Chuyên đề Đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 2I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 21. Điều kiện tự nhiên 21.1. Vị trí địa lý, kinh tế, chính trị 21.2. Đặc điểm địa hình 31.3. Đặc điểm khí hậu 42. Các tài nguyên thiên nhiên chính 42.1. Tài nguyên đất 42.2. Tài nguyên rừng 52.3. Tài nguyên nước và thủy năng 72.4. Tài nguyên biển 72.5. Tài nguyên du lịch 82.6. Tài nguyên khoáng sản 93. Đặc điểm kinh tế xã hội 93.1.Về kinh tế: 93.2.Về xã hội 133.3.Dân số 14II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĂNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2005-2009 141. Tình hình đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa 141.1. Vốn đầu tư của tỉnh Thanh Hóa 141.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của tỉnh Thanh Hóa 162. Tình hình đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa 192.1 Quy mô đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa 192.2. Cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo lĩnh vực 232.3. Cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo vùng 322.4. Tình hình quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa 352.5. Đánh giá đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hoá 392.5.1 Các kết quả đã đạt được 392.5.1.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế 392.5.1.2. Tác động đến văn hoá - xã hội 432.5.1.3. Tác động đến môi trường đầu tư 44Phát triển doanh nghiệp 452.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế 451.3.2.1. Hạn chế trong phân cấp quản lý đầu tư 452.5.2.2. Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập 462.5.2.3. Hạn chế quản lý vốn đầu tư trong các khâu của quá trình đầu tư 472.5.2.4. Công tác thanh kiểm tra 482.5.2.5. Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư 492.5.2.6. Nguyên nhân hạn chế 50CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 521. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 521.1. Quan điểm phát triển tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 521.2. Mục tiêu phát triển tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 531.2.1. Mục tiêu tổng quát 531.2.2. Các mục tiêu cụ thể 531.3. Quan điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước 552. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 562.1. Hoàn thiện phân cấp trong quản lý đầu tư 562.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa 572.3. Cải cách, sửa đổi, bổ xung thủ tục hành chính trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư 602.4. Quản lý tốt việc cấp phát vốn và thanh toán vốn đầu tư 622.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý dự án 632.6. Cải cách thủ tục nâng cao chất lượng công tác thanh quyết toán 642.7. Đổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước 652.7.1. Thu ngân sách 652.7.2. Chi ngân sách 65MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 68KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 2

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 2

1. Điều kiện tự nhiên 2

1.1. Vị trí địa lý, kinh tế, chính trị 2

1.2. Đặc điểm địa hình 3

1.3. Đặc điểm khí hậu 4

2. Các tài nguyên thiên nhiên chính 4

2.1. Tài nguyên đất 4

2.2. Tài nguyên rừng 5

2.3. Tài nguyên nước và thủy năng 7

2.4. Tài nguyên biển 7

2.5. Tài nguyên du lịch 8

2.6. Tài nguyên khoáng sản 9

3. Đặc điểm kinh tế xã hội 9

3.1.Về kinh tế: 9

3.2.Về xã hội 13

3.3.Dân số 14

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĂNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2005-2009 14

1. Tình hình đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa 14

1.1. Vốn đầu tư của tỉnh Thanh Hóa 14

1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của tỉnh Thanh Hóa 16

2. Tình hình đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa 19

2.1 Quy mô đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa 19

2.2. Cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo lĩnh vực 23

2.3. Cơ cấu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo vùng 32

2.4. Tình hình quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa 35

2.5. Đánh giá đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hoá 39

2.5.1 Các kết quả đã đạt được 39

2.5.1.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế 39

2.5.1.2. Tác động đến văn hoá - xã hội 43

2.5.1.3. Tác động đến môi trường đầu tư 44

Phát triển doanh nghiệp 45

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế 45

1.3.2.1. Hạn chế trong phân cấp quản lý đầu tư 45

2.5.2.2. Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập 46

2.5.2.3. Hạn chế quản lý vốn đầu tư trong các khâu của quá trình đầu tư 47

2.5.2.4. Công tác thanh kiểm tra 48

2.5.2.5. Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư 49

2.5.2.6. Nguyên nhân hạn chế 50

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA 52

1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 52

1.1. Quan điểm phát triển tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 52

1.2. Mục tiêu phát triển tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 53

1.2.1. Mục tiêu tổng quát 53

1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 53

1.3. Quan điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước 55

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 56

2.1. Hoàn thiện phân cấp trong quản lý đầu tư 56

2.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa 57

2.3. Cải cách, sửa đổi, bổ xung thủ tục hành chính trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư 60

2.4. Quản lý tốt việc cấp phát vốn và thanh toán vốn đầu tư 62

2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý dự án 63

2.6. Cải cách thủ tục nâng cao chất lượng công tác thanh quyết toán 64

2.7. Đổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước 65

2.7.1. Thu ngân sách 65

2.7.2. Chi ngân sách 65

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY