Chuyên đề Giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP .4

1.1. Lợi nhuận và mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp 4

1.1.1. Vài nét về mô hình Tập đoàn kinh tế và khái niệm lợi nhuận doanh nghiệp 4

1.1.1.1. Vài nét về mô hình Tập đoàn kinh tế 4

1.1.1.2. Khái niệm về lợi nhuận 6

1.1.2. Vai trò của lợi nhuận 7

1.1.3. Chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 8

1.1.4. Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp 10

1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 11

1.2.1. Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp 11

1.2.1.1. Lợi nhuận trước thuế 11

1.2.1.2. Lợi nhuận sau thuế 11

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp 11

1.2.2.1. Các nhân tố trực tiếp 11

1.2.2.2. Các nhân tố gián tiếp 12

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận doanh nghiệp 14

1.3.1. Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 14

1.3.2. Doanh lợi vốn chủ sở hữu 14

1.3.3. Doanh lợi tài sản 15

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 16

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á 16

2.1.1. Vài nét về công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á 16

2.1.1.1. Thông tin chung 16

2.1.1.2. Quá trình hoạt động và phát triển của tập đoàn 19

2.1.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Tập đoàn Việt Á 29

2.1.2.1. Khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Tập đoàn 29

2.1.2.2. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp 31

2.2. Thực trạng lợi nhuận của công ty CPTĐĐTTMCN Việt Á 33

2.2.1. Phân tích lợi nhuận của Tập đoàn qua các năm 33

2.2.1.1. Tình hình lợi nhuận thực tế của Tập đoàn qua 3 năm 2005, 2006, 2007 33

2.2.1.2 Tình hình phân phối lợi nhuận của Tập đoàn 34

2.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tập đoàn 36

2.2.2.1. Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận 36

2.2.2.2. Phân tích doanh thu 37

2.2.2.3. Phân tích chi phí 39

2.2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 43

2.3. Đánh giá về lợi nhuận của Tập đoàn 44

2.3.1. Những mặt tích cực 44

2.3.2. Những mặt còn hạn chế 45

2.3.3. Nguyên nhân 46

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 47

3.1. Phương hướng phát triển của Tập đoàn trong tương lai 47

3.2. Các giải pháp tài chính 49

3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu 49

3.2.2. Giải pháp giảm chi phí 53

3.2.3. Các giải pháp khác 54

3.3. Kiến nghị 57

KẾT LUẬN .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY