Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu chè tại Tổng công ty chè Việt Nam

CHƯƠNG I : : NHỮNG VẤN ĐẾ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ - 1 -

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU - 1 -

1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA - 1 -

1.1.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu - 1 -

1.1.1.1.Vai trò và đặc diểm của hoạt động xuất khẩu - 1 -

1.1.1.2.Hình thức xuất khẩu: - 2 -

1.1.1.3.Phương thức xuất khẩu - 4 -

1.1.1.5.Điều kiện giao hàng và giá hàng xuất khẩu - 5 -

1.1.1.6.Điều kiện thanh toán - 7 -

1.1.2.Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán xuất khẩu hàng hóa: - 9 -

1.1.2.1.Yêu cầu quản lý nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa: - 9 -

1.2.2.2.Nhiệm vụ của kế toán xuất khẩu hàng hóa - 9 -

1.2.NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG VỀ KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA - 10 -

1.2.1.Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - 10 -

1.2.1.1. Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung - 10 -

1.2.1.2. Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho - 11 -

1.2.1.3. Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái - 12 -

1.2.1.4. Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác - 14 -

1.2.2.Theo hệ thống văn bản pháp lý có liên quan - 15 -

1.3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU - 15 -

1.3.1.Phạm vi, thời điểm ghi chép nghiệp vụ xuất khẩu - 15 -

1.3.1.1.Phạm vi xác định nghiệp vụ xuất khẩu - 15 -

1.3.1.2.Thời điểm xác định hàng xuất khẩu : - 15 -

1.3.2.Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp : - 16 -

1.3.2.1.Chứng từ kế toán sử dụng : - 16 -

1.3.2.2.Tài khoản kế toán sử dụng : - 16 -

1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX: - 20 -

2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK: - 21 -

2.1 Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại: - 21 -

2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: - 21 -

1.3.2.3.Trình tự kế toán: - 23 -

1.3.3.Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác - 23 -

1.3.3.1.Kế toán bên giao ủy thác xuất khẩu - 23 -

1.3.3.2.Kế toán bên nhận ủy thác xuất khẩu - 24 -

1.3.4.1.Hình thức Nhật ký Chung : - 26 -

1.3.4.2.Hình thức Nhật ký sổ cái - 27 -

1.3.4.3.Hình thức Chứng từ ghi sổ - 28 -

1.3.4.4.Hình thức Nhật ký chứng từ - 29 -

1.3.4.5.Kế toán máy - 30 -

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - 31 -

2.1.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - 31 -

2.1.1.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: - 31 -

2.1.1.1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty chè - 31 -

2.1.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty - 31 -

2.1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty - 32 -

2.1.2.Đặc điểm công tác kế toán tại cơ quan văn phòng Tổng công ty - 33 -

2.1.2.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán - 33 -

2.1.2.2.Hình thức kế toán - 34 -

2.1.2.3.Chính sách kế toán - 35 -

2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. - 36 -

2.2.1.Đặc điểm nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa - 36 -

2.2.2.Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty chè - 37 -

2.2.2.1.Hạch toán ban đầu - 37 -

2.2.2.2.Tài khoản sử dụng. - 40 -

2.2.2.3.Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu và sơ đồ kế toán - 42 -

2.2.2.4.Hệ thống sổ sách sử dụng - 45 -

2.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. - 46 -

2.3.1.Ưu điểm - 46 -

2.3.1.1.Về hạch toán ban đầu - 46 -

2.3.1.2.Về tài khoản kế toán - 46 -

2.3.1.3.Về phương pháp kế toán - 46 -

2.3.1.4.Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán : - 47 -

2.3.1.5.Về tổ chức bộ máy kế toán : - 47 -

2.3.2.Nhược điểm - 47 -

2.3.2.1.Về hạch toán ban đầu - 47 -

2.3.2.2.Về tài khoản kế toán - 48 -

2.3.2.3.Về phương pháp kế toán - 48 -

2.3.2.4.Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán - 49 -

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TCT CHÈ VN - 50 -

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - 50 -

3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa - 50 -

3.1.2. Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa - 51 -

3.1.2.1. Hoàn thiện cần phải phù hợp với cơ chế quản lý và nguyên tắc hạch toán hiện hành về kế toán nghiệp vụ xuấtt khẩu và có khả năng thích ứng trong tương lai. - 51 -

3.1.2.2. Hoàn thiện cần phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh có hiệu quả. - 52 -

3.1.2.3. Hoàn thiện cần đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi và đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. - 52 -

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. - 53 -

3.2.1. Về công tác hạch toán ban đầu - 53 -

3.2.2. Về hệ thống tài khoản - 55 -

3.2.3. Về phương pháp hạch toán - 56 -

3.2.4. Về hệ thống sổ sách kế toán. - 59 -

3.2.5. Các giải pháp khác. - 64 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY