Chuyên đề Đầu tư tài chính trong hoạt động kinh doanh tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 3I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư. 31. Khái niệm đầu tư. 32. Đặc điểm của đầu tư. 33. Phân loại hoạt động đầu tư. 43.1. Đầu tư tài chính. 43.2. Đầu tư thương mại. 53.3. Đầu tư phát triển. 54. Đặc điểm của hoạt động đầu tư tài chính. 65. Vai trò của hoạt động đầu tư tài chính. 6II. Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm. 71. Bảo hiểm là gì? 72. Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty bảo hiểm. 82.1. Đối với công ty bảo hiểm. 82.2. Đối với nhà nước và xã hội. 93. Các nguồn vốn đầu tư. 103.1. Vốn điều lệ. 103.2. Quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ tự nguyện. 113.3. Các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ 113.4. Nguồn vốn nhàn rỗi tự dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 124. Các nguyên tắc đầu tư. 134.1. Nguyên tắc an toàn. 134.2. Nguyên tắc sinh lời. 144.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên. 144.4. Nguyên tắc đa dạng hoá. 154.5. Nguyên tắc lợi ích công cộng. 155. Các hình thức đầu tư. 155.1. Hoạt động thế chấp. 155.2. Đầu tư chứng khoán. 175.3. Đầu tư bất động sản. 185.4. Các hình thức đầu tư khác. 196. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm. 196.1. Các nhân tố bên trong. 196.1.1. Bản chất của các nghĩa vụ tài chính. 196.1.2. Quy mô của công ty bảo hiểm. 216.1.3. Chính sách phân phối lợi nhuận. 226.1.4. Quan điểm của người quản lý hoạt động đầu tư. 226.2 . Các nhân tố bên ngoài. 236.2.1. Chế độ thuế. 236.2.2 . Các điều kiện của thị trường vốn. 236.2.3. Sự quản lý của nhà nước. 24PHẦN II: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 25I. Khái quát về Bảo hiểm dầu khí việt nam 251. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bảo hiểm Dầu khí 251.1. Sự thành lập. 251.2. Cơ cấu tổ chức. 272. Hoạt động. 302.1. Công tác khai thác. 322.2. Công tác tái bảo hiểm: 352.3. Hoạt động đầu tư tài chính. 363. Điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 373.1. Điểm mạnh. 373.2. Điểm yếu. 374. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm vừa qua. 384.1. Kết quả hoạt động bảo hiểm gốc: 38 4.2. Công tác tái bảo hiểm. 38 II. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. 401. Mục tiêu, mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 401.1. Mục tiêu của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động đầu tư hiện nay. 401.2. Mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 412. Nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí. 422.1. Nguồn vốn đầu tư. 422.1.1. Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 442.1.2. Lợi nhuận chưa phân phối. 452.1.3. Quỹ khác. 462.2. Danh mục đầu tư. 463. Kết quả hoạt động đầu tư. 484. Những tồn tại và hạn chế của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động đầu tư. 505. Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí. 515.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 515.2. Nguyên nhân từ nền kinh tế. 515.3. Nguyên nhân từ phía Bảo hiểm Dầu khí. 52PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 53I. Một số kiến nghị đối với công tác quản lý Nhà nước. 541. Xây dựng lại chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 542. Phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. 553. Cải cách chế độ hành chính. 554. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm. 565. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, cho thuê, bán khoán các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn kém hiệu quả. 57II. Một số kiến nghị đối với Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. 571. Kinh doanh bảo hiểm gốc cần phải có chất lượng, đội ngũ khai thác bảo hiểm phải có trình độ chuyên môn. 572. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 583. Hoàn thiện danh mục đầu tư hay đa dạng hoá hình thức và đối tượng đầu tư. 584. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. 594.1. Hệ thống chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư. 594.2. Đánh giá những thông tin mà các chỉ tiêu, phương pháp phân tích đem lại. 605. Chuyên môn hoá đội ngũ thẩm định. 61KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 3

I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư. 3

1. Khái niệm đầu tư. 3

2. Đặc điểm của đầu tư. 3

3. Phân loại hoạt động đầu tư. 4

3.1. Đầu tư tài chính. 4

3.2. Đầu tư thương mại. 5

3.3. Đầu tư phát triển. 5

4. Đặc điểm của hoạt động đầu tư tài chính. 6

5. Vai trò của hoạt động đầu tư tài chính. 6

II. Hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm. 7

1. Bảo hiểm là gì? 7

2. Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong các công ty bảo hiểm. 8

2.1. Đối với công ty bảo hiểm. 8

2.2. Đối với nhà nước và xã hội. 9

3. Các nguồn vốn đầu tư. 10

3.1. Vốn điều lệ. 10

3.2. Quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ tự nguyện. 11

3.3. Các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ 11

3.4. Nguồn vốn nhàn rỗi tự dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 12

4. Các nguyên tắc đầu tư. 13

4.1. Nguyên tắc an toàn. 13

4.2. Nguyên tắc sinh lời. 14

4.3. Nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên. 14

4.4. Nguyên tắc đa dạng hoá. 15

4.5. Nguyên tắc lợi ích công cộng. 15

5. Các hình thức đầu tư. 15

5.1. Hoạt động thế chấp. 15

5.2. Đầu tư chứng khoán. 17

5.3. Đầu tư bất động sản. 18

5.4. Các hình thức đầu tư khác. 19

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm. 19

6.1. Các nhân tố bên trong. 19

6.1.1. Bản chất của các nghĩa vụ tài chính. 19

6.1.2. Quy mô của công ty bảo hiểm. 21

6.1.3. Chính sách phân phối lợi nhuận. 22

6.1.4. Quan điểm của người quản lý hoạt động đầu tư. 22

6.2 . Các nhân tố bên ngoài. 23

6.2.1. Chế độ thuế. 23

6.2.2 . Các điều kiện của thị trường vốn. 23

6.2.3. Sự quản lý của nhà nước. 24

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 25

I. Khái quát về Bảo hiểm dầu khí việt nam 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bảo hiểm Dầu khí 25

1.1. Sự thành lập. 25

1.2. Cơ cấu tổ chức. 27

2. Hoạt động. 30

2.1. Công tác khai thác. 32

2.2. Công tác tái bảo hiểm: 35

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính. 36

3. Điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 37

3.1. Điểm mạnh. 37

3.2. Điểm yếu. 37

4. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm vừa qua. 38

4.1. Kết quả hoạt động bảo hiểm gốc: 38

4.2. Công tác tái bảo hiểm. 38

II. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. 40

1. Mục tiêu, mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 40

1.1. Mục tiêu của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động đầu tư hiện nay. 40

1.2. Mô hình tổ chức quản lý đầu tư của công ty. 41

2. Nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí. 42

2.1. Nguồn vốn đầu tư. 42

2.1.1. Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 44

2.1.2. Lợi nhuận chưa phân phối. 45

2.1.3. Quỹ khác. 46

2.2. Danh mục đầu tư. 46

3. Kết quả hoạt động đầu tư. 48

4. Những tồn tại và hạn chế của Bảo hiểm Dầu khí trong hoạt động đầu tư. 50

5. Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của Bảo hiểm Dầu khí. 51

5.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 51

5.2. Nguyên nhân từ nền kinh tế. 51

5.3. Nguyên nhân từ phía Bảo hiểm Dầu khí. 52

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 53

I. Một số kiến nghị đối với công tác quản lý Nhà nước. 54

1. Xây dựng lại chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 54

2. Phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. 55

3. Cải cách chế độ hành chính. 55

4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm. 56

5. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, cho thuê, bán khoán các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn kém hiệu quả. 57

II. Một số kiến nghị đối với Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. 57

1. Kinh doanh bảo hiểm gốc cần phải có chất lượng, đội ngũ khai thác bảo hiểm phải có trình độ chuyên môn. 57

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 58

3. Hoàn thiện danh mục đầu tư hay đa dạng hoá hình thức và đối tượng đầu tư. 58

4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. 59

4.1. Hệ thống chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư. 59

4.2. Đánh giá những thông tin mà các chỉ tiêu, phương pháp phân tích đem lại. 60

5. Chuyên môn hoá đội ngũ thẩm định. 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY