Chuyên đề Giải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty MATECH

MỤC LỤCTrang Mở đầu. 1 Phần I. Những lí luận chung về vốn kinh danh 2I. Vốn kinh doanh 21. Khái niệm về vốn kinh doanh. 22. Phân loại vốn kinh doanh 33. Cấu thành về vốn doanh nghiệp. 43.1. Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp. 43.2. Phần tài sản. 54. Vai trò của vốn kinh doanh. 5II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 61. Khái niệm chung về hiệu quả. 62. Khái niệm và tiêu thức xác định hiệu quả kinh doanh. 62.1. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả vốn. 72.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản cố định. 102.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. 10III. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động và sử dụng vốn. 161. Các nhân tố chủ quan: 162. Các nhân tố khách quan. 16IV. Các giải pháp huy động vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay. 171. Giải pháp huy động vốn dài hạn. 182. Các giải pháp huy động vốn ngắn hạn. 21 Phần II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng kinh doanh tại Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) 23I. Giới thiệu tổng quan về Công ty vật liệu và công nghệ. 231. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH). 232. Chức năng nhiệm vụ của Công ty MATECH. 233. Tổ chức bộ máy của Công ty MATECH. 244. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) trong thời gian tới. 27II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty MATECH. 281. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty vật liệu và công nghệ. 282. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 333. Một số nhận xét. 41 Phần III. Một số kiến nghị về huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty MATECH 42I. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại Công ty MATECH. 421. Xác định đúng về mục đích của việc sử dụng vốn. 422. Các giải pháp nhằm huy động vốn. 423. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 434. Yếu tố về con người. 45II. Một số ý kiến về cơ quan Nhà nước. 46 Kết luận 49 Tài liệu tham khảo 50

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu. 1

Phần I. Những lí luận chung về vốn kinh danh 2

I. Vốn kinh doanh 2

1. Khái niệm về vốn kinh doanh. 2

2. Phân loại vốn kinh doanh 3

3. Cấu thành về vốn doanh nghiệp. 4

3.1. Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp. 4

3.2. Phần tài sản. 5

4. Vai trò của vốn kinh doanh. 5

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 6

1. Khái niệm chung về hiệu quả. 6

2. Khái niệm và tiêu thức xác định hiệu quả kinh doanh. 6

2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả vốn. 7

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản cố định. 10

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. 10

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động và sử dụng vốn. 16

1. Các nhân tố chủ quan: 16

2. Các nhân tố khách quan. 16

IV. Các giải pháp huy động vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay. 17

1. Giải pháp huy động vốn dài hạn. 18

2. Các giải pháp huy động vốn ngắn hạn. 21

Phần II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng kinh doanh tại Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) 23

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty vật liệu và công nghệ. 23

1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH). 23

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty MATECH. 23

3. Tổ chức bộ máy của Công ty MATECH. 24

4. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) trong thời gian tới. 27

II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty MATECH. 28

1. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty vật liệu và công nghệ. 28

2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 33

3. Một số nhận xét. 41

Phần III. Một số kiến nghị về huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty MATECH 42

I. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại Công ty MATECH. 42

1. Xác định đúng về mục đích của việc sử dụng vốn. 42

2. Các giải pháp nhằm huy động vốn. 42

3. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 43

4. Yếu tố về con người. 45

II. Một số ý kiến về cơ quan Nhà nước. 46

Kết luận 49

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY