Chuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng không Việt Nam trong giai đạon 2007 - 2010

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 5

LỜI MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 9

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TCT HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 9

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam 9

1.1. 2. Những nhiệm vụ chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam 11

1.1.3. Cơ cấu tổ chức 14

1.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty hàng không Việt Nam 14

1.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Ban Tài chính - Kế toán 17

1.1.4. Hoạt động của TCT 18

1.1.4.1. Vận chuyển hành khách và hàng hoá 18

1.1.4.2. Các chỉ tiêu tài chính 19

1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TCT 22

1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 22

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của TCT 23

1.2.2.1.Điểm mạnh 24

1.2.2.2.Điểm yếu 27

1.2.2.3. Cơ hội 29

1.2.2.4. Thách thức 32

1.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của TCT 35

1.2.3.1. Thị phần của TCT 35

1.2.3.2. Đội bay và mạng đường bay 35

1.2.3.3. Năng lực tài chính của TCT 38

1.2.3.4. Chất lượng nguồn nhân lực 38

1.2.3.5. Giá tri tài sản vô hình 40

1.3. ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở VNA TRONG GIAI ĐOẠN 2001- 2005 41

1.3.1.Tình hình đầu tư chung 41

1.3.2. Vốn đầu tư 43

1.3.3. Cơ cấu đầu tư 46

1.3.3.1 Đầu tư phát triển đội máy bay 46

1.3.3.2 Đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị 49

1.3.3.3 Đầu tư cho nguồn nhân lực 51

1.3.3.4 Đầu tư cho hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại 53

1.3.4. Đánh giá hoạt động đầu tư 55

1.3. 4.1. Những thành tựu đạt được 56

1.3.4.2. Những tồn tại trong đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở TCT 58

CHƯƠNG II GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 60

2.1.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 60

2.1.1.Tình hình quốc tế 60

2.1.1.1 Những cơ hội phát triển 60

2.1.1.2 Những thách thức đối với sự phát triển 62

2.1. 2. Tình hình trong nước 63

2.1.2.1 Những điều kiện thuận lợi 63

2.1.2.2 Những thách thức TCT phải đối mặt 65

2.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 67

2.2.1.Chiến lược phát triển chung 67

2.2.2. Kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 69

2.3. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TCT GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 73

2.3.1. Giải pháp đối với nguồn vốn đầu tư 73

2.3.1.1. Tăng khối lượng vốn đầu tư 73

2.3.1.2. Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư 74

2.3.2. Cơ cấu đầu tư 74

2.3.2.1.Giải pháp đầu tư phát triển đội bay và mạng đường bay 74

2.3.2.2.Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực 76

2.3.2.3.Giải pháp đầu tư cho công tác marketing, nghiên cứu thị trường 78

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY