Chuyên đề Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường miền Trung của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3

I/ Thông tin chung về Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 3

1. Tên Công ty 3

2. Hình thức pháp lý: 3

3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 3

3.1. Chức năng 3

3.2. Nhiệm vụ 3

4. Các lĩnh vực hoạt động chính: 4

5. Địa chỉ 4

6. Tài khoản ngân hàng 5

II/ Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 5

1. Các giai đoạn phát triển 5

1.1. Giai đoạn 1959 – 1960: 5

1.2. Giai đoạn 1961 – 1967: 5

1.3. Giai đoạn 1968 – 1991: 6

1.4. Giai đoạn 1992 – 2003: 6

1.5. Giai đoạn 2003 – nay 7

2. Thành tích đạt được 8

III/ Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty 8

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 8

IV/ Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 11

1. Đặc điểm sản phẩm 11

2. Đặc điểm nguyên vật liệu 11

3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật 13

3.1. Hệ thống máy móc trang thiết bị 13

3.2. Quy trình sản xuất một số sản phẩm của Công ty 15

4. Đặc điểm về lao động 19

5. Đặc điểm tài chính 21

PHẦN HAI: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG MIỂN TRUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 22

I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua 22

1. Sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ tất cả các sản phẩm của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà 22

2. Doanh thu 23

3. Lợi nhuận 27

4. Nộp ngân sách Nhà nước 28

5. Thu nhập bình quân người lao động 29

II/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường Miền Trung của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 29

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường Miền Trung 29

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của sản phẩm của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 39

2.1. Các nhân tố chủ quan: 39

2.1.1. Đặc điểm sản phẩm 39

2.1.2. Thương hiệu 43

2.1.3. Đội ngũ nhân viên thị trường 43

2.1.4. Hoạt động xúc tiến bán hàng 44

2.2. Các nhân tố khách quan 47

2.2.1. Sự phát triển của nền kinh tế 47

2.2.2. Đặc điểm thị trường, khách hàng 48

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh 49

2.2.4. Chính sách pháp luật của Nhà nước 52

3. Đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường miền trung của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà 52

3.1. Kết quả đạt được 52

3.2. Hạn chế - nguyên nhân 52

PHẦN BA: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ 54

I/ Định hướng của Công ty giai đoạn 2008 – 2012 54

1. Định hướng chung 54

II/ Các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường miền Trung của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà 57

1. Các giải pháp về sản phẩm 57

1.1. Hoàn thiện công tác thiết kế sản phẩm kẹo 57

1.2. Hoàn thiện chính sách giá 59

2. Đấy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 61

2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường 61

2.2. Có chương trình đào tạo nhân viên thị trường một cách thường xuyên, liên tục 64

3. Mở rộng và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh, đại lý ở miền Trung 66

4. Nâng cao chất lượng hoạt động quảng cáo 67

5. Sử dụngWebsite để quảng bá thương hiệu 70

III/ Kiến nghị với công ty 72

1. Thành lập phòng Marketing độc lập 72

KẾT LUẬN 74

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY