Chuyên đề Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực đại lý vận tải của Chi nhánh công ty TNHH liên Vận quốc tế

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I 3KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUÔC TẾ 3I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty & chi nhánh 3II. Ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty 4III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty 5IV. Đặc điểm nguồn lực của chi nhánh công ty. 61.Đặc điểm nguồn lao động. 62.Đặc điểm nguồn tài chính. 73.Đặc điểm máy móc công nghệ. 73.1. Máy móc thiết bị. 73.2. Công nghệ. 7PHẦNII: THƯC TRẠNG HOẠT ĐÔNG MARKETING VÀ NĂNG LƯC ĐẠI LÝ VẬN TẢI CUA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ 88I. Khái quát hiện trạng thị trường đại lý vận tải. 81. Sự hình thành và phát triển của thị trường Đại lý vận tải thời gian qua. 82. Đặc điểm của thị trường. 93. Phân loại thị trường. 114. Một số yếu tố ảnh hưởng tới thị trường. 114.1.Nhóm yếu tố bên ngoài. 114.1.1.Nhu cầu thị trường. 114.1.2. Trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. 124.1.3. Các công ty vận tải (đường sắt, đường biển, container). 134.1. 4. Chính sách của nhà nước. 134.2. Nhóm yếu tố bên trong. 134.2.1. Lao động. 134.2.2. Trình độ quản lý của doanh nghiệp. 144.2.3. Chế độ tiền lương tiền thưởng. 144.2.4. Khả năng công nghệ và máy móc thiết bị của doanh nghiệp. 15II. Thực trạng hoạt động Marketing của chi nhánh công ty TNHH liên vận quốc tế. 151. Hệ thống marketing của công ty. 152. Công tác nghiên cứu thị trường. 163. Các công cụ marketing chủ yếu của công ty. 183.1. Sản phẩm dịch vụ - Product. 183.2. Giá cả dịch vụ - Price. 193.3. Con người của dịch vụ - People. 193.4. Dịch vụ hướng tới khách hàng - Provision of customer serveces. 214. Tác động của marketing.tới năng lực đại lý vận tải của chi nhánh 225. Những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động marketing. 23III. Đánh giá thực trạng về năng lực của chi nhánh Công ty trên thị trường đại lý vận tải. 241. Thực trạng về năng lực đại vận tải trên thị trường. 242. Đánh giá khả năng , năng lực của chi nhánh công ty trên thị trường. 263. Năng lục sản xuất kinh doanh đại lý vận tải của chi nhánh công ty thời gian qua. 273.1.Các biện pháp, phương thức hoạt động chủ yếu . 273.2.Kết quả kinh doanh cụ thể trong 4năm 2001-2004. 27Bảng 1: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 28Chỉ tiêu 28PHẦN III – MÔT SÔ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LƯC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ VẬN TẢI CUA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUÔC TẾ 31I. triển vọng phát triển thị trường vận tải và định hướng. 311. Triển vọng thị trường. 312. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 31Chỉ tiêu 33II.Giải pháp Marketing 341. Xây dựng hệ thống thông tin Marketing. 341.1. Thông tin về sự phát triển của thị trường. 341.2. Thông tin về khách hàng và nhu cầu của khách. 351.3. Thông tin về các yếu tố của môi trường vĩ mô. 381.4. Thông tin về đối thủ cạnh tranh. 392. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 393. Thực hiện Marketing-mix trong marketing dịch vụ. 393.1.Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Product. 413.2.Thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng phí dịch vụ cạnh tranh - Price. 423.3. Truyền thông - giao tiếp dịch vụ và dịch vụ hướng tới khách hàng - Promotion & Promotion of customer serveces. 433.3.1. Lập trung tâm thông tin dịch vụ quan hệ với khách hàng tại các chi nhánh khác 433.3.2. Nghiên cứu tổ chức các doanh nghiệp dịch vụ để giảm thời gian chờ đợi cho phương tiện phục vụ. 443.3.3. Đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo khuyếch trương sản phẩm dịch vụ vận tải. 463.4. Thực hiện quá trình dịch vụ hoàn hảo - Processes. 473.5. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên - People. 493.6. Giải pháp cho kênh phân phối - Place. 504. Các giải pháp hỗ trợ khác. 514.1. Marketing nội bộ. 514.2. Tham gia góp cổ phần vào các công ty vận tải, 514.3. Những kiến nghị với Công ty và Nhà nước. 514.2.1. Kiến nghị với Công ty. 514.2.2. Kiến nghị với Nhà nước. 51KẾT LUẬN 53TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 3

KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUÔC TẾ 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty & chi nhánh 3

II. Ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty 4

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty 5

IV. Đặc điểm nguồn lực của chi nhánh công ty. 6

1.Đặc điểm nguồn lao động. 6

2.Đặc điểm nguồn tài chính. 7

3.Đặc điểm máy móc công nghệ. 7

3.1. Máy móc thiết bị. 7

3.2. Công nghệ. 7

PHẦNII: THƯC TRẠNG HOẠT ĐÔNG MARKETING VÀ NĂNG LƯC ĐẠI LÝ VẬN TẢI CUA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ 88

I. Khái quát hiện trạng thị trường đại lý vận tải. 8

1. Sự hình thành và phát triển của thị trường Đại lý vận tải thời gian qua. 8

2. Đặc điểm của thị trường. 9

3. Phân loại thị trường. 11

4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới thị trường. 11

4.1.Nhóm yếu tố bên ngoài. 11

4.1.1.Nhu cầu thị trường. 11

4.1.2. Trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. 12

4.1.3. Các công ty vận tải (đường sắt, đường biển, container). 13

4.1. 4. Chính sách của nhà nước. 13

4.2. Nhóm yếu tố bên trong. 13

4.2.1. Lao động. 13

4.2.2. Trình độ quản lý của doanh nghiệp. 14

4.2.3. Chế độ tiền lương tiền thưởng. 14

4.2.4. Khả năng công nghệ và máy móc thiết bị của doanh nghiệp. 15

II. Thực trạng hoạt động Marketing của chi nhánh công ty TNHH liên vận quốc tế. 15

1. Hệ thống marketing của công ty. 15

2. Công tác nghiên cứu thị trường. 16

3. Các công cụ marketing chủ yếu của công ty. 18

3.1. Sản phẩm dịch vụ - Product. 18

3.2. Giá cả dịch vụ - Price. 19

3.3. Con người của dịch vụ - People. 19

3.4. Dịch vụ hướng tới khách hàng - Provision of customer serveces. 21

4. Tác động của marketing.tới năng lực đại lý vận tải của chi nhánh 22

5. Những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động marketing. 23

III. Đánh giá thực trạng về năng lực của chi nhánh Công ty trên thị trường đại lý vận tải. 24

1. Thực trạng về năng lực đại vận tải trên thị trường. 24

2. Đánh giá khả năng , năng lực của chi nhánh công ty trên thị trường. 26

3. Năng lục sản xuất kinh doanh đại lý vận tải của chi nhánh công ty thời gian qua. 27

3.1.Các biện pháp, phương thức hoạt động chủ yếu . 27

3.2.Kết quả kinh doanh cụ thể trong 4năm 2001-2004. 27

Bảng 1: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 28

Chỉ tiêu 28

PHẦN III – MÔT SÔ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LƯC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ VẬN TẢI CUA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUÔC TẾ 31

I. triển vọng phát triển thị trường vận tải và định hướng. 31

1. Triển vọng thị trường. 31

2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 31

Chỉ tiêu 33

II.Giải pháp Marketing 34

1. Xây dựng hệ thống thông tin Marketing. 34

1.1. Thông tin về sự phát triển của thị trường. 34

1.2. Thông tin về khách hàng và nhu cầu của khách. 35

1.3. Thông tin về các yếu tố của môi trường vĩ mô. 38

1.4. Thông tin về đối thủ cạnh tranh. 39

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 39

3. Thực hiện Marketing-mix trong marketing dịch vụ. 39

3.1.Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - Product. 41

3.2.Thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng phí dịch vụ cạnh tranh - Price.

42

3.3. Truyền thông - giao tiếp dịch vụ và dịch vụ hướng tới khách hàng - Promotion & Promotion of customer serveces. 43

3.3.1. Lập trung tâm thông tin dịch vụ quan hệ với khách hàng tại các chi nhánh khác 43

3.3.2. Nghiên cứu tổ chức các doanh nghiệp dịch vụ để giảm thời gian chờ đợi cho phương tiện phục vụ. 44

3.3.3. Đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo khuyếch trương sản phẩm dịch vụ vận tải. 46

3.4. Thực hiện quá trình dịch vụ hoàn hảo - Processes. 47

3.5. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên - People. 49

3.6. Giải pháp cho kênh phân phối - Place. 50

4. Các giải pháp hỗ trợ khác. 51

4.1. Marketing nội bộ. 51

4.2. Tham gia góp cổ phần vào các công ty vận tải, 51

4.3. Những kiến nghị với Công ty và Nhà nước. 51

4.2.1. Kiến nghị với Công ty. 51

4.2.2. Kiến nghị với Nhà nước. 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY