Chuyên đề Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Đống Đa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

MỤC LỤCMỤC LỤC 1DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3LỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG I 6THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA NHNO & PTNT. 61.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 61.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh: 61.1.2. Cơ cấu tổ chức: 61.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh thời gian gần đây: 91.1.3.1. Hoạt động huy động vốn: 91.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn: 121.1.3.3. Hoạt động tín dụng: 141.1.3.4. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro: 171.1.3.5. Các hoạt động dịch vụ: 181.1.3.6. Kết quả tài chính: 181.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 191.2.1. Mục đích và căn cứ thẩm định: 191.2.1.1. Căn cứ thẩm định: 191.2.1.2. Mục đích thẩm định: 201.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 241.2.3. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng: 261.2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự: 261.2.3.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu: 271.2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy: 281.2.3.4. Phương pháp dự báo: 291.2.3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro: 291.2.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng: 301.2.4.1. Thẩm định hồ sơ vay vốn : 301.2.4.2. Thẩm định khách hàng vay vốn: 331.2.4.3. Thẩm định dự án đầu tư : 341.2.5. Ví dụ mịnh họa về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư qua việc thẩm định “Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại số 4 Liễu Giai – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội” với chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Biên”: 461.3. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 611.3.1. Những kết quả đạt được: 611.3.1.1. Về quy trình thẩm định: 611.3.1.2. Về nội dung thẩm định: 611.3.1.3. Về phương pháp thẩm định: 621.3.1.4. Về cán bộ thẩm định: 621.3.1.5. Về việc thu thập và xử lý tài liệu, thông tin: 621.3.2. Những hạn chế còn tồn tại: 631.3.2.1. Về phương pháp thẩm định: 631.3.2.2. Về nội dung và quy trình thẩm định: 631.3.2.4. Về thu thập và xử lý tài liệu, thông tin: 651.3.2.5. Về cán bộ thẩm định: 661.3.2.6. Các hạn chế khác: 661.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định của ngân hàng: 661.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan: 671.3.3.2. Nguyên nhân khách quan: 68CHƯƠNG II 70GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐỔNG ĐA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 702.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT : 702.1.1. Mục tiêu phấn đấu: 702.1.2. Định hướng hoạt động cho vay: 702.1.3. Định hướng của công tác thẩm định: 712.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh: 712.2.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thẩm định: 712.2.2. Giải pháp đối với nội dung thẩm định khách hàng vay vốn: 722.2.3. Giải pháp đối với thẩm định dự án đầu tư: 722.2.4. Giải pháp về mặt tổ chức điều hành: 752.2.5. Giải pháp về đội ngũ cán bộ: 762.2.6. Giải pháp về thông tin: 782.2.7. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng và các cơ quan chuyên môn liên quan: 792.2.8. Các giải pháp khác: 792.3. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT : 802.3.1. Kiến nghị với chính phủ, các Bộ, ngành liên quan: 802.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước: 812.3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư: 812.3.4. Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam: 82KẾT LUẬN 83DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO 84PHỤ LỤC 85

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I 6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA NHNO & PTNT. 6

1.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 6

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh: 6

1.1.2. Cơ cấu tổ chức: 6

1.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh thời gian gần đây: 9

1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn: 9

1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn: 12

1.1.3.3. Hoạt động tín dụng: 14

1.1.3.4. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro: 17

1.1.3.5. Các hoạt động dịch vụ: 18

1.1.3.6. Kết quả tài chính: 18

1.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 19

1.2.1. Mục đích và căn cứ thẩm định: 19

1.2.1.1. Căn cứ thẩm định: 19

1.2.1.2. Mục đích thẩm định: 20

1.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 24

1.2.3. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng: 26

1.2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự: 26

1.2.3.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu: 27

1.2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy: 28

1.2.3.4. Phương pháp dự báo: 29

1.2.3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro: 29

1.2.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng: 30

1.2.4.1. Thẩm định hồ sơ vay vốn : 30

1.2.4.2. Thẩm định khách hàng vay vốn: 33

1.2.4.3. Thẩm định dự án đầu tư : 34

1.2.5. Ví dụ mịnh họa về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư qua việc thẩm định “Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại số 4 Liễu Giai – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội” với chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Biên”: 46

1.3. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT: 61

1.3.1. Những kết quả đạt được: 61

1.3.1.1. Về quy trình thẩm định: 61

1.3.1.2. Về nội dung thẩm định: 61

1.3.1.3. Về phương pháp thẩm định: 62

1.3.1.4. Về cán bộ thẩm định: 62

1.3.1.5. Về việc thu thập và xử lý tài liệu, thông tin: 62

1.3.2. Những hạn chế còn tồn tại: 63

1.3.2.1. Về phương pháp thẩm định: 63

1.3.2.2. Về nội dung và quy trình thẩm định: 63

1.3.2.4. Về thu thập và xử lý tài liệu, thông tin: 65

1.3.2.5. Về cán bộ thẩm định: 66

1.3.2.6. Các hạn chế khác: 66

1.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định của ngân hàng: 66

1.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan: 67

1.3.3.2. Nguyên nhân khách quan: 68

CHƯƠNG II 70

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH ĐỔNG ĐA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 70

2.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT : 70

2.1.1. Mục tiêu phấn đấu: 70

2.1.2. Định hướng hoạt động cho vay: 70

2.1.3. Định hướng của công tác thẩm định: 71

2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh: 71

2.2.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thẩm định: 71

2.2.2. Giải pháp đối với nội dung thẩm định khách hàng vay vốn: 72

2.2.3. Giải pháp đối với thẩm định dự án đầu tư: 72

2.2.4. Giải pháp về mặt tổ chức điều hành: 75

2.2.5. Giải pháp về đội ngũ cán bộ: 76

2.2.6. Giải pháp về thông tin: 78

2.2.7. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng và các cơ quan chuyên môn liên quan: 79

2.2.8. Các giải pháp khác: 79

2.3. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Đống Đa NHNo & PTNT : 80

2.3.1. Kiến nghị với chính phủ, các Bộ, ngành liên quan: 80

2.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước: 81

2.3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư: 81

2.3.4. Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam: 82

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY