Chuyên đề Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . .1

CHƯƠNG 1 .3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 3

I. Thông tin chung về công ty .3

1. Tên thường gọi . 3

2. Hình thức pháp lý . 3

3. Trụ sở giao dịch . .3

4. Ngành và lĩnh vực hoạt động của công ty .3

II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .4

1. Lịch sử hình thành của công ty . 4

2. Quá trình phát triển của công ty .4

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .6

1. Một số chỉ tiêu đánh gía kết quả sản xuất kinh doanh một số năm gần đây . .6

2. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9

2.1. Ưu điểm . 9

2.2. Nhược điểm .10

CHƯƠNG 2 12

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN .12

I. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của

Công ty .12

1. Đặc điểm quy trình sản xuất .12

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy .15

3. Đặc điểm về nhân sự 19

4. Đặc điểm về tài chính 19

5. Đặc điểm về sản phẩm .21

6. Đặc điểm về công nghệ .23

II. Công tác kế hoạch hoá tiêu thụ sản phẩm tại công ty . 25

1.Kế hoạch .25

1.1. Chính sách sản phẩm .26

1.2. Chính sách giá cả 27

1.3. Chính sách khuyếch trương sản phẩm 28

1.4. Chính sách phân phối .29

1.5. Đầu tư mở rộng sản xuất 30

1.6. Nâng cao đội ngũ lao động .31

1.7. Quản lý tốt hoạt động sản xuất .31

2. Thực hiện .32

2.1. Sản lượng tiêu thụ .32

2.2. Doanh thu .33

2.3. Lợi nhuận 34

2.4. Năng suất lao động .35

2.5. Thực hiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và lưu động .36

III. Những biện pháp công ty đã áp dụng nhằm tiêu thụ sản phẩm 36

1. Biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm .36

2. Biện pháp quảng cáo sản phẩm .37

3. Biện pháp bán hàng .38

IV. Đánh gía chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty .42

1. Thành công .42

1.1. Xây dựng và không ngừng hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm và mạng lưới bán

hàng .42

1.2. Cải tiến phương thức thanh toán 44

1.3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng 44

2. Hạn chế .46

CHƯƠNG 3 49

BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẢM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN .49

I. Định hướng phát triển của công ty 49

1. Cơ hội và thách thức .49

1.1. Cơ hội .49

1.2. Thách thức .50

2. Phương hứơng phát triển của công ty .52

2.1. Mục tiêu phát triển .52

2.2. Giải pháp thực hiện mục tiêu .53

II. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty. .54

1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường 54

2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm và chính sách giá cả .56

2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm .56

2.2. Hoàn thiện chính sách giá cả .57

KẾT LUẬN . .59

TÀI LIỆU THAM KHẢO .60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY