Chuyên đề Chuyển đổi nợ sang vốn chủ sở hữu

MỤC LỤCA - GIỚI THIỆU 4B - NỘI DUNG 5 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ 5 1.1 Sự hình thành của thị trường mua bán nợ. 51.2 Vai trò của thị trường mua bán nợ trong hệ thống tài chính. 71.3 Các chủ thể tham gia thị trường mua bán nợ. 12 1.3.1 Ngân hàng thương mại và công ty xử lý nợ của Ngân hàng thương mại. 12 1.3.2. Công ty mua bán nợ độc lập 13 1.3.3. Các công ty có nhu cầu xử lý nợ 141.4. các loại nợ xấu và một số giải pháp của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 14 1.4.1 Nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo 14 1.4.2 Đối với nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu hồi nợ. 15 1.4.3 Đối với nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại , đang hoạt động 161.5. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. 16 1.5.1.Giới thiệu. 16 1.5.2. Đặc điểm. 18 1.5.3. Quy trình xử lý nợ của công ty. 21CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT CƠ CẤU VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN 35 2.1. Các nguồn tài trợ và khái niệm chi phí vốn. 35 2.1.1. Các nguồn tài trợ. 35 2.1.2. Chi phí vốn. 362.2. Giá trị công ty trong trường hợp chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp 37 2.2.1. Giá trị có sử dụng đòn bẩy nợ. 37 2.2.2. Chi phí trung bình. 38 2.2.3. Chi phí vốn cổ phần ks. 392.3. Giá trị công ty trong trường hợp có thuế thu nhập cá nhân. 39 2.3.1. Giả định tất cả các doanh nghiệp đều có tỷ lệ thuế hiệu quả như nhau. 39 2.3.2. Phân tích các mức thuế thu nhập. 412.4. Các vấn đề rủi ro - sự kết hợp hai mô hình MM và CAPM. 42 2.4.1. Chi phí vốn và rủi ro hệ thống 42 2.4.2. Chi phí vốn vay có rủi ro. 43 2.4.2.1. Tác động của vốn vay có rủi ro trong trường hợp không có chi phí phá sản. 43 2.4.2.2. Sử dụng mô hình định giá quyền trọn Black –Scholes. 43CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ XẤU ĐỂ CHUYỂN SANG VỐN CHỦ SỞ HỮU 463.1. Phạm vi áp dụng 463.2. Phương pháp DCF định giá giá trị công ty 463.3. Xác định gía trị khoản nợ 48 3.4. Định giá cổ phiếu của công ty và xác định số cổ phiếu tương ứng với khoản nợ 51C - KẾT LUẬN 56DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

MỤC LỤC

A - GIỚI THIỆU 4

B - NỘI DUNG 5

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ 5

1.1 Sự hình thành của thị trường mua bán nợ. 5

1.2 Vai trò của thị trường mua bán nợ trong hệ thống tài chính. 7

1.3 Các chủ thể tham gia thị trường mua bán nợ. 12

1.3.1 Ngân hàng thương mại và công ty xử lý nợ của Ngân hàng thương mại. 12

1.3.2. Công ty mua bán nợ độc lập 13

1.3.3. Các công ty có nhu cầu xử lý nợ 14

1.4. các loại nợ xấu và một số giải pháp của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 14

1.4.1 Nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo 14

1.4.2 Đối với nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu hồi nợ. 15

1.4.3 Đối với nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại , đang hoạt động 16

1.5. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. 16

1.5.1.Giới thiệu. 16

1.5.2. Đặc điểm. 18

1.5.3. Quy trình xử lý nợ của công ty. 21

CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT CƠ CẤU VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN 35

2.1. Các nguồn tài trợ và khái niệm chi phí vốn. 35

2.1.1. Các nguồn tài trợ. 35

2.1.2. Chi phí vốn. 36

2.2. Giá trị công ty trong trường hợp chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp 37

2.2.1. Giá trị có sử dụng đòn bẩy nợ. 37

2.2.2. Chi phí trung bình. 38

2.2.3. Chi phí vốn cổ phần ks. 39

2.3. Giá trị công ty trong trường hợp có thuế thu nhập cá nhân. 39

2.3.1. Giả định tất cả các doanh nghiệp đều có tỷ lệ thuế hiệu quả

như nhau. 39

2.3.2. Phân tích các mức thuế thu nhập. 41

2.4. Các vấn đề rủi ro - sự kết hợp hai mô hình MM và CAPM. 42

2.4.1. Chi phí vốn và rủi ro hệ thống 42

2.4.2. Chi phí vốn vay có rủi ro. 43

2.4.2.1. Tác động của vốn vay có rủi ro trong trường hợp không có chi phí phá sản. 43

2.4.2.2. Sử dụng mô hình định giá quyền trọn Black –Scholes. 43

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ KHOẢN NỢ XẤU ĐỂ CHUYỂN SANG VỐN CHỦ SỞ HỮU 46

3.1. Phạm vi áp dụng 46

3.2. Phương pháp DCF định giá giá trị công ty 46

3.3. Xác định gía trị khoản nợ 48

3.4. Định giá cổ phiếu của công ty và xác định số cổ phiếu tương ứng với khoản nợ 51

C - KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY