Chuyên đề Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤCLời mở đầu 4PHẦN I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 6I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 61.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 61.1. Lịch sử hình thành và phát triển 61.2. Giới thiệu về công ty 72. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty 82.1. Lĩnh vực hoạt động 82.2. Năng lực sản xuất 83. Khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường xuất nhập khẩu 83.1. Tình hình xuất khẩu 93.2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty 103.2.1. Tình hình chung 103.2.2. Một số thuận lợi 103.2.3. Những mặt hạn chế 12II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC NĂM GẦN ĐÂY (TỪ NĂM 2002-2006) 151. Hoạt động đầu tư cho cơ sở vật chất 162. Hoạt động đầu tư cho nguồn nhân lực 173. Hoạt động đầu tư cho hàng hoa dự trữ 204. Hoạt động đầu tư vào nghiên cứu thị trường 225. Hoạt động đầu tư vào dịch vụ và sản phẩm 24III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 281.Đánh giá chung 282. Thuận lợi và khó khăn của công ty 322.1. Một số thuận lợi của công ty 322.2. Những mặt hạn chế của công ty 33PHẦN II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI 35I.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM TIẾP THEO 351. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 352. Mục tiêu chủ yếu của công ty trong thời gian tới 36II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 371. giải pháp chung 371.1. Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện tốt việc lập kế hoạch 371.2. giải pháp về quản lý 381.3. Giải pháp triệt để các nguyên tắc hạch toán kinh doanh 391.4. Giải pháp đối với việc quản lý bảo dưỡng tài sản cố định 402. Tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực 403. Đầu tư nâng cao hiệu quả Marketing nhằm phát triển thị trường 414. Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm xuất nhập khẩu 435. Một số giải pháp về nguồn vốn 445.1. Về huy động vốn 445.2. Về sử dụng vốn 466. Đầu tư vào hàng tồn kho và quản lý hàng nhập kho 487. Một số giải pháp khác 49III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 511. Về phía công ty 512. Về phía Nhà nước 52KẾT LUẬN 56TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

MỤC LỤC

Lời mở đầu 4

PHẦN I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 6

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 6

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 6

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 6

1.2. Giới thiệu về công ty 7

2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty 8

2.1. Lĩnh vực hoạt động 8

2.2. Năng lực sản xuất 8

3. Khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường xuất nhập khẩu 8

3.1. Tình hình xuất khẩu 9

3.2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty 10

3.2.1. Tình hình chung 10

3.2.2. Một số thuận lợi 10

3.2.3. Những mặt hạn chế 12

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC NĂM GẦN ĐÂY (TỪ NĂM 2002-2006) 15

1. Hoạt động đầu tư cho cơ sở vật chất 16

2. Hoạt động đầu tư cho nguồn nhân lực 17

3. Hoạt động đầu tư cho hàng hoa dự trữ 20

4. Hoạt động đầu tư vào nghiên cứu thị trường 22

5. Hoạt động đầu tư vào dịch vụ và sản phẩm 24

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 28

1.Đánh giá chung 28

2. Thuận lợi và khó khăn của công ty 32

2.1. Một số thuận lợi của công ty 32

2.2. Những mặt hạn chế của công ty 33

PHẦN II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI 35

I.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM TIẾP THEO 35

1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 35

2. Mục tiêu chủ yếu của công ty trong thời gian tới 36

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY 37

1. giải pháp chung 37

1.1. Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện tốt việc lập kế hoạch 37

1.2. giải pháp về quản lý 38

1.3. Giải pháp triệt để các nguyên tắc hạch toán kinh doanh 39

1.4. Giải pháp đối với việc quản lý bảo dưỡng tài sản cố định 40

2. Tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực 40

3. Đầu tư nâng cao hiệu quả Marketing nhằm phát triển thị trường 41

4. Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm xuất nhập khẩu 43

5. Một số giải pháp về nguồn vốn 44

5.1. Về huy động vốn 44

5.2. Về sử dụng vốn 46

6. Đầu tư vào hàng tồn kho và quản lý hàng nhập kho 48

7. Một số giải pháp khác 49

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 51

1. Về phía công ty 51

2. Về phía Nhà nước 52

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY