Chuyên đề Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I: Lý luận chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 3I. Một số khái niệm về quản lý doanh nghiệp 31. Các cách tiếp cận quản lý doanh nghiệp 31.1. Khái niệm quản lý: 31.2. Khái niệm về quản lý doanh nghiệp. 41.3. Các nguyên tắc quản lý 42. Chức năng quản lý 53. Vai trò quản lý đối với doanh nghiệp 64. Tình hình kinh doanh của Công ty 6II. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 101. Khái niệm 101.1. Bộ máy quản lý 101.2. Tổ chức bộ máy quản lý 102.Yêu câu của tổ chức bộ máy quản lý 113. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy 113.1. Các nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý 113.2. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy. 133.2.1.Mô hình tổ chức trực tuyến. 133.2.2. Mô hình tổ chức phân công chức năng: 153.2.3. Mô hình tổ chức trực tuyến - chức năng. 163.2.4. Mô hình tổ chức mà trận. 173.2.5. Mô hình tổ chức khác. 18III. Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý. 181. Tổ chức bộ máy quản lý với quá trình lao động hoá và sản xuất kinh doanh. 192. Yếu tố của nền kinh tế hiện đại với công tác tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 193. Phát triển kinh tế xã hội vệ sinhà quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 204. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức bộ máy quản lý 214.1. Con người 214.2. Công nghệ 214.3. Chiến lược doanh nghiệp 224.4. Quy mô doanh nghiệp 224.5. Môi trường kinh doanh 234.6. Quan hệ bên trong tổ chức 23Chương II: Thực trạng công tác tổ chức bộ máy công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 24I. Tóm lược về công ty du lịch dịch vụ tây hồ 241. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 242. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 253. Một số đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến bộ máy quản trị. 263.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh 263.2. Tình hình thị trường 263.3. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 273.4. Về nhân sự 28II. Thực trạng về công tác tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 292.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty 292.2. Phân công trách nhiệm trong tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 302.2.1. Ban giám đốc: gồm 3 người 302.2.2. Phòng tài chính kế toán 302.2.3. Phòng hành chính 312.2.4 Phòng thị trường 312.2.5. Khối buồng 322.2.6. Khối bảo dưỡng sửa chữa 332.2.7. Khối dịch vụ ăn uống 332.2.8. Khối dịch vụ bổ sung 342.2.9. Trung tâm dịch vụ lữ hành 342.3. Phân cấp quản lý trong Công ty 352.3.1. Giữa các đơn vị, phòng ban chức năng 352.3.2. Thủ trưởng các đơn vị 352.3.3. Phó giám đốc đơn vị 363. Những ưu điểm và hạn chế của mô hình quản lý của Công ty đang áp dụng. 363.1. Ưu điểm 363.2. Hạn chế. 37III. Đánh giá chung về hoạt động tổ chức bộ máy quản lý của công ty dịch vụ Tây Hồ 38Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 42I. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của 10 năm tới (2000 - 2010). 421. Phương hướng và mục tiêu của công ty 2000 - 2010. 422. Phương hướng chung hoàn thiện cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý kinh doanh. 43II. Những giải pháp chủ yếu để hoàm thiện để tổ chức bôn máy quản lý ở công ty. 451. Hoàn thiệ cơ chế quản lý của công ty 452. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 453. Quan tâm hơn nữa đến yếu tố con người. 474. Đẩy mạnh biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 475. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 495.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo của công ty. 505.2.Hoàn thiện tổ chức bộ máy trong các phòng ban. 505.3. Gắn quyền với trách nhiệm 51III. Kiến nghị cá nhân. 52Kết luận 53Tài liệu tham khảo 55

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Lý luận chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 3

I. Một số khái niệm về quản lý doanh nghiệp 3

1. Các cách tiếp cận quản lý doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm quản lý: 3

1.2. Khái niệm về quản lý doanh nghiệp. 4

1.3. Các nguyên tắc quản lý 4

2. Chức năng quản lý 5

3. Vai trò quản lý đối với doanh nghiệp 6

4. Tình hình kinh doanh của Công ty 6

II. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 10

1. Khái niệm 10

1.1. Bộ máy quản lý 10

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 10

2.Yêu câu của tổ chức bộ máy quản lý 11

3. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy 11

3.1. Các nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý 11

3.2. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy. 13

3.2.1.Mô hình tổ chức trực tuyến. 13

3.2.2. Mô hình tổ chức phân công chức năng: 15

3.2.3. Mô hình tổ chức trực tuyến - chức năng. 16

3.2.4. Mô hình tổ chức mà trận. 17

3.2.5. Mô hình tổ chức khác. 18

III. Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý. 18

1. Tổ chức bộ máy quản lý với quá trình lao động hoá và sản xuất kinh doanh. 19

2. Yếu tố của nền kinh tế hiện đại với công tác tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 19

3. Phát triển kinh tế xã hội vệ sinhà quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 20

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức bộ máy quản lý 21

4.1. Con người 21

4.2. Công nghệ 21

4.3. Chiến lược doanh nghiệp 22

4.4. Quy mô doanh nghiệp 22

4.5. Môi trường kinh doanh 23

4.6. Quan hệ bên trong tổ chức 23

Chương II: Thực trạng công tác tổ chức bộ máy công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 24

I. Tóm lược về công ty du lịch dịch vụ tây hồ 24

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 25

3. Một số đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến bộ máy quản trị. 26

3.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh 26

3.2. Tình hình thị trường 26

3.3. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 27

3.4. Về nhân sự 28

II. Thực trạng về công tác tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 29

2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty 29

2.2. Phân công trách nhiệm trong tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 30

2.2.1. Ban giám đốc: gồm 3 người 30

2.2.2. Phòng tài chính kế toán 30

2.2.3. Phòng hành chính 31

2.2.4 Phòng thị trường 31

2.2.5. Khối buồng 32

2.2.6. Khối bảo dưỡng sửa chữa 33

2.2.7. Khối dịch vụ ăn uống 33

2.2.8. Khối dịch vụ bổ sung 34

2.2.9. Trung tâm dịch vụ lữ hành 34

2.3. Phân cấp quản lý trong Công ty 35

2.3.1. Giữa các đơn vị, phòng ban chức năng 35

2.3.2. Thủ trưởng các đơn vị 35

2.3.3. Phó giám đốc đơn vị 36

3. Những ưu điểm và hạn chế của mô hình quản lý của Công ty đang áp dụng. 36

3.1. Ưu điểm 36

3.2. Hạn chế. 37

III. Đánh giá chung về hoạt động tổ chức bộ máy quản lý của công ty dịch vụ Tây Hồ 38

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 42

I. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của 10 năm tới (2000 - 2010). 42

1. Phương hướng và mục tiêu của công ty 2000 - 2010. 42

2. Phương hướng chung hoàn thiện cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý kinh doanh. 43

II. Những giải pháp chủ yếu để hoàm thiện để tổ chức bôn máy quản lý ở công ty. 45

1. Hoàn thiệ cơ chế quản lý của công ty 45

2. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 45

3. Quan tâm hơn nữa đến yếu tố con người. 47

4. Đẩy mạnh biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 47

5. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 49

5.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo của công ty. 50

5.2.Hoàn thiện tổ chức bộ máy trong các phòng ban. 50

5.3. Gắn quyền với trách nhiệm 51

III. Kiến nghị cá nhân. 52

Kết luận 53

Tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY