Chuyên đề Giải pháp Marketing đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU 3I. Bản chất của hoạt động xuất khẩu 31. Khái niệm 32. Lợi ích của hoạt động xuất khẩu 33. Các hình thức xuất khẩu 43.1 Xuất khẩu trực tiếp 43.2 Xuất khẩu uỷ thác 43.3 Buôn bán đối lưu 53.4 Giao dịnh qua trung gian 53.5. Giao dịch tái xuất 53.6. Gia công quốc tế 6II. Bản chất của Marketing xuất khẩu 61. Định nghĩa và bản chất Marketing xuất khẩu 61.1 Định nghĩa 61.2 Bản chất của Marketing xuất khẩu 61.3 Mục tiêu của Maketing- xuất khẩu 82. Môi trường Maketing – xuất khẩu 82.1 Môi trường kinh tế 82.2 Môi trường văn hoá - xã hội 92.3 Môi trường luật pháp - chính trị 10 2.4 MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 102.5 Môi trường nhân khẩu học 102.6 Môi trường khoa học - công nghệ 113. Căn cứ xây dựng chiến lược Marketing xuất khẩu 114. Chiến lược Marketing xuất khẩu tổng thể 124.1 Chiến lược nhấn mạnh về chi phí 124.2 Chiến lược khác biệt hoá 134.3 Chiến lược trọng tâm hoá 135. Marketing mix trong xuất khẩu 145.1 Chính sách sản phẩm xuất khẩu 145.2 Chính sách giá cả 165.3 Chính sách phân phối 185.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp (chính sách khuyếch trương) 19III. Đặc điểm Maketing xuất khẩu hàng dệt may 201. Sản phẩm ngành may 202. Đặc điểm thị trường và hoạt động xuất khẩu hàng may mặc. 212.1 Đặc điểm thị trường: 212.2. Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc: 222.3 Marketing xuất khẩu hàng hoá may mặc 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – XUẤT KHẨU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG. 23I. Giới thiệu chung về xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung 231. Quá trình hình thành và phát triển. 232. Đặc điểm hoạt động của xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 242.1. Chức năng: 242.2. Nhiệm vụ: 252.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 252.4. Đặc điểm công nghệ sản xuất của xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung. 252.5. Địa điểm cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung. 272.5.1. Ban giám đốc: gồm có giám đốc và 2 phó giám đốc 272.5.2. Các phòng ban chức năng: 273. Điều kiện kinh doanh của xí nghiệp: 293.1 Nguồn vốn và sử dụng vốn 293.2. Tình hình sử dụng vật tư , máy móc trang thiết bị 303.3. Tình hình lao động tiền lương của xí nghiệp, 30 II. Thực trạng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU của xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung thời gian qua. 341. Kim ngạch và lượng sản phẩm xuất khẩu. 342. Kết quả xuất khẩu ra thị trường EU (theo thị trường từng nước) 363. Khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường thế giới. 38III. Thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu của xí nghiệp. 401. Nghiên cứu thị trường dệt may EU. 401.1. Mức nhập khẩu hàng dệt may của EU. 401.2. Dự báo cung cầu và giá cả thị trường dệt may EU. 412. Chiến lược Marketing xuất khẩu hiện tại của xí nghiệp may Lạc Trung. 423. Thực trạng hoạt động Marketing – mix trong xuất khẩu 433.1. Chính sách sản phẩm xuất khẩu 433.2. Chính sách giá cả xuất khẩu: 453.3. Mạng lưới phân phối của xí nghiệp. 463.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp: 464. Đánh giá chung về hoạt động Marketing xuất khẩu và tình hình xuất khẩu sản phẩm của xí nghiệp. 47CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG 49I. Định hướng xuất khẩu 491. Những yêu cầu từ thị trường EU về sản phẩm may mặc Việt Nam 492. Đánh giá khả năng của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 503. Những định hướng Marketing cụ thể 52II. Lựa chọn chiến lược xuất khẩu 54III. Giải pháp Marketing mix nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 551. Giải pháp về sản phẩm 552. Nhóm giải pháp về giá cả 583. Nhóm giải pháp về hoàn thiện kênh phân phối 604. Nhóm giải pháp đẩy mạnh truyền tin và xúc tiến hỗn hợp 62IV. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện hoạt động Marketing xuất khẩu 641. Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ kinh doanh xuất khẩu 642. Chức năng cụ thể của từng bộ phận của bộ phận Kế hoạch- Kinh doanh trong Xí nghiệp 652.1. Bộ phận Marketing 652.2 Bộ phận Kế hoạch và Đầu tư 652.3 Bộ phận xuất nhập khẩu 662. Xây dựng quan hệ phối kết hợp mật thiết trong Xí nghiệp 66V. Một số kiến nghị khác 681. Kiến nghị về việc cấp giấy phép xuất khẩu. 682. Kiến nghị về chính sách thuế. 683. Kiến nghị về chính sách sản phẩm 68KẾT LUẬN 70TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU 3

I. Bản chất của hoạt động xuất khẩu 3

1. Khái niệm 3

2. Lợi ích của hoạt động xuất khẩu 3

3. Các hình thức xuất khẩu 4

3.1 Xuất khẩu trực tiếp 4

3.2 Xuất khẩu uỷ thác 4

3.3 Buôn bán đối lưu 5

3.4 Giao dịnh qua trung gian 5

3.5. Giao dịch tái xuất 5

3.6. Gia công quốc tế 6

II. Bản chất của Marketing xuất khẩu 6

1. Định nghĩa và bản chất Marketing xuất khẩu 6

1.1 Định nghĩa 6

1.2 Bản chất của Marketing xuất khẩu 6

1.3 Mục tiêu của Maketing- xuất khẩu 8

2. Môi trường Maketing – xuất khẩu 8

2.1 Môi trường kinh tế 8

2.2 Môi trường văn hoá - xã hội 9

2.3 Môi trường luật pháp - chính trị 10

2.4 MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 10

2.5 Môi trường nhân khẩu học 10

2.6 Môi trường khoa học - công nghệ 11

3. Căn cứ xây dựng chiến lược Marketing xuất khẩu 11

4. Chiến lược Marketing xuất khẩu tổng thể 12

4.1 Chiến lược nhấn mạnh về chi phí 12

4.2 Chiến lược khác biệt hoá 13

4.3 Chiến lược trọng tâm hoá 13

5. Marketing mix trong xuất khẩu 14

5.1 Chính sách sản phẩm xuất khẩu 14

5.2 Chính sách giá cả 16

5.3 Chính sách phân phối 18

5.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp (chính sách khuyếch trương) 19

III. Đặc điểm Maketing xuất khẩu hàng dệt may 20

1. Sản phẩm ngành may 20

2. Đặc điểm thị trường và hoạt động xuất khẩu hàng may mặc. 21

2.1 Đặc điểm thị trường: 21

2.2. Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc: 22

2.3 Marketing xuất khẩu hàng hoá may mặc 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – XUẤT KHẨU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG. 23

I. Giới thiệu chung về xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung 23

1. Quá trình hình thành và phát triển. 23

2. Đặc điểm hoạt động của xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 24

2.1. Chức năng: 24

2.2. Nhiệm vụ: 25

2.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 25

2.4. Đặc điểm công nghệ sản xuất của xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung. 25

2.5. Địa điểm cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp May xuất khẩu Lạc Trung. 27

2.5.1. Ban giám đốc: gồm có giám đốc và 2 phó giám đốc 27

2.5.2. Các phòng ban chức năng: 27

3. Điều kiện kinh doanh của xí nghiệp: 29

3.1 Nguồn vốn và sử dụng vốn 29

3.2. Tình hình sử dụng vật tư , máy móc trang thiết bị 30

3.3. Tình hình lao động tiền lương của xí nghiệp, 30

II. Thực trạng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU của xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung thời gian qua. 34

1. Kim ngạch và lượng sản phẩm xuất khẩu. 34

2. Kết quả xuất khẩu ra thị trường EU (theo thị trường từng nước) 36

3. Khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường thế giới. 38

III. Thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu của xí nghiệp. 40

1. Nghiên cứu thị trường dệt may EU. 40

1.1. Mức nhập khẩu hàng dệt may của EU. 40

1.2. Dự báo cung cầu và giá cả thị trường dệt may EU. 41

2. Chiến lược Marketing xuất khẩu hiện tại của xí nghiệp may Lạc Trung. 42

3. Thực trạng hoạt động Marketing – mix trong xuất khẩu 43

3.1. Chính sách sản phẩm xuất khẩu 43

3.2. Chính sách giá cả xuất khẩu: 45

3.3. Mạng lưới phân phối của xí nghiệp. 46

3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp: 46

4. Đánh giá chung về hoạt động Marketing xuất khẩu và tình hình xuất khẩu sản phẩm của xí nghiệp. 47

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU LẠC TRUNG 49

I. Định hướng xuất khẩu 49

1. Những yêu cầu từ thị trường EU về sản phẩm may mặc Việt Nam 49

2. Đánh giá khả năng của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 50

3. Những định hướng Marketing cụ thể 52

II. Lựa chọn chiến lược xuất khẩu 54

III. Giải pháp Marketing mix nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung 55

1. Giải pháp về sản phẩm 55

2. Nhóm giải pháp về giá cả 58

3. Nhóm giải pháp về hoàn thiện kênh phân phối 60

4. Nhóm giải pháp đẩy mạnh truyền tin và xúc tiến hỗn hợp 62

IV. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện hoạt động Marketing xuất khẩu 64

1. Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ kinh doanh xuất khẩu 64

2. Chức năng cụ thể của từng bộ phận của bộ phận Kế hoạch- Kinh doanh trong Xí nghiệp 65

2.1. Bộ phận Marketing 65

2.2 Bộ phận Kế hoạch và Đầu tư 65

2.3 Bộ phận xuất nhập khẩu 66

2. Xây dựng quan hệ phối kết hợp mật thiết trong Xí nghiệp 66

V. Một số kiến nghị khác 68

1. Kiến nghị về việc cấp giấy phép xuất khẩu. 68

2. Kiến nghị về chính sách thuế. 68

3. Kiến nghị về chính sách sản phẩm 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY