Chuyên đề Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Giang Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GIANG NAM 2

I. Giới thiệu chung về công ty 2

1 Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Giang Nam 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Giang Nam 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 4

II. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 8

1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ 8

2. Đặc điểm máy móc thiết bị và quy trình công nghệ 9

3.Trình độ chuyên môn của CBCNV của Công ty 11

4. Đặc điểm tài chính của công ty 12

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNGTY TNHH GIANG NAM 14

I. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty 14

1.Phân tích kết quả kinh doanh 14

2 .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh sản phẩm ở doanh nghiệp 16

II. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH

Giang Nam 17

1.Công tác nghiên cứu thị trường va lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 17

1.1Nghiên cứu thị trường 17

1.2.Thu thập thông tin về thị trường 18

1.3.Xử lý thông tin 19

1.4. Ra quyết định 19

2 Lập kế hoach tiêu thụ 19

2.1 Lựa chọn sản phẩm thích ứng và tiến hành tổ chức sản xuất 19

2.2 Tổ chức hoàn chỉnh sản phẩm và chuẩn bị tiêu thụ 20

2.3 Định giá và thông báo giá 21

3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm gần đây 22

4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khu vực thị trường 24

5.Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối 26

6.Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo đối tượng khách hàng 29

7.Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng 30

III. Phân tích chính sách marketting của công ty 32

IV. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm và chính sách markettingcủa công ty TNHH Giang Nam trong những năm qua 34

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả TTSP 34

2. Những ưu điểm và nhược điểm công tác TTSP ở công ty 37

CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP MAKETTING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH GIANG NAM 39

I.Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 39

1. Mục tiêu 39

2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005 40

II. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Giang Nam 40

1. Tiếp tục đầu tư , đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm 40

2. Tăng cường công tác marketing để mở rộng thị trường trong nước 41

3. Tiếp cận và áp dụng sáng tạo các kỹ thuật tiệu thụ mới trên thế giới 43

4. Tăng cường đầu tư cho đào tạo khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý 44

5. Tăng cường các dịch vụ 45

6. Tổ chức hệ thống phân phối và các kênh tiêu thụ, mạng lưới bán hàng 47

7. Xúc tiến bán hàng 48

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong TTSP 49

IIICác giải pháp khác 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY