Chuyên đề Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 3

I - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 3

1 - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3

1.1- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3

1.2- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY. 4

1.3- CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 5

2 – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 6

2.1- SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6

2.2- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN 7

2.3- MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 11

II – ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 12

1 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. 12

1.1 – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG. 12

1.2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP. 14

2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ. 15

2.1 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC THIẾT KẾ THI CÔNG. 15

2.2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY LẮP. 16

III – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 17

1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỐ LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 17

1.1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 17

1.2 – SỐ LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2006 20

2 – NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 22

2.3 – NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO NGUỒN HÌNH THÀNH. 26

3 – CƠ CẤU KỸ THUẬT CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 27

3.1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY LẮP. 29

3.2 – VỐN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN. 30

3.3 – NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU KỸ THUẬT CỦA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 32

4 – VỐN ĐẦU TƯ XDCB THEO LĨNH VỰC KINH TẾ. 33

5 – HÌNH THỨC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB 35

IV – CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 36

1 – HOẠT ĐỘNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 36

2 – HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 39

3 – HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU. 40

4 – HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 42

V – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 44

1 – CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 44

1.1 – GIÁ TRỊ TSCĐ HUY ĐỘNG TRONG KỲ 44

1.2 – NĂNG LỰC PHỤC VỤ SẢN XUẤT TĂNG THÊM. 45

2 – HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XDCB. 46

2.1 – HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH. 47

2.2 – HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI. 50

3 – NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. 54

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP 57

1 – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010. 57

1.1 – ĐỊNH HƯỚNG. 57

1.2 – NHIỆM VỤ. 57

2 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 58

2.1 – GIẢI PHÁP VỀ VỐN. 58

2.2 – NHÓM GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 61

2.3 – CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 63

2.4 – TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ Ở TẤT CẢ CÁC KHÂU CỦA QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ. 63

2.5 – CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG. 64

2.6 – XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỢP LÝ. 65

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY