Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động các ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Sự cần thiết hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại 4

1.1.2 Vai trò của thanh tra ngân hàng 5

1.1.3 Mục đích hoạt động của thanh tra ngân hàng 7

1.1.4 Chức năng của thanh tra ngân hàng 10

1.1.5 Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra ngân hàng 10

1.2 Các phương thức hoạt động của thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam . 12

1.2.1 Giám sát từ xa 12

1.2.2 Thanh tra tại chỗ 14

1.2.3 Kết hợp giữa thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa 15

1.3 Phương pháp thanh tra 16

1.3.1 Thanh tra trên cơ sở tuân thủ 16

1.3.2 Thanh tra trên cơ sở rủi ro 17

1.4 Hiệu quả hoạt động thanh tra và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước 18

1.4.1 Hiệu quả hoạt động thanh tra 18

1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước 18

1.5 Một số kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại một số nước trên thế giới 22

1.5.1 Về mô hình tổ chức 22

1.5.2 Về hoạt động thanh tra 23

1.5.3 Bài học rút ra cho việc hoàn thiện hoạt động thanh tra của thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng thương mại ở Việt Nam 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI HÀ NỘI 27

2.1 Khái quát quá trình hình thành và hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội 27

2.1.1 Khái quát quá trình hình thành các ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội 27

2.1.2 Hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội 28

2.2 Khái quát về tổ chức của thanh tra Ngân hàng Nhà nước 32

2.2.1 Cơ cấu tổ chức thanh tra Ngân hàng Nhà nước 32

2.2.2 Tổ chức của thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội. 35

2.3 Thực trạng hoạt động của thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội 38

2.3.1 Hoạt động giám sát từ xa 38

2.3.2 Hoạt động thanh tra tại chỗ 43

2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại 52

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 56

3.1 Những yêu cầu đòi hỏi đổi mới và hoàn thiện hoạt động thanh tra ngân hàng 56

3.1.1 Toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và hội nhập quốc tế 56

3.1.2 Sự phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng 57

3.1.3 Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng còn khá nhiều bất cập 58

3.1.4 Yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra 58

3. 2 Định hướng đổi mới và phát triển hoạt động thanh tra Ngân hàng Nhà nước 59

3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội. 63

3.3.1 Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện bộ máy tổ chức thanh tra 63

3.3.2 Hoàn thiện về nghiệp vụ thanh tra 65

3.3.3 Đổi mới phương pháp thanh tra ngân hàng 67

3.3.4 Tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp hoạt động của thanh tra Ngân hàng Nhà nước các với cơ quan hữu quan trên địa bàn, với tổ chức kiểm tra nội bộ của các ngân hàng thương mại. 68

3.3.5 Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần 71

3.3.6 Sử dụng có hiệu quả các chế tài xử phạt và xử lý vi phạm trong thanh tra. 73

3.3.7 Tổ chức tốt việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra. 74

3.3.8 Nghiên cứu, vận dụng chuẩn mực quốc tế về thanh tra ngân hàng vào Việt Nam 75

3.3.9 Các giải pháp khác 77

3.4 Một số kiến nghị 78

3.4.1 Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ 78

3.4.2 Đối với các Bộ ngành 79

3.4.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước. 79

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY