Chuyên đề Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC MỤC LỤC 1DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU 3LỜI MỞ ĐẦU 5CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC. 61.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thiên Lộc. 61.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thiên Lộc. 61.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty cổ phần Thiên Lộc. 111.2. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc. 131.2.1. Tình hình thực hiện tổng mức vốn đầu tư của công ty 131.2.2. Vốn đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc phân theo nguồn vốn. 151.2.3. Tình hình đầu tư phát triển của công ty phân theo các nội dung đầu tư. 171.2.3.1. Đầu tư vào tài sản cố định. 191.2.3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 211.2.3.3. Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý. 281.2.3.4. Đầu tư phát triển khác. 331.3. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty cổ phần ThiênLộc. 351.3.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 351.3.1.1. Doanh thu và lợi nhuận tăng thêm của công ty giai đoạn 2004 – 2009. 351.3.1.2. Tài sản cố định huy động. 391.3.1.3. Nguồn nhân lực được đào tạo. 421.3.2. Hiệu quả đầu tư phát triển. 441.3.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính. 441.3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội. 461.3.3.Những hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần Thiên Lộc. 481.3.3.1. Khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của công ty. 481.3.3.2. Hiệu quả đầu tư của công ty chưa cao. 491.3.3.3. Hạn chế khác : Khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 52CHƯƠNG II : ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC. 532.1. Định hướng và chiến lược phát triển của công ty. 532.1.1. Nguyên tắc và quan điểm phát triển của công ty. 532.1.2. Định hướng, chiến lược phát triển của công ty. 532.1.2.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 532.1.2.2. Mục tiêu tổng quát. 542.1.2.3. Mục tiêu cụ thể. 542.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty cổ phần Thiên Lộc. 552.2.1. Điểm mạnh của công ty. 562.2.2. Điểm yếu của công ty. 562.2.3. Cơ hội của công ty. 572.2.4. Thách thức của công ty. 572.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc. 582.3.1. Giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn. 582.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. 612.3.3. Giải pháp khác: Giải pháp nhằm hạn chế sự tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế. 65KẾT LUẬN 66DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU 3

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC. 6

1.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thiên Lộc. 6

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thiên Lộc. 6

1.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty cổ phần Thiên Lộc. 11

1.2. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc. 13

1.2.1. Tình hình thực hiện tổng mức vốn đầu tư của công ty 13

1.2.2. Vốn đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc phân theo nguồn vốn. 15

1.2.3. Tình hình đầu tư phát triển của công ty phân theo các nội dung đầu tư. 17

1.2.3.1. Đầu tư vào tài sản cố định. 19

1.2.3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 21

1.2.3.3. Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý. 28

1.2.3.4. Đầu tư phát triển khác. 33

1.3. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty cổ phần ThiênLộc. 35

1.3.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 35

1.3.1.1. Doanh thu và lợi nhuận tăng thêm của công ty giai đoạn 2004 – 2009. 35

1.3.1.2. Tài sản cố định huy động. 39

1.3.1.3. Nguồn nhân lực được đào tạo. 42

1.3.2. Hiệu quả đầu tư phát triển. 44

1.3.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính. 44

1.3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội. 46

1.3.3.Những hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần Thiên Lộc. 48

1.3.3.1. Khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của công ty. 48

1.3.3.2. Hiệu quả đầu tư của công ty chưa cao. 49

1.3.3.3. Hạn chế khác : Khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 52

CHƯƠNG II : ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC. 53

2.1. Định hướng và chiến lược phát triển của công ty. 53

2.1.1. Nguyên tắc và quan điểm phát triển của công ty. 53

2.1.2. Định hướng, chiến lược phát triển của công ty. 53

2.1.2.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 53

2.1.2.2. Mục tiêu tổng quát. 54

2.1.2.3. Mục tiêu cụ thể. 54

2.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty cổ phần Thiên Lộc. 55

2.2.1. Điểm mạnh của công ty. 56

2.2.2. Điểm yếu của công ty. 56

2.2.3. Cơ hội của công ty. 57

2.2.4. Thách thức của công ty. 57

2.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển tại công ty cổ phần Thiên Lộc. 58

2.3.1. Giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn. 58

2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. 61

2.3.3. Giải pháp khác: Giải pháp nhằm hạn chế sự tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế. 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY