Chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông (từ 1975 đến 2000)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3

3. Mục tiêu nghiên cứu 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 7

6. Cấu trúc của luận văn 8

CHƯƠNG 1: ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(TỪ 1975 ĐẾN 1986) 9

1.1. Giáo dục phổ thông là nền tảng văn hóa của một nước 9

1.2. Những hoạt động giáo dục phổ thông bước đầu của nước Việt Nam

thống nhất 11

1.3. Tiến hành cải cách giáo dục lần thứ ba 16

1.3.1. Sơ lược hai cuộc cải cách giáo dục sau cách mạng tháng Tám

năm 1945 16

1.3.2. Tiến hành cải cách giáo dục lần thứ ba 20

1.3.3. Quá trình thực hiện cải cách giáo dục phổ thông 28

CHƯƠNG 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(TỪ 1986 ĐẾN 2000) 47

2.1. Giai đoạn 1986 - 1996 47

2.1.1. Đường lối đổi mới giáo dục phổ thông của Đảng 47

2.1.1.1. Đổi mới tư duy giáo dục phổ thông 47

2.1.1.2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VII) về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục- đào tạo

(1/1993) 54

2.1.2. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới giáo dục phổ thông trong

những năm 1986 - 1996 .60

2.1.2.1. Ngành giáo dục phổ thông triển khai theo đường lối đổi mới

của Đảng 60

2.1.2.2. Một số kết quả của giáo dục phổ thông giai đoạn

1986 - 1996 .69

2.2. Giai đoạn 1996 - 2000 78

2.2.1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (12/1996) 78

2.2.2. Thực trạng giáo dục phổ thông Việt Nam trong những năm

1996 - 2000 88

CHƯƠNG 3: MỘT VÀI NHẬN XÉT, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ ĐẶT RA 106

3.1. Một vài nhận xét 106

3.1.1. Về thành tựu .106

3.1.2. Hạn chế 116

3.2. Bài học kinh nghiệm .124

3.3. Những vấn đề đã đặt ra 135

KẾT LUẬN .143

TÀI LIỆU THAM KHẢO 147

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY