Chuyên đề Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 1DANH MỤC BẢNG BIỂU 2PHẦN MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 41.1 Tổng quan tình hình tài chính ngân hàng tại Việt Nam 41.1.1 Hoạt động tài chính ngân hàng Việt Nam năm vừa qua 41.1.2 Định hướng nhiệm vụ ngân hàng trong các năm tới 91.2 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hoạt động giám sát các Tổ chức tín dụng. 101.2.1 Giới thiệu về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 101.2.2 Các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN 181.2.3 Một số định hướng hoạt động của BHTGVN trong thời gian tới. 20CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 212.1 Ủy ban Basel và hệ thống các nguyên tắc thanh tra giám sát hoạt động Ngân hàng 212.1.1 Giới thiệu về Ủy ban Basel 212.1.2 Nhóm ấn phẩm nguyên tắc cơ bản của Ủy ban Basel 212.2 Thực trạng hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng tại Việt Nam 262.3 Hệ thống CAMELS trong giám sát hoạt động của các Ngân hàng. 342.3.1 Đánh giá hoạt động 352.3.2 Xếp hạng cấu phần. 362.3.3 Xếp loại các yếu tố định lượng 462.3.4 Xếp loại các yếu tố định tính. 472.3.5 Xếp loại tổng hợp 472.4 Các phương thức hoạt động của thanh tra ngân hàng tại Việt Nam 492.4.1 Phương thức giám sát từ xa 502.4.2 Phương thức thanh tra tại chỗ. 522.4.3 Phương pháp đánh giá và xếp loại các TCTD theo CAMELS vận dụng ở Việt Nam 54CHƯƠNG III. SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN CHÍNH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG 583.1 Mô hình đa nhân tố 583.1.1 M« h×nh 583.1.2 Một số ứng dụng của mô hình nhân tố 603.2 Sử dụng các mô hình để phân loại và đánh giá hoạt động của tổ chức tín dụng 613.2.1 Số liệu sử dụng 613.2.2 Sử dụng SPSS để phân tích số liệu 643.2.3 Mở rộng 78KẾT LUẬN 83DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

PHẦN MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 4

1.1 Tổng quan tình hình tài chính ngân hàng tại Việt Nam 4

1.1.1 Hoạt động tài chính ngân hàng Việt Nam năm vừa qua 4

1.1.2 Định hướng nhiệm vụ ngân hàng trong các năm tới 9

1.2 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hoạt động giám sát các Tổ chức tín dụng. 10

1.2.1 Giới thiệu về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 10

1.2.2 Các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN 18

1.2.3 Một số định hướng hoạt động của BHTGVN trong thời gian tới. 20

CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 21

2.1 Ủy ban Basel và hệ thống các nguyên tắc thanh tra giám sát hoạt động Ngân hàng 21

2.1.1 Giới thiệu về Ủy ban Basel 21

2.1.2 Nhóm ấn phẩm nguyên tắc cơ bản của Ủy ban Basel 21

2.2 Thực trạng hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng tại Việt Nam 26

2.3 Hệ thống CAMELS trong giám sát hoạt động của các Ngân hàng. 34

2.3.1 Đánh giá hoạt động 35

2.3.2 Xếp hạng cấu phần. 36

2.3.3 Xếp loại các yếu tố định lượng 46

2.3.4 Xếp loại các yếu tố định tính. 47

2.3.5 Xếp loại tổng hợp 47

2.4 Các phương thức hoạt động của thanh tra ngân hàng tại Việt Nam 49

2.4.1 Phương thức giám sát từ xa 50

2.4.2 Phương thức thanh tra tại chỗ. 52

2.4.3 Phương pháp đánh giá và xếp loại các TCTD theo CAMELS vận dụng ở Việt Nam 54

CHƯƠNG III. SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN CHÍNH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG 58

3.1 Mô hình đa nhân tố 58

3.1.1 M« h×nh 58

3.1.2 Một số ứng dụng của mô hình nhân tố 60

3.2 Sử dụng các mô hình để phân loại và đánh giá hoạt động của tổ chức tín dụng 61

3.2.1 Số liệu sử dụng 61

3.2.2 Sử dụng SPSS để phân tích số liệu 64

3.2.3 Mở rộng 78

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY