Chuyên đề Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC 4I. Một số vấn đề chung về đầu tư 41. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 42. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển. 53. Vai trò của đầu tư phát triển 63.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước 63.1.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu 63.1.2. Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế 63.1.3. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 73.1.4. Đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 83.1.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước 83.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 94.1. Khái niệm 104.2. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản 10II. DOANH NGHIỆP - DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 111. Khái niệm chung về doanh nghiệp 112. Doanh nghiệp ngành xây dựng 112.1. Vai trò của doanh nghiệp ngành xây dựng 122.2. Đặc điểm và nội dung hoạt động của doanh nghiệp ngành xây dựng 12III. CẠNH TRANH - LỢI THẾ CẠNH TRANH 131. Cạnh tranh 131.1. Khái niệm 131.2. Các loại hình cạnh tranh 141.3. Vai trò của cạnh tranh 152. Lợi thế cạnh tranh 152.1. Các điều kiện cho lợi thế cạnh tranh dài hạn 162.2. Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh 173. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. 203.1. Giá cả. 203.2. Mẫu mã và chất lượng sản phẩm 203.3. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 213.4. Hoạt động giao tiếp khuyếch trương. 213.5. Uy tín của doanh nghiệp. 21IV. ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 221. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư hợp lý. 222. Đầu tư vào tài sản cố định. 223. Đầu tư vào nguồn nhân lực. 234. Đầu tư vào tài sản vô hình. 24V. CÁC TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 241. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 242. Lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được. 253. Thị phần mà doanh nghiệp chiếm lĩnh được. 26CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI.27 I. Giới thiệu chung về Cụng ty: 27II. Lịch sử hỡnh thành Cụng ty: 28III. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức. 31IV. Hoạt động chính của Công ty: 34V. Kết quả hoạt động của ba năm (2006, 2007, 2008): 37CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI. 39I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty 391.Công tác đầu tư các dự án nhà ở: 392. Công tác xây lắp dịch vụ tư vấn ; 423. Những biện pháp thực hiện cụ thể: 424. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009: 43II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 44KẾT LUẬN 59

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC 4

I. Một số vấn đề chung về đầu tư 4

1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 4

2. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển. 5

3. Vai trò của đầu tư phát triển 6

3.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước 6

3.1.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu 6

3.1.2. Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế 6

3.1.3. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 7

3.1.4. Đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8

3.1.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước 8

3.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 9

4.1. Khái niệm 10

4.2. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản 10

II. DOANH NGHIỆP - DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 11

1. Khái niệm chung về doanh nghiệp 11

2. Doanh nghiệp ngành xây dựng 11

2.1. Vai trò của doanh nghiệp ngành xây dựng 12

2.2. Đặc điểm và nội dung hoạt động của doanh nghiệp ngành xây dựng 12

III. CẠNH TRANH - LỢI THẾ CẠNH TRANH 13

1. Cạnh tranh 13

1.1. Khái niệm 13

1.2. Các loại hình cạnh tranh 14

1.3. Vai trò của cạnh tranh 15

2. Lợi thế cạnh tranh 15

2.1. Các điều kiện cho lợi thế cạnh tranh dài hạn 16

2.2. Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh 17

3. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. 20

3.1. Giá cả. 20

3.2. Mẫu mã và chất lượng sản phẩm 20

3.3. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 21

3.4. Hoạt động giao tiếp khuyếch trương. 21

3.5. Uy tín của doanh nghiệp. 21

IV. ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 22

1. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư hợp lý. 22

2. Đầu tư vào tài sản cố định. 22

3. Đầu tư vào nguồn nhân lực. 23

4. Đầu tư vào tài sản vô hình. 24

V. CÁC TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 24

1. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24

2. Lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được. 25

3. Thị phần mà doanh nghiệp chiếm lĩnh được. 26

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI.27

I. Giới thiệu chung về Cụng ty: 27

II. Lịch sử hỡnh thành Cụng ty: 28

III. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức. 31

IV. Hoạt động chính của Công ty: 34

V. Kết quả hoạt động của ba năm (2006, 2007, 2008): 37

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI. 39

I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty 39

1.Công tác đầu tư các dự án nhà ở: 39

2. Công tác xây lắp dịch vụ tư vấn ; 42

3. Những biện pháp thực hiện cụ thể: 42

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009: 43

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 44

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY