Chuyên đề Đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

MỤC LỤCNhững từ viết tắt 1Danh mục các bảng biểu sử dụng .6Lời nói đầu 1Chương 1: 4Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư Ngân sách Nhà nước 4cho sự nghiệp phát triển y tế 41.1. Đầu tư phát triển y tế cơ sở 41.1.1 Khái niệm 41.1.2 Vai trò và đặc điểm: 41.1.2.1 Vai trò 41.1.2.2 Đặc điểm: 41.2 Nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn: 51.2.1 Khái niệm nguồn vốn ngân sách nhà nước: 51.2.2 Mô hình quản lí của nhà nước đối với các cơ sở y tế bằng nguồn vốn NSNN 61.2.3 Đặc điểm vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 71.2.4 Vai trò của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 81.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 91.2.5.1 Kinh tế: 91.2.5.2 Chính sách nhà nước và trình độ quản lí: 101.2.5.3 Phạm vi, mức độ bao cấp của nhà nước cho sự nghiệp y tế 101.2.5.4 Tốc độ tăng dân số và tỷ lệ mắc bệnh trong nhân dân: 111.2.5.5 Tình trạng xuống cấp của các công trình trạm xá y tế cũ: 111.2.5.6 Các nhân tố khác: con người, khoa học- công nghệ: 121.2.5.7 Mức giải ngân của ngân sách nhà nước: 121.2.6. Nội dung đầu tư phát triển y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 121.2.6.1 Đầu tư theo chu kì dự án: 121.2.6.2 Đầu tư theo hình thức 131.2.6.3 Đầu tư phát triển y tế theo nội dung: 141.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 151.3.1 Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư: 151.3.1.1 Chỉ tiêu khối lượng dịch vốn đầu tư thực hiện 151.3.1.2 – Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm 161.3.2 Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển y tế nông thôn: 241.3.2.1 Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế- xã hội: 241.3.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả khác: 26Chương 2 26Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng vốn ngân sách nhà nước 262.1. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển y tế nông thôn: 272.1.1 Vị trí ngành y tế trong đời sống xã hội 272.1.2 Chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển mạng lưới y tế cơ sở 302.1.3 Mục tiêu của nhà nước phát triển y tế cơ sở: 322.2 Khái quát tình hình của ngành y tế cơ sở trong những năm gần đây: 322.2.1 Đối với y tế thôn bản: 33Nguồn: điều tra y tế quốc gia năm 2003 342.2.2 Đối với trạm xã y tế: 342.2.3 Đối với trung tâm y tế huyện: 372.3. Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2001-2010: 392.3.1 Tình hình vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành y tế giai đoạn 2001-2010 392.3.1.1 Tình hình vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho toàn ngành y tế trong giai đoạn 2001-2005: 392.3.1.2. Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2006-2010 472.3. Đánh giá tình hình đầu tư phát triển y tế bằng nguồn vốn NSNN 492.3.1 Kết quả, hiệu quả đầu tư: 492.3.2 Hiệu quả kinh tế- xã hội 512.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân: 532.3.2.1 Những tồn tại 532.3.2.2 Nguyên nhân 55Chương 3 58Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 583.1 Các mục tiêu và kế hoạch của nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020 583.1.1 Các mục tiêu của nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020 583.1.2. Các mục tiêu và kế hoạch đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020: 603.1.2.1 Kế hoạch đầu tư phát triển y tế cơ sở giai đoạn 2010-2020 603.1.2.2 Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ vốn: 633.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển y tế cơ sở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 643.2.1 Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển 643.2.2 Kiện toàn công tác tài chính - kế toán và công tác đào tạo cán bộ Tài chính trong ngành y tế 643.2.3 Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình sử dụng kinh phí từ NSNN cho sự nghiệp y tế cơ sở 653.2.4 Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quản lý chi NSNN cho sự nghiệp y tế. 653.2.5 Đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động y tế cơ sở 673.2.6 Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu 693.2.7 Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về đấu thầu 693.2.8 Bảo vệ môi trường 703.2.9 Tăng chất lượng nguồn nhân lực 703.2.10 Nâng cao chất lượng thông tin trong hoạt động quản lí: 723.2.11 Đưa ra các giải pháp về khoa học – công nghệ: 723.2.12 Tăng cường giải ngân vốn ngân sách nhà nước: 723.2.13 Nâng cao hiệu quả quản lí của nhà nước 733.2.13 Kết hợp chặt chẽ giữa nguồn ngân sách nhà nước với các nguồn tài chính khác cung cấp cho hoạt động Y tế cơ sở tạo nên nguồn lực tổng hợp phục vụ tốt cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân 73Kết luận 74Các tài liệu tham khảo 75

MỤC LỤC

Những từ viết tắt 1

Danh mục các bảng biểu sử dụng .6

Lời nói đầu 1

Chương 1: 4

Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư Ngân sách Nhà nước 4

cho sự nghiệp phát triển y tế 4

1.1. Đầu tư phát triển y tế cơ sở 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Vai trò và đặc điểm: 4

1.1.2.1 Vai trò 4

1.1.2.2 Đặc điểm: 4

1.2 Nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn: 5

1.2.1 Khái niệm nguồn vốn ngân sách nhà nước: 5

1.2.2 Mô hình quản lí của nhà nước đối với các cơ sở y tế bằng nguồn vốn NSNN 6

1.2.3 Đặc điểm vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 7

1.2.4 Vai trò của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 8

1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển y tế: 9

1.2.5.1 Kinh tế: 9

1.2.5.2 Chính sách nhà nước và trình độ quản lí: 10

1.2.5.3 Phạm vi, mức độ bao cấp của nhà nước cho sự nghiệp y tế 10

1.2.5.4 Tốc độ tăng dân số và tỷ lệ mắc bệnh trong nhân dân: 11

1.2.5.5 Tình trạng xuống cấp của các công trình trạm xá y tế cũ: 11

1.2.5.6 Các nhân tố khác: con người, khoa học- công nghệ: 12

1.2.5.7 Mức giải ngân của ngân sách nhà nước: 12

1.2.6. Nội dung đầu tư phát triển y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 12

1.2.6.1 Đầu tư theo chu kì dự án: 12

1.2.6.2 Đầu tư theo hình thức 13

1.2.6.3 Đầu tư phát triển y tế theo nội dung: 14

1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 15

1.3.1 Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư: 15

1.3.1.1 Chỉ tiêu khối lượng dịch vốn đầu tư thực hiện 15

1.3.1.2 – Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm 16

1.3.2 Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển y tế nông thôn: 24

1.3.2.1 Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế- xã hội: 24

1.3.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả khác: 26

Chương 2 26

Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng vốn ngân sách nhà nước 26

2.1. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển y tế nông thôn: 27

2.1.1 Vị trí ngành y tế trong đời sống xã hội 27

2.1.2 Chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển mạng lưới y tế cơ sở 30

2.1.3 Mục tiêu của nhà nước phát triển y tế cơ sở: 32

2.2 Khái quát tình hình của ngành y tế cơ sở trong những năm gần đây: 32

2.2.1 Đối với y tế thôn bản: 33

Nguồn: điều tra y tế quốc gia năm 2003 34

2.2.2 Đối với trạm xã y tế: 34

2.2.3 Đối với trung tâm y tế huyện: 37

2.3. Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2001-2010: 39

2.3.1 Tình hình vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành y tế giai đoạn 2001-2010 39

2.3.1.1 Tình hình vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho toàn ngành y tế trong giai đoạn 2001-2005: 39

2.3.1.2. Thực trạng đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2006-2010 47

2.3. Đánh giá tình hình đầu tư phát triển y tế bằng nguồn vốn NSNN 49

2.3.1 Kết quả, hiệu quả đầu tư: 49

2.3.2 Hiệu quả kinh tế- xã hội 51

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân: 53

2.3.2.1 Những tồn tại 53

2.3.2.2 Nguyên nhân 55

Chương 3 58

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 58

3.1 Các mục tiêu và kế hoạch của nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020 58

3.1.1 Các mục tiêu của nhà nước trong đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020 58

3.1.2. Các mục tiêu và kế hoạch đầu tư phát triển y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020: 60

3.1.2.1 Kế hoạch đầu tư phát triển y tế cơ sở giai đoạn 2010-2020 60

3.1.2.2 Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ vốn: 63

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển y tế cơ sở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 64

3.2.1 Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển 64

3.2.2 Kiện toàn công tác tài chính - kế toán và công tác đào tạo cán bộ Tài chính trong ngành y tế 64

3.2.3 Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình sử dụng kinh phí từ NSNN cho sự nghiệp y tế cơ sở 65

3.2.4 Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quản lý chi NSNN cho sự nghiệp y tế. 65

3.2.5 Đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động y tế cơ sở 67

3.2.6 Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu 69

3.2.7 Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về đấu thầu 69

3.2.8 Bảo vệ môi trường 70

3.2.9 Tăng chất lượng nguồn nhân lực 70

3.2.10 Nâng cao chất lượng thông tin trong hoạt động quản lí: 72

3.2.11 Đưa ra các giải pháp về khoa học – công nghệ: 72

3.2.12 Tăng cường giải ngân vốn ngân sách nhà nước: 72

3.2.13 Nâng cao hiệu quả quản lí của nhà nước 73

3.2.13 Kết hợp chặt chẽ giữa nguồn ngân sách nhà nước với các nguồn tài chính khác cung cấp cho hoạt động Y tế cơ sở tạo nên nguồn lực tổng hợp phục vụ tốt cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân 73

Kết luận 74

Các tài liệu tham khảo 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY