Chuyên đề Các hình thức trả lương tại Công ty Công ty TNHH May Thêu Minh Phương

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH May Thêu 2

Minh Phương 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.1 Lịch sử hình thành 2

1.1.1 Một số thông tin chung 2

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.2 Các giai đoạn phát triển 3

1.3 Chức năng nhiệm vụ hiện nay 4

2. Các đặc điểm chủ yếu của Công ty TNHH May Thêu Minh Phương trong sản xuất kinh doanh. 4

2.1 Cơ cấu tổ chức 4

2.2 Cơ sở vật chất và nguồn vốn kinh doanh 9

2.2.1 Cơ sở vật chất 9

2.2.2 Nguồn vốn kinh doanh 9

2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của công ty 9

2.2.2.2 Cơ cấu tài sản của công ty 14

2.3 Đặc điểm về khách hàng, thị trường 18

3. Kết quả sxkd của Công ty giai đoạn 2004-2008 18

3.1 Kết quả về sản phẩm: 18

3.2 Kết quả về khách hàng, thị trường: trong giai đoạn này thì tình hình khách hàng và thị trường như thế nào? Thị phần của công ty trên thị trường? 19

3.3 Kết quả về doanh thu và lợi nhuận: Bảng số liệu về doanh thu( cấu trúc doanh thu, sản phẩm chính), lợi nhuận. 19

3.4 Kết quả khác: 22

Chương II Thực trạng công tác tiền lương tại Công ty TNHH May Thêu Minh Phương 23

1. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiền lương của Công ty. 23

1.1 Đội ngũ lao động 23

1.1.1. TiÒn l­¬ng trªn thÞ tr­êng. 23

1.1.2. Chi phÝ sinh ho¹t. 23

1.1.3. C«ng ®oµn 23

1.1.4 NÒn kinh tÕ vµ ph¸p luËt 23

1.2 Tình hình thị trường 24

1.3 Chính sách quản lý của nhà nước 24

2. Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty 25

2.1 Tổng quỹ lương 25

2.1.1 C¸ch x¸c ®Þnh quü l­¬ng. 25

2.1.2 T×nh h×nh sö dông quü l­¬ng. 29

2.2 Các nguyên tắc trả lương tại Công ty TNHH May Thêu Minh Phương 30

2.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian 31

2.3.2 Hình thức trả lương sản phẩm 34

2.4 Các khoản trích theo lương 37

2.5 Các khoản phụ cấp 41

3. Đánh giá chung về công tác tiền lương, tiền thưởng của Công ty 44

Chương III Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH May Thêu Minh Phương 46

1. Định hướng phát triển Công ty 46

1.1 Định hướng phát triển chung 46

1.1.1 Định hướng chung 46

1.1.2 Một số mục tiêu chủ yếu: Mục tiêu 5-10 năm 46

1.2 Định hướng về thù lao lao động 46

1.2.1 Gi÷ ®­îc nhÞp ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m b×nh qu©n tõ 18-20%. 46

1.2.2 TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh theo h­íng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i vµ v¨n minh th­¬ng nghiÖp. 46

1.3 Kế hoạch sxkd năm 2009 47

2. Các giải pháp chủ yếu 48

2.1 Hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh. 48

2.2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c chia l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. 49

2.3 Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng hÖ sè chøc danh c«ng viÖc. 52

2.4- Hoµn thiÖn c«ng t¸c khen th­ëng. 55

2.5- Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng. 56

2.5.1 Tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc: 56

2.5.2 Bè trÝ sö dông lao ®éng. 57

2.5.3 §iÒu kiÖn lao ®éng. 57

5.4 Ph©n c«ng hiÖp t¸c. 57

2.6 S¾p xÕp bè trÝ sö dông lao ®éng. 58

2.7 T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé. 58

2.8 N©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý vµ c«ng t¸c tuyÓn dông. 59

3 Một số kiến nghị 60

3.1 Kiến nghị với chính phủ 60

3.2 Kiến nghị với tập đoàn dệt may Việt Nam (Viettex) 61

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 2: phòng kế toán 8

Sơ đồ 3: Sơ đồ làm việc trong xưởng 9

Bảng 1 : Bảng cơ nguồn vốn của Công ty 11

Bảng 2: Bảng thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Công ty 12

Bảng 3: Bảng cơ cấu tài sản của Công ty 15

Bảng 4: Bảng thay đổi cơ Cấu tài sản của Công ty 16

Bảng 6: Doanh thu theo thị trường 20

Bảng 7: Bảng doanh thu theo sản phẩm 21

Bảng 8: Bảng nộp Ngân sách và lợi nhuận của công ty. 22

Bảng 9: Kết quả kinh doanh 26

Sơ đồ 2: phòng kế toán 8

Sơ đồ 3: Sơ đồ làm việc trong xưởng 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY