Chuyên đề Đa dạng sinh học ở Việt Nam

MỤC LỤC I. PHẦN MỞ ĐẦU 11.1 Khái niệm về đa dạng sinh học 11.2 Các giá trị của đa dạng sinh học 11.3 Cơ sở hình thành đa dạng sinh học ở Việt Nam 2II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 41. SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 41.1. Đa dạng Gen di truyền 41.1.1 Định nghĩa 41.1.2 Tính đa dạng gen ở mức độ của các nhóm sinh vật 51.1.3 Đa dạng nguồn gen ở Việt Nam 61.2 Đa dạng về loài 71.2.1 Định nghĩa 71.2.2 Đa dạng loài trên thế giới và ở Việt Nam 81.3 Đa dạng hệ sinh thái 141.3.1 Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 141.3.2 Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới 151.3.3 Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi 161.3.4 Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên 161.3.5 Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu( còn gọi là rừng khộp) 171.3.6 Hệ sinh thái rừng ngập mặn 181.3.7 Hệ sinh thái rừng tràm 191.3.8 Hệ sinh thái rừng tre nứa: 202. SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 202.1 Suy thoái nguồn gen di truyền 202.2 Suy thoái đa dạng hệ sinh thái 212.3 Suy thoái đa dạng về loài 223. NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC 233.1 Nguyên nhân tự nhiên 233.2 Nguyên nhân do con người 243.2.1. Sử dụng không bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật 243.2.2. Sự du nhập các loài ngoại lai 253.2.3. Xây dựng cơ bản làm mất đa dạng sinh học 273.2.5. Ô nhiễm môi trường 283.2.6. Tăng dân số 313.2.7. Di dân và tập quán du canh du cư 323.2.8. Sự nghèo đói 323.2.9. Mâu thuẫn trong các chính sách 334. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 334.1 Tình hình bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 334.1.1. Bảo tồn gen động vật hoang dã ở Việt Nam 334.1.2. Bảo tồn loài ở Việt Nam 344.1.3. Các khu bảo tồn tại Việt Nam 344.2 Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 364.2.1. Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên. 364.2.2. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. 374.2.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức và kỹ năng về bảo tồn. 384.2.4. Đẩy mạnh công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông và thu hút cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học: 394.2.5. Tăng cường hợp tác quốc tế: 39III. KẾT LUẬN 41

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU 1

1.1 Khái niệm về đa dạng sinh học 1

1.2 Các giá trị của đa dạng sinh học 1

1.3 Cơ sở hình thành đa dạng sinh học ở Việt Nam 2

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

1. SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 4

1.1. Đa dạng Gen di truyền 4

1.1.1 Định nghĩa 4

1.1.2 Tính đa dạng gen ở mức độ của các nhóm sinh vật 5

1.1.3 Đa dạng nguồn gen ở Việt Nam 6

1.2 Đa dạng về loài 7

1.2.1 Định nghĩa 7

1.2.2 Đa dạng loài trên thế giới và ở Việt Nam 8

1.3 Đa dạng hệ sinh thái 14

1.3.1 Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 14

1.3.2 Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới 15

1.3.3 Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi 16

1.3.4 Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên 16

1.3.5 Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu( còn gọi là rừng khộp) 17

1.3.6 Hệ sinh thái rừng ngập mặn 18

1.3.7 Hệ sinh thái rừng tràm 19

1.3.8 Hệ sinh thái rừng tre nứa: 20

2. SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 20

2.1 Suy thoái nguồn gen di truyền 20

2.2 Suy thoái đa dạng hệ sinh thái 21

2.3 Suy thoái đa dạng về loài 22

3. NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC 23

3.1 Nguyên nhân tự nhiên 23

3.2 Nguyên nhân do con người 24

3.2.1. Sử dụng không bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật 24

3.2.2. Sự du nhập các loài ngoại lai 25

3.2.3. Xây dựng cơ bản làm mất đa dạng sinh học 27

3.2.5. Ô nhiễm môi trường 28

3.2.6. Tăng dân số 31

3.2.7. Di dân và tập quán du canh du cư 32

3.2.8. Sự nghèo đói 32

3.2.9. Mâu thuẫn trong các chính sách 33

4. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 33

4.1 Tình hình bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 33

4.1.1. Bảo tồn gen động vật hoang dã ở Việt Nam 33

4.1.2. Bảo tồn loài ở Việt Nam 34

4.1.3. Các khu bảo tồn tại Việt Nam 34

4.2 Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 36

4.2.1. Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên. 36

4.2.2. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. 37

4.2.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức và kỹ năng về bảo tồn. 38

4.2.4. Đẩy mạnh công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông và thu hút cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học: 39

4.2.5. Tăng cường hợp tác quốc tế: 39

III. KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY