Chuyên đề Crom - Sắt - Đồng - Nhôm

88.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2(đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Ni. 89. Ngâm một đinh sắt nặng 4 g trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 g. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là A. 1,9990 g. B. 1,9999 g. C. 0,3999 g. D. 2,1000 g. 90. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4loãng thu được V lít khí H2(đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thểFeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 g. Thểtích khí H2(đktc) được giải phóng là A. 8,19 lít. B. 7,33 lít . C. 4,48 lít. D. 6,23 lít. 91. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml dung dòch. Theâm H2SO4vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO40,1M. Khoái löôïng FeSO4. 7H2O ban ñaàu laø A. 65,22 gam B. 62,55 gam C. 4,15 gam D. 4,51 gam

88.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 g trong dung dịch HCl.

Sau khi thu được 336 ml khí H2(đktc) thì khối lượng lá kim loại

giảm 1,68%. Kim loại đó là

A. Zn. B. Fe.

C. Al. D. Ni.

89. Ngâm một đinh sắt nặng 4 g trong dung dịch CuSO4, sau một

thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 g. Khối lượng

sắt tham gia phản ứng là

A. 1,9990 g. B. 1,9999 g.

C. 0,3999 g. D. 2,1000 g.

90. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4loãng thu được V lít khí H2

(đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thểFeSO4.7H2O có

khối lượng là 55,6 g. Thểtích khí H2(đktc) được giải phóng là

A. 8,19 lít. B. 7,33 lít .

C. 4,48 lít. D. 6,23 lít.

91. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml

dung dòch. Theâm H2SO4vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn

hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO40,1M. Khoái löôïng

FeSO4. 7H2O ban ñaàu laø

A. 65,22 gam B. 62,55 gam

C. 4,15 gam D. 4,51 gam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY