lượng Tín Dụng hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Hoa lư 43

3.2.1 Một số giải pháp: 43

3.2.2. Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất đảm bảo chất lượng. 52

3.3. Một số kiến nghị. 58

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 58

3.3.2.Đối với uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 60

3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam: 60

3.3.4 Đối với NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Bình. 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY