Chuyên đề Chính sách lãi suất của Nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

MỤC LỤC Lời mở đầu 1CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 3I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT 31. Khái niệm và các phép đo về lãi suất 31.1. Khái niệm về lãi suất 31.2. Các phép đo về lãi suất 42. Phân loại lãi suất 52.1. Căn cứ vào giá trị thực tê của tài sản 52.2. Căn cứ vào cách thức NHNN cấp vốn cho các NHTM 52.3. Căn cứ vào đối tượng sử dụng 52.4. Căn cứ vào thời hạn của các khoản vay 52.5. Căn cứ vào cách thức trả lãi 52.6. Căn cứ vào cơ chế quản lý lãi suất 63. Hình thái diễn biến của lãi suất 64. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 104.1. Cấu trúc rủi ro của lãi suất 104.2. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 104.3. Các yếu tố khác . 12II. VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT. 161. Lãi suất với quá trình huy động vốn. 162. Lãi suất với quá trình đầu tư 173. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm. 174. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 185. Lãi suất với lạm phát. 186. Lãi suất với quá trình phân bổ các nguồn lực. 197. Lãi suất đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. 19CHƯƠNG II - DIỄN BIẾN LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .21I. DIỄN BIẾN LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN NAY 211. Giai đoạn từ 1988 - 1990 212. Diễn biễn điều chỉnh lãi suất từ 3/1990 - 11/1993 253. Giai đoạn 1993 - 1997 293.1. Diễn biến và các kết quả đạt được 293.2. Những hạn chế và tồn tại 334. Chính sách lãi suất giai đoạn từ 1998 đến nay 344.1. Diễn biến và các kết quả đạt được 344.2. Những hạn chế và tồn tại 37II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 381. Một số đóng góp cơ bản của chính sách lãi suất đối với thành tựu kinh tế xã hội 382. Những hạn chế và nguyên nhân 40III. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHÀ NƯỚC VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN QUÂN ĐỘI 421. Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 421.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 421.2 Tính chất hoạt động 441.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của NHTMCPQĐ 462. Thực trạng vận dụng chính sách lãi suất của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trong thời gian qua 482.1 Diễn biến việc vận dụng chính sách lãi suất của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ. 482.2 Những kết quả đạt được 512.3 Những mặt tồn tại và nguyên nhân 60CHƯƠNG III - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNGCÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCPQĐ 63I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCPQĐ TRONG THỜI GIAN TỚI. 631. Định hướng chính sách lãi suất của NHNN 631.1 Nguyên tắc hình thành lãi suất 631.2 Xu hướng tự do hoá lãi suất 642. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ trong thời gian tới 66II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCPQĐ 681. Sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt 681.1 Áp dụng mức lãi suất trên cơ sở phân loại khách hàng 691.2 Áp dụng chính sách lãi suất biến đổi 701.3 Sử dụng kỹ thuật kéo dài thời hạn của các nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn 701.4 Tăng quy mô hoạt động để giảm lãi suất 721.5 Kỹ thuật vượt trần lãi suất 732. Quản lý mức chênh lệch/khoảng cách lãi suất (hay rủi ro lãi suất) 742.1 Sử dụng kỹ thuật trao đổi lãi suất (swap lãi suất) 752.2 Sử dụng công cụ hợp đồng tài chính kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn 763. Lãi suất điều hoà vốn trong nội bộ Ngân hàng 784. Hoàn thiện hệ thống của Ngân hàng 79III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 801. Kiến nghị đối với NHNN 802. Kiến nghị đối với NHTMCPQĐ 82 Kết luận 84 Tài liệu tham khảo 85

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 3

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT 3

1. Khái niệm và các phép đo về lãi suất 3

1.1. Khái niệm về lãi suất 3

1.2. Các phép đo về lãi suất 4

2. Phân loại lãi suất 5

2.1. Căn cứ vào giá trị thực tê của tài sản 5

2.2. Căn cứ vào cách thức NHNN cấp vốn cho các NHTM 5

2.3. Căn cứ vào đối tượng sử dụng 5

2.4. Căn cứ vào thời hạn của các khoản vay 5

2.5. Căn cứ vào cách thức trả lãi 5

2.6. Căn cứ vào cơ chế quản lý lãi suất 6

3. Hình thái diễn biến của lãi suất 6

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 10

4.1. Cấu trúc rủi ro của lãi suất 10

4.2. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 10

4.3. Các yếu tố khác . 12

II. VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT. 16

1. Lãi suất với quá trình huy động vốn. 16

2. Lãi suất với quá trình đầu tư 17

3. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm. 17

4. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 18

5. Lãi suất với lạm phát. 18

6. Lãi suất với quá trình phân bổ các nguồn lực. 19

7. Lãi suất đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. 19

CHƯƠNG II - DIỄN BIẾN LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA VÀ VIỆC VẬN

DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .21

I. DIỄN BIẾN LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN NAY 21

1. Giai đoạn từ 1988 - 1990 21

2. Diễn biễn điều chỉnh lãi suất từ 3/1990 - 11/1993 25

3. Giai đoạn 1993 - 1997 29

3.1. Diễn biến và các kết quả đạt được 29

3.2. Những hạn chế và tồn tại 33

4. Chính sách lãi suất giai đoạn từ 1998 đến nay 34

4.1. Diễn biến và các kết quả đạt được 34

4.2. Những hạn chế và tồn tại 37

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 38

1. Một số đóng góp cơ bản của chính sách lãi suất đối với thành tựu kinh tế

xã hội 38

2. Những hạn chế và nguyên nhân 40

III. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHÀ NƯỚC VÀO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN QUÂN

ĐỘI 42

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 42

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 42

1.2 Tính chất hoạt động 44

1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của NHTMCPQĐ 46

2. Thực trạng vận dụng chính sách lãi suất của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trong thời gian qua 48

2.1 Diễn biến việc vận dụng chính sách lãi suất của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ. 48

2.2 Những kết quả đạt được 51

2.3 Những mặt tồn tại và nguyên nhân 60

CHƯƠNG III - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNGCÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI

SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA NHTMCPQĐ 63

I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCPQĐ TRONG THỜI GIAN TỚI. 63

1. Định hướng chính sách lãi suất của NHNN 63

1.1 Nguyên tắc hình thành lãi suất 63

1.2 Xu hướng tự do hoá lãi suất 64

2. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ trong thời gian tới 66

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCPQĐ 68

1. Sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt 68

1.1 Áp dụng mức lãi suất trên cơ sở phân loại khách hàng 69

1.2 Áp dụng chính sách lãi suất biến đổi 70

1.3 Sử dụng kỹ thuật kéo dài thời hạn của các nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn 70

1.4 Tăng quy mô hoạt động để giảm lãi suất 72

1.5 Kỹ thuật vượt trần lãi suất 73

2. Quản lý mức chênh lệch/khoảng cách lãi suất (hay rủi ro lãi suất) 74

2.1 Sử dụng kỹ thuật trao đổi lãi suất (swap lãi suất) 75

2.2 Sử dụng công cụ hợp đồng tài chính kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn 76

3. Lãi suất điều hoà vốn trong nội bộ Ngân hàng 78

4. Hoàn thiện hệ thống của Ngân hàng 79

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 80

1. Kiến nghị đối với NHNN 80

2. Kiến nghị đối với NHTMCPQĐ 82

Kết luận 84

Tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY