Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ trong chiến lược duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ ở Khách sạn Dịch vụ và Du lịch Đường Sắt Khâm Thiên

MỤC LỤCLời nói đầu 2PHẦN I CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1. Định nghĩa marketing 52. Các khái niệm cơ bản của marketing 62.1. Nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán 62.2. Sản phẩm 62.3. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn 72.4. Trao đổi, gao dịch, quan hệ 82.5. Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 92.5.1. Khái niệm và phân đoạn thị trường 92.5.2. Chức năng của thị trường 122.5.3. Vai trò của thị trường đối với sản xuất kinh doanh của DN 133. Nội dung hoạt động marketing 153.1. Nghiên cứu thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường 153.1.1. Nghiên cứu thị trường 153.1.2. Phương pháp nghiên cứu thị trường 4. Một số yếu tố trong môi trường marketing ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm 194.1Môi trường vĩ mô 194.2. Môi trường vi mô 215. Một số chiến lược marketing để mở rộng thị trường 215.1. Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan 215.2. Một số chiến lược mở rộng thị trường 226. Vai trò và chức năng của marketing đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 236.1. Vai trò của marketing 236.2. Chức năng của marketing 25II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG PHẠM VI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC MỞ RỘNG TT DỊCH VỤ 1. Sản phẩm dịch vụ và đặc điểm của nó 261.1Khái niệm về dịch vụ 261.2 Phân loại dịch vụ 261.3. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ 271.4. Phân biệt giữa hoạt động dịch vụ với hoạt động sản xuất vật chất 282. Marketing dịch vụ và đặc điểm của quá trình thiết lập hệ thống marketing trong lĩnh vực dịch vụ 292.1. Điều kiện ra đời của marketing dịch vụ 292.2Khái niệm về marketing dịch vụ 302.3Vận dụng lý thuyết marketing vào lĩnh vực dịch vụ 30 PHẦN IITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ Ở KHÁCH SẠN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT KHÂM THIÊN I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY1.Quá trình hình thành và phát triển 352.Đặc điểm về cơ cấu sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty 373.Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty 4031.Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ của Công ty 403.2.Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 433.3.Tình hình về cơ sở vật chất - kỹ thuật 443.4.Đặc điểm về vốn sản xuất và cơ cấu vốn 443.5.Đặc điểm về lao động 46 II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ Ở KSDVVDLDSKT 1.Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty 482.Phân tích thị trường kinh doanh của công ty 513.Phân tích việc cải tiến sản phẩm dịch vụ và các biện pháp nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm dịch vụ 524.Phân tích kênh phân phối và phương thức thanh toán 555.Phân tích các hoạt động hỗ trợ hoạt động bán hàng 576.Phân tích việc thực hiện chiến lược mở rộng thị trường 587. Đánh giá hoạt động marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của doanh nghiệp 597.1.Những thành tích đạt được 597.2.Những tồn tại, thiếu sót 65 PHẦN IIIMỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA KSDVVDLDSKT I.CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY 68II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 701.Các giải pháp 701.1.Hoạch định chiến lược thị trường nhằm định hướng cho cạnh tranh và phát triển của công ty 711.2.Vận dụng các chính sách bộ phận của marketing một cách phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả kinh doanh 721.3.Những giải pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty 801.4.Giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian qua 841.5.Tổ chức hoàn thiện đội ngũ lao động 851.6.Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện bộ phận marketing 872.Một số kiến nghị với các cấp quản lý và với Nhà nước 912.2.Một số kiến nghị với các cấp quản lý 912.3.Một số kiến nghị với Nhà nước 92Kết luận 94Tài liệu tham khảo 95Bảng kê chữ viết tắt 96

MỤC LỤC

Lời nói đầu 2

PHẦN I

CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

I. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Định nghĩa marketing 5

2. Các khái niệm cơ bản của marketing 6

2.1. Nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng

thanh toán 6

2.2. Sản phẩm 6

2.3. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn 7

2.4. Trao đổi, gao dịch, quan hệ 8

2.5. Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9

2.5.1. Khái niệm và phân đoạn thị trường 9

2.5.2. Chức năng của thị trường 12

2.5.3. Vai trò của thị trường đối với sản xuất kinh doanh của DN 13

3. Nội dung hoạt động marketing 15

3.1. Nghiên cứu thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường 15

3.1.1. Nghiên cứu thị trường 15

3.1.2. Phương pháp nghiên cứu thị trường

4. Một số yếu tố trong môi trường marketing ảnh hưởng đến

thị trường tiêu thụ sản phẩm 19

4.1Môi trường vĩ mô 19

4.2. Môi trường vi mô 21

5. Một số chiến lược marketing để mở rộng thị trường 21

5.1. Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan 21

5.2. Một số chiến lược mở rộng thị trường 22

6. Vai trò và chức năng của marketing đối với hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23

6.1. Vai trò của marketing 23

6.2. Chức năng của marketing 25

II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG PHẠM VI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC MỞ RỘNG TT DỊCH VỤ

1. Sản phẩm dịch vụ và đặc điểm của nó 26

1.1Khái niệm về dịch vụ 26

1.2 Phân loại dịch vụ 26

1.3. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ 27

1.4. Phân biệt giữa hoạt động dịch vụ với hoạt động sản xuất vật chất 28

2. Marketing dịch vụ và đặc điểm của quá trình thiết lập

hệ thống marketing trong lĩnh vực dịch vụ 29

2.1. Điều kiện ra đời của marketing dịch vụ 29

2.2Khái niệm về marketing dịch vụ 30

2.3Vận dụng lý thuyết marketing vào lĩnh vực dịch vụ 30

PHẦN II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ Ở KHÁCH SẠN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT KHÂM THIÊN

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY

1.Quá trình hình thành và phát triển 35

2.Đặc điểm về cơ cấu sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty 37

3.Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty 40

31.Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ của Công ty 40

3.2.Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 43

3.3.Tình hình về cơ sở vật chất - kỹ thuật 44

3.4.Đặc điểm về vốn sản xuất và cơ cấu vốn 44

3.5.Đặc điểm về lao động 46

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ Ở KSDVVDLDSKT

1.Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty 48

2.Phân tích thị trường kinh doanh của công ty 51

3.Phân tích việc cải tiến sản phẩm dịch vụ và các biện pháp nhằm nâng cao uy tín của sản phẩm dịch vụ 52

4.Phân tích kênh phân phối và phương thức thanh toán 55

5.Phân tích các hoạt động hỗ trợ hoạt động bán hàng 57

6.Phân tích việc thực hiện chiến lược mở rộng thị trường 58

7. Đánh giá hoạt động marketing nhằm duy trì và mở rộng

thị trường của doanh nghiệp 59

7.1.Những thành tích đạt được 59

7.2.Những tồn tại, thiếu sót 65

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA KSDVVDLDSKT

I.CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY 68

II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 70

1.Các giải pháp 70

1.1.Hoạch định chiến lược thị trường nhằm định hướng cho

cạnh tranh và phát triển của công ty 71

1.2.Vận dụng các chính sách bộ phận của marketing một cách

phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả kinh doanh 72

1.3.Những giải pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty 80

1.4.Giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian qua 84

1.5.Tổ chức hoàn thiện đội ngũ lao động 85

1.6.Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện bộ phận marketing 87

2.Một số kiến nghị với các cấp quản lý và với Nhà nước 91

2.2.Một số kiến nghị với các cấp quản lý 91

2.3.Một số kiến nghị với Nhà nước 92

Kết luận 94

Tài liệu tham khảo 95

Bảng kê chữ viết tắt 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY