Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá tại công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ 3BẤT ĐỘNG SẢN 3I. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 31. Một số khái niệm liên quan đến bất động sản 31.1. Bât động sản 31.2. Khái niệm định giá bất động sản 32. Đặc điểm của định giá bất động sản 43. Sự cần thiết của hoạt động định giá bất động sản 4II. NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 51. Nguyên tắc sử dụng cao nhất, tốt nhất 62. Nguyên tắc cung - cầu 63. Nguyên tắc đánh giá các yếu tố tạo ra thu nhập của bất động sản 64. Nguyên tắc nhất quán 75. Nguyên tắc cân đối 76. Nguyên tắc thay đổi 77. Nguyên tắc cạnh tranh 88.Nguyên tắc đóng góp 89. Nguyên tắc tăng và giảm phần sinh lợi 910.Nguyên tắc ngoại ứng 911.Nguyên tắc thay thế 9III. PHUƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 101.Phương pháp so sánh 101.1.Khái niệm 101.2.Cơ sở lý luận 101.3.Các bước tiến hành 101.4.Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 112.Phương pháp chi phí 122.1.Khái niệm 122.2.Cơ sở lý luận 122.3. Cách bước thực hiện 132.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 143. Phương pháp thu nhập 153.1. Khái niệm 153.2. Cơ sở lý luận 153.3. Kỹ thuật định giá 163.4. Các bước tiến hành 163.5. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 164. Phương pháp thặng dư 174.1.Khái niệm 174.2.Cơ sở lý luận 174.3. Các bước tiến hành 184.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 185. Phương pháp lợi nhuận 195.1. Khái niệm 195.2. Cơ sở lý luận 195.3. Các bước tiến hành 195.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 20IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ 23BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ 23TÀI CHÍNH VIỆT NAM 23I. KHÁI QUÁT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 231. Quá trình hình thành và phát triển của công 232. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ. 242.1. Cơ cấu tổ chức. 242.2. Chức năng nhiệm vụ 24II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 251. Hoạt động định giá của công ty 251.1. Mục đích định giá 251.2. Loại tài sản định giá 251.3. Tiêu chuẩn định giá bất động sản của công ty 251.4. Phương pháp định giá được lựa chọn 261.5. Quy trình định giá bất động sản của Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam 272.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động định giá tại công ty 283. Phương thức định giá bất động sản thực tế tại công ty 29II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY 411.Ưu điểm 412.Một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 44CHƯƠNG III: GIAI PHAP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 49ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ 49VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 49I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 49II. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 501. Nhóm giải pháp từ phía Nhà Nước 502. Nhóm giải pháp từ phía công ty 54KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ 3

BẤT ĐỘNG SẢN 3

I. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 3

1. Một số khái niệm liên quan đến bất động sản 3

1.1. Bât động sản 3

1.2. Khái niệm định giá bất động sản 3

2. Đặc điểm của định giá bất động sản 4

3. Sự cần thiết của hoạt động định giá bất động sản 4

II. NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 5

1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất, tốt nhất 6

2. Nguyên tắc cung - cầu 6

3. Nguyên tắc đánh giá các yếu tố tạo ra thu nhập của bất động sản 6

4. Nguyên tắc nhất quán 7

5. Nguyên tắc cân đối 7

6. Nguyên tắc thay đổi 7

7. Nguyên tắc cạnh tranh 8

8.Nguyên tắc đóng góp 8

9. Nguyên tắc tăng và giảm phần sinh lợi 9

10.Nguyên tắc ngoại ứng 9

11.Nguyên tắc thay thế 9

III. PHUƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 10

1.Phương pháp so sánh 10

1.1.Khái niệm 10

1.2.Cơ sở lý luận 10

1.3.Các bước tiến hành 10

1.4.Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 11

2.Phương pháp chi phí 12

2.1.Khái niệm 12

2.2.Cơ sở lý luận 12

2.3. Cách bước thực hiện 13

2.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 14

3. Phương pháp thu nhập 15

3.1. Khái niệm 15

3.2. Cơ sở lý luận 15

3.3. Kỹ thuật định giá 16

3.4. Các bước tiến hành 16

3.5. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 16

4. Phương pháp thặng dư 17

4.1.Khái niệm 17

4.2.Cơ sở lý luận 17

4.3. Các bước tiến hành 18

4.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 18

5. Phương pháp lợi nhuận 19

5.1. Khái niệm 19

5.2. Cơ sở lý luận 19

5.3. Các bước tiến hành 19

5.4. Đối tượng, yêu cầu, hạn chế 20

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ 23

BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ 23

TÀI CHÍNH VIỆT NAM 23

I. KHÁI QUÁT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của công 23

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ. 24

2.1. Cơ cấu tổ chức. 24

2.2. Chức năng nhiệm vụ 24

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 25

1. Hoạt động định giá của công ty 25

1.1. Mục đích định giá 25

1.2. Loại tài sản định giá 25

1.3. Tiêu chuẩn định giá bất động sản của công ty 25

1.4. Phương pháp định giá được lựa chọn 26

1.5. Quy trình định giá bất động sản của Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam 27

2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động định giá tại công ty 28

3. Phương thức định giá bất động sản thực tế tại công ty 29

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY 41

1.Ưu điểm 41

2.Một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 44

CHƯƠNG III: GIAI PHAP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 49

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ 49

VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 49

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 49

II. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 50

1. Nhóm giải pháp từ phía Nhà Nước 50

2. Nhóm giải pháp từ phía công ty 54

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY