Chuyên đề Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB-Chi nhánh Hà Nội, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Lời mở đầu - 1 -Chương I : Lý luận chung về dự án đầu tư, tín dụng đầu tư phát triển và rủi ro. - 4 -I. Đầu tư : - 4 -1. Khái niệm : - 4 -2. Phân loại : - 4 -II. Dự án đầu tư : - 4 -1. Khái niệm : - 4 -2. Chu kỳ của dự án : - 5 -2. Các nguồn vốn cho dự án : - 8 -2.1. Nguồn vốn trong nước - 8 -2.1. Nguồn vốn nước ngoài. - 10 -III. Đặc điểm và vai trò của tín dụng đầu tư phát triển với nền kinh tế: - 14 -1. Khái niệm : - 14 -2. Đặc điểm của tín dụng ĐTPT : - 14 -3. Vai trò của Tín dụng đầu tư phát triển với nên kinh tế. - 16 -3.1. TD ĐTPT góp phần huy động vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn trong nền kinh tế. - 16 -3.2 . TD ĐTPT thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH : - 17 -3.3 . Tín dụng đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế: - 18 -3.4. Tín dụng đầu tư phát triển góp phần phát triển các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế quốc doanh, thực hiện định hướng XHCN : - 19 -IV. Những vấn đề về rủi ro : - 19 -1. Đứng trên góc độ chủ đầu tư. - 19 -1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro : - 19 -1.2. Những rủi ro thường gặp với dự án đầu tư : - 21 -1.3. Phương pháp phân tích rủi ro : - 26 -1.4. Ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro : - 30 -1.5. Cách phòng chống rủi ro đối với các dự án đầu tư : - 31 -2. Đứng trên góc độ Ngân hàng: - 32 -Chương II : Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội - 38 -I. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội - 38 -1. Quá trình hình thành và phát triển : - 38 -2. Công tác về nguồn vốn : - 46 -3. Hoạt động sử dụng vốn : - 47 -II. Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội : - 49 -1. Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại MHB- hà nội : - 49 -2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại MHB chi nhánh Miền Bắc - 55 -2.1. Nguyên nhân khách quan - 55 -2.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng. - 61 -2.3. Các biện pháp mà MHB-chi nhánh hà nội đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro khi cho vay :. - 64 -* Tăng cường công tác thu thấp và xử lý thông tin. - 65 -* Các giải pháp về phân tán rủi ro. - 66 -* Đa dạng hoá đối tượng đầu tư. - 66 -* Cho vay đồng tài trợ. - 67 -* Tăng cường kiểm soát, kiểm tra nội bộ - 68 -   CHƯƠNG III - 69 -MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - MHB CHI NHÁNH MIỀN BẮC - 69 -I. Kiến nghị các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trước khi cho vay của Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội - 69 -1. Giải pháp trước mắt - 69 -1.1 Giải pháp về nhận biết và đo lường rủi ro - 69 -1.2. Giải pháp để hạn chế rủi ro (điều tiết và giám sát rủi ro) - 70 -1.3. Giải pháp xử lý tín dụng - 71 -1.4. Giải pháp khác - 71 -2. Giải pháp chiến lược. - 72 -II. Kiến nghị với Hội sở Ngân hang MHB - 73 -1. Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của ngành - 73 -2. Chuẩn hoá cán bộ ngân hàng và đặc biệt là cán bộ tín dụng - 74 -3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro (TPR) - 75 -III. Kiến nghị với Ngân hang Nhà nước và các cấp, ngành có lien quan: - 75 -1. Xử lý thoả đáng những việc liên quan đến hợp đồng tín dụng - 75 -2. Tăng cường các biện pháp quản lý tín dụng - 76 -3. Hỗ trợ các NHTM trong việc xử lý nợ - 76 -IV. Kiến nghị với Chính phủ - 78 -1. Hoàn thiện môi trường pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh giá rủi ro tại ngân hàng - 78 -2. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp - 80 -Kết luận - 83 -

MỤC LỤC

Lời mở đầu - 1 -

Chương I : Lý luận chung về dự án đầu tư, tín dụng đầu tư phát triển và rủi ro. - 4 -

I. Đầu tư : - 4 -

1. Khái niệm : - 4 -

2. Phân loại : - 4 -

II. Dự án đầu tư : - 4 -

1. Khái niệm : - 4 -

2. Chu kỳ của dự án : - 5 -

2. Các nguồn vốn cho dự án : - 8 -

2.1. Nguồn vốn trong nước - 8 -

2.1. Nguồn vốn nước ngoài. - 10 -

III. Đặc điểm và vai trò của tín dụng đầu tư phát triển với nền kinh tế: - 14 -

1. Khái niệm : - 14 -

2. Đặc điểm của tín dụng ĐTPT : - 14 -

3. Vai trò của Tín dụng đầu tư phát triển với nên kinh tế. - 16 -

3.1. TD ĐTPT góp phần huy động vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn trong nền kinh tế. - 16 -

3.2 . TD ĐTPT thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH : - 17 -

3.3 . Tín dụng đầu tư phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế: - 18 -

3.4. Tín dụng đầu tư phát triển góp phần phát triển các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế quốc doanh, thực hiện định hướng XHCN : - 19 -

IV. Những vấn đề về rủi ro : - 19 -

1. Đứng trên góc độ chủ đầu tư. - 19 -

1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro : - 19 -

1.2. Những rủi ro thường gặp với dự án đầu tư : - 21 -

1.3. Phương pháp phân tích rủi ro : - 26 -

1.4. Ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro : - 30 -

1.5. Cách phòng chống rủi ro đối với các dự án đầu tư : - 31 -

2. Đứng trên góc độ Ngân hàng: - 32 -

Chương II : Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội - 38 -

I. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội - 38 -

1. Quá trình hình thành và phát triển : - 38 -

2. Công tác về nguồn vốn : - 46 -

3. Hoạt động sử dụng vốn : - 47 -

II. Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB- chi nhánh Hà nội : - 49 -

1. Thực trạng đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại MHB- hà nội : - 49 -

2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại MHB chi nhánh Miền Bắc - 55 -

2.1. Nguyên nhân khách quan - 55 -

2.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng. - 61 -

2.3. Các biện pháp mà MHB-chi nhánh hà nội đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro khi cho vay :. - 64 -

* Tăng cường công tác thu thấp và xử lý thông tin. - 65 -

* Các giải pháp về phân tán rủi ro. - 66 -

* Đa dạng hoá đối tượng đầu tư. - 66 -

* Cho vay đồng tài trợ. - 67 -

* Tăng cường kiểm soát, kiểm tra nội bộ - 68 -

CHƯƠNG III - 69 -

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TRƯỚC KHI CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - MHB CHI NHÁNH MIỀN BẮC - 69 -

I. Kiến nghị các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trước khi cho vay của Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội - 69 -

1. Giải pháp trước mắt - 69 -

1.1 Giải pháp về nhận biết và đo lường rủi ro - 69 -

1.2. Giải pháp để hạn chế rủi ro (điều tiết và giám sát rủi ro) - 70 -

1.3. Giải pháp xử lý tín dụng - 71 -

1.4. Giải pháp khác - 71 -

2. Giải pháp chiến lược. - 72 -

II. Kiến nghị với Hội sở Ngân hang MHB - 73 -

1. Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của ngành - 73 -

2. Chuẩn hoá cán bộ ngân hàng và đặc biệt là cán bộ tín dụng - 74 -

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro (TPR) - 75 -

III. Kiến nghị với Ngân hang Nhà nước và các cấp, ngành có lien quan: - 75 -

1. Xử lý thoả đáng những việc liên quan đến hợp đồng tín dụng - 75 -

2. Tăng cường các biện pháp quản lý tín dụng - 76 -

3. Hỗ trợ các NHTM trong việc xử lý nợ - 76 -

IV. Kiến nghị với Chính phủ - 78 -

1. Hoàn thiện môi trường pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh giá rủi ro tại ngân hàng - 78 -

2. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp - 80 -

Kết luận - 83 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY