Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Hà Nội - Unimex

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY UNIMEX 31. Quá trình hình thành và phát triển 31.1. Thông tin chung về Công ty 31.2. Quá trình hình thành 32. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 43. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 53.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 63.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: 64. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Unimex 9CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY UNIMEX HÀ NỘI 131. Các nhân tố ảnh hướng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty 131.1. Các nhân tố chủ quan 131.1.1. Khả năng về vốn cho hoạt động xuất khẩu 131.1.2. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác xuất khẩu 141.1.3. Uy tín của Công ty 151.1.4. Trình độ tổ chức quản lý 161.2. Các nhân tố khách quan 171.2.1. Nhân tố thị trường 171.2.2. Nhân tố giá thành 181.2.3. Chính sách quản lý Nhà nước 181.2.4. Nhân tố hợp tác quốc tế 191.2.5. Ảnh hưởng của các nền kinh tế trong và ngoài nước 201.2.6. Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý 201.2.7. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính ngân hàng 202. Thực trạng xuất khẩu nông sản tại Công ty Unimex Hà Nội 212.1. Quy mô và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu nông sản 222.1.1. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 222.1.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng nông sản 232.2. Thị trường xuất khẩu 292.2.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 292.2.2. Giá nông sản xuất khẩu 332.2.3. Tổ chức hoạt động xuất khẩu 343. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu nông sản tại Công ty Unimex 383.1. Những thành tựu 383.1.1. Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty 383.1.2. Mặt hàng xuất khẩu 393.1.3. Thị trường xuất khẩu 393.1.4. Giải quyết việc làm, thu nhập 403.2. Những tồn tại và nguyên nhân 403.2.1. Những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty Unimex 403.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 42CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY UNIMEX 451. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty Unimex trong thời gian tới 451.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới 451.1.1 Thuận lợi 451.1.2 Khó khăn 461.2. Định hướng phát triển xuất khẩu nông sản của nước ta 461.3. Mục tiêu trong thời gian tới của Công ty 491.4. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty 502. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty 512.1. Mở rộng thị trường 512.2. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin 522.3. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại 542.4. Thực hiện tốt công tác thu mua hàng nông sản 542.5. Tăng cường đầu tư máy móc cho công tác chế biến bảo quản nông sản 562.6. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ 572.7. Chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập kinh tế 572.8. Tăng cường huy động các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu 583. Một số kiến nghị với nhà nước 593.1. Tăng cường hỗ trợ các hoạt động sản xuất chế biến hàng nông sản 603.1.1. Hỗ trợ về giống, phổ biến kiến thức cho nông dân 603.1.2. Tổ chức công tác thu mua nông sản cho nông dân 603.1.3. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản 613.2. Trợ giúp các Công ty xuất khẩu 613.2.1. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường nông sản 613.2.2. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu 613.2.3. Thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo 623.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất khẩu 623.3.1. Đồng bộ các hệ thống văn bản pháp lý 623.3.2. Đơn giản cơ chế quản lý xuất khẩu 62KẾT LUẬN 64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY UNIMEX 3

1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1. Thông tin chung về Công ty 3

1.2. Quá trình hình thành 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 4

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty 5

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 6

3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: 6

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Unimex 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY UNIMEX HÀ NỘI 13

1. Các nhân tố ảnh hướng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty 13

1.1. Các nhân tố chủ quan 13

1.1.1. Khả năng về vốn cho hoạt động xuất khẩu 13

1.1.2. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác xuất khẩu 14

1.1.3. Uy tín của Công ty 15

1.1.4. Trình độ tổ chức quản lý 16

1.2. Các nhân tố khách quan 17

1.2.1. Nhân tố thị trường 17

1.2.2. Nhân tố giá thành 18

1.2.3. Chính sách quản lý Nhà nước 18

1.2.4. Nhân tố hợp tác quốc tế 19

1.2.5. Ảnh hưởng của các nền kinh tế trong và ngoài nước 20

1.2.6. Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý 20

1.2.7. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính ngân hàng 20

2. Thực trạng xuất khẩu nông sản tại Công ty Unimex Hà Nội 21

2.1. Quy mô và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu nông sản 22

2.1.1. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 22

2.1.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng nông sản 23

2.2. Thị trường xuất khẩu 29

2.2.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 29

2.2.2. Giá nông sản xuất khẩu 33

2.2.3. Tổ chức hoạt động xuất khẩu 34

3. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu nông sản tại Công ty Unimex 38

3.1. Những thành tựu 38

3.1.1. Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty 38

3.1.2. Mặt hàng xuất khẩu 39

3.1.3. Thị trường xuất khẩu 39

3.1.4. Giải quyết việc làm, thu nhập 40

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 40

3.2.1. Những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty Unimex 40

3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 42

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY UNIMEX 45

1. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty Unimex trong thời gian tới 45

1.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới 45

1.1.1 Thuận lợi 45

1.1.2 Khó khăn 46

1.2. Định hướng phát triển xuất khẩu nông sản của nước ta 46

1.3. Mục tiêu trong thời gian tới của Công ty 49

1.4. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty 50

2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty 51

2.1. Mở rộng thị trường 51

2.2. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin 52

2.3. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại 54

2.4. Thực hiện tốt công tác thu mua hàng nông sản 54

2.5. Tăng cường đầu tư máy móc cho công tác chế biến bảo quản nông sản 56

2.6. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ 57

2.7. Chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập kinh tế 57

2.8. Tăng cường huy động các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu 58

3. Một số kiến nghị với nhà nước 59

3.1. Tăng cường hỗ trợ các hoạt động sản xuất chế biến hàng nông sản 60

3.1.1. Hỗ trợ về giống, phổ biến kiến thức cho nông dân 60

3.1.2. Tổ chức công tác thu mua nông sản cho nông dân 60

3.1.3. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản 61

3.2. Trợ giúp các Công ty xuất khẩu 61

3.2.1. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường nông sản 61

3.2.2. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu 61

3.2.3. Thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo 62

3.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xuất khẩu 62

3.3.1. Đồng bộ các hệ thống văn bản pháp lý 62

3.3.2. Đơn giản cơ chế quản lý xuất khẩu 62

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY