Chuyên đề Các giải pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 31.1. Tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 31.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 31.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 41.1.3. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm 51.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 71.1.4.1. Nhân tố trực tiếp 71.1.4.2. Nhân tố gián tiếp 91.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 111.2.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 111.2.2. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp. 131.2.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 141.3. Các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ. 161.3.1. Tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ. 161.3.2. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý. 171.3.3. Xây dựng và lựa chọn kết cấu sản phẩm hợp lý 181.3. 4. Lựa chọn hình thức quảng cáo hợp lý 19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 202.1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển 202.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 202.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất. 212.1.2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh. 212.1.2.2. Bộ máy trực tiếp sản xuất kinh doanh 222.1.3. Tình hình tài chính của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển trong những năm qua. 242.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 282.2.1. Thuận lợi, khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 282.2.1.1. Thuận lợi 282.2.1.2. Khó khăn 292.2.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 292.2.3. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 302.2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007 372.2.4.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế năm 2007 372.2.3.2. Tình hình thu tiền hàng. 442.2.3.3. Tình hình quản lí chi phí bán hàng 452.2.4. Các biện pháp kinh tế - tài chính được công ty sử dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua 462.2.4.1. Phương thức bán hàng 462.2.4.2. Chiết khấu thanh toán 472.2.4.3. Công cụ giá cả 472.2.4.4. Về phương thức thanh toán 482.2.4.5. Về quảng cáo giới thiệu sản phẩm 492.3. Những vấn đề cần đặt ra đối với công tác tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới 50CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PLNC VĂN ĐIỂN 523.1. Phương hướng phát triển của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 523.2. Một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 533.3. Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu ở công ty phân lân nung chảy Văn Điển 543.3.1. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán 543.3.2. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 573.3.3. Đa dạng hóa mẫu mã, hình thức sản phẩm 583.3.4. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 593.3.5. Áp dụng các hình thức chính sách bán hàng 603.3.6. Đa dạng hóa hình thức quảng cáo 61KẾT LUẬN 63TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. Tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 3

1.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 4

1.1.3. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 7

1.1.4.1. Nhân tố trực tiếp 7

1.1.4.2. Nhân tố gián tiếp 9

1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 11

1.2.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 11

1.2.2. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp. 13

1.2.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 14

1.3. Các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ. 16

1.3.1. Tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ. 16

1.3.2. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý. 17

1.3.3. Xây dựng và lựa chọn kết cấu sản phẩm hợp lý 18

1.3. 4. Lựa chọn hình thức quảng cáo hợp lý 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 20

2.1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất. 21

2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh. 21

2.1.2.2. Bộ máy trực tiếp sản xuất kinh doanh 22

2.1.3. Tình hình tài chính của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển trong những năm qua. 24

2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 28

2.2.1. Thuận lợi, khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 28

2.2.1.1. Thuận lợi 28

2.2.1.2. Khó khăn 29

2.2.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 29

2.2.3. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 30

2.2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007 37

2.2.4.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế năm 2007 37

2.2.3.2. Tình hình thu tiền hàng. 44

2.2.3.3. Tình hình quản lí chi phí bán hàng 45

2.2.4. Các biện pháp kinh tế - tài chính được công ty sử dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua 46

2.2.4.1. Phương thức bán hàng 46

2.2.4.2. Chiết khấu thanh toán 47

2.2.4.3. Công cụ giá cả 47

2.2.4.4. Về phương thức thanh toán 48

2.2.4.5. Về quảng cáo giới thiệu sản phẩm 49

2.3. Những vấn đề cần đặt ra đối với công tác tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới 50

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PLNC VĂN ĐIỂN 52

3.1. Phương hướng phát triển của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 52

3.2. Một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 53

3.3. Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu ở công ty phân lân nung chảy Văn Điển 54

3.3.1. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán 54

3.3.2. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 57

3.3.3. Đa dạng hóa mẫu mã, hình thức sản phẩm 58

3.3.4. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 59

3.3.5. Áp dụng các hình thức chính sách bán hàng 60

3.3.6. Đa dạng hóa hình thức quảng cáo 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY