Chuyên đề Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 5Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8I. VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 81. Khái niệm chung về đấu thầu: 82. Một số khái niệm liên quan: 93. Vai trò của đấu thầu với các doanh nghiệp xây lắp. 103.1.Đối với chủ đầu tư: 113.2. Đối với các nhà thầu. 113.3. Đối với Nhà Nước. 124. Các loại hình đấu thầu. 124.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn. 134.2. Đấu thầu mua sắm hàng hóa. 144.3. Đấu thầu xây lắp. 145. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp. 145.1. Năng lực đảm bảo năng lực cần thiết. 145.2. Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 145.3. Nguyên tắc công bằng. 155.4. Nguyên tắc bí mật. 15II. NĂNG LỰC ĐẤU THẦU. 151. Khái niệm năng lực đấu thầu. 152. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực đấu thầu. 152.1. Năng lực tài chính 152.2. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 162.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 172.4. Chỉ tiêu về giá dự thầu. 18 Chương II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 20I. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 201. Lịch sử hình thành và phát triển. 201.1 Trụ sở công ty. 201.2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 201.3. Vị trí kinh tế của công ty trong nền kinh tế . 211.4. Quá trình hoạt động của công ty 222. Các ngành nghề kinh doanh. 233. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 233.1. Thành phần ban lãnh đạo 233.2. Các phòng ban trực thuộc công ty. 243.3. Các đơn vị trực thuộc công ty. 24Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 243.4. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban 264. Năng lực của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 274.1. Nguồn nhân lực. 274.2. Năng lực máy móc thiết bị 294.3.Năng lực tài chính 31II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 411. Hình thức và phương thức dự thầu mà công ty đã tham gia. 411.1. Hình thức dự thầu. 411.2. Phương thức dự thầu. 422. Quy trình thực hiện hoạt động đấu thầu của công ty. 433. Thực trạng hoạt động dự thầu của Công ty. 46DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRONG NHỮNG 46NĂM GẦN ĐÂY 46III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 561. Đánh giá năng lực thực hiện qua mô hình SWOT. 561.1.Các cơ hôi của Công ty ( O) 571.2. Các mối đe dọa với Công ty ( T ) 581.3. Những điểm mạnh của Công ty ( S ) 591.4.Những điểm yếu của Công ty ( W ) 59MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY 602. Đánh giá: 612.1. Về nguồn nhân lực: 612.2. Về máy móc thiết bị. 622.3. Về tài chính. 623.Đánh giá năng lực thầu theo các chỉ tiêu phản ánh năng lực đấu thầu: 623.1. Năng lực tài chính: 623.2.Khả năng kỹ thuật. 643.3. Khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 643.4. Giá 653.5. Số dự án thắng thầu. 664. Nguyên nhân hạn chế năng lực đấu thầu của Công ty. 664.1. Nguyên nhân khách quan 664.2 Nguyên nhân chủ quan 66Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC 68ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 68I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2008. 681. Phương hướng nhiệm vụ chung năm 2008. 682. Định hướng hoạt động đấu thầu : 69II. Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 691. Giải pháp về tính toán giá bỏ thầu: 702. Giải pháp tăng năng lực của nhà thầu. 732.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính. 732.2. Giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật. 742.3. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức. 753. Hình thành bộ phận marketing để tìm kiếm thị trường và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. 754. Giải pháp mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh trong tham gia đấu thầu. 76III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 771. Với Nhà nước. 772. Với Công ty. 79KẾT LUẬN 80TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8

I. VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8

1. Khái niệm chung về đấu thầu: 8

2. Một số khái niệm liên quan: 9

3. Vai trò của đấu thầu với các doanh nghiệp xây lắp. 10

3.1.Đối với chủ đầu tư: 11

3.2. Đối với các nhà thầu. 11

3.3. Đối với Nhà Nước. 12

4. Các loại hình đấu thầu. 12

4.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn. 13

4.2. Đấu thầu mua sắm hàng hóa. 14

4.3. Đấu thầu xây lắp. 14

5. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp. 14

5.1. Năng lực đảm bảo năng lực cần thiết. 14

5.2. Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 14

5.3. Nguyên tắc công bằng. 15

5.4. Nguyên tắc bí mật. 15

II. NĂNG LỰC ĐẤU THẦU. 15

1. Khái niệm năng lực đấu thầu. 15

2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực đấu thầu. 15

2.1. Năng lực tài chính 15

2.2. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 16

2.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 17

2.4. Chỉ tiêu về giá dự thầu. 18

Chương II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 20

I. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 20

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 20

1.1 Trụ sở công ty. 20

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 20

1.3. Vị trí kinh tế của công ty trong nền kinh tế . 21

1.4. Quá trình hoạt động của công ty 22

2. Các ngành nghề kinh doanh. 23

3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 23

3.1. Thành phần ban lãnh đạo 23

3.2. Các phòng ban trực thuộc công ty. 24

3.3. Các đơn vị trực thuộc công ty. 24

Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 24

3.4. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban 26

4. Năng lực của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 27

4.1. Nguồn nhân lực. 27

4.2. Năng lực máy móc thiết bị 29

4.3.Năng lực tài chính 31

II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 41

1. Hình thức và phương thức dự thầu mà công ty đã tham gia. 41

1.1. Hình thức dự thầu. 41

1.2. Phương thức dự thầu. 42

2. Quy trình thực hiện hoạt động đấu thầu của công ty. 43

3. Thực trạng hoạt động dự thầu của Công ty. 46

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRONG NHỮNG 46

NĂM GẦN ĐÂY 46

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 56

1. Đánh giá năng lực thực hiện qua mô hình SWOT. 56

1.1.Các cơ hôi của Công ty ( O) 57

1.2. Các mối đe dọa với Công ty ( T ) 58

1.3. Những điểm mạnh của Công ty ( S ) 59

1.4.Những điểm yếu của Công ty ( W ) 59

MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY 60

2. Đánh giá: 61

2.1. Về nguồn nhân lực: 61

2.2. Về máy móc thiết bị. 62

2.3. Về tài chính. 62

3.Đánh giá năng lực thầu theo các chỉ tiêu phản ánh năng lực đấu thầu: 62

3.1. Năng lực tài chính: 62

3.2.Khả năng kỹ thuật. 64

3.3. Khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 64

3.4. Giá 65

3.5. Số dự án thắng thầu. 66

4. Nguyên nhân hạn chế năng lực đấu thầu của Công ty. 66

4.1. Nguyên nhân khách quan 66

4.2 Nguyên nhân chủ quan 66

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC 68

ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 68

I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2008. 68

1. Phương hướng nhiệm vụ chung năm 2008. 68

2. Định hướng hoạt động đấu thầu : 69

II. Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 69

1. Giải pháp về tính toán giá bỏ thầu: 70

2. Giải pháp tăng năng lực của nhà thầu. 73

2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính. 73

2.2. Giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật. 74

2.3. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức. 75

3. Hình thành bộ phận marketing để tìm kiếm thị trường và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. 75

4. Giải pháp mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh trong tham gia đấu thầu. 76

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 77

1. Với Nhà nước. 77

2. Với Công ty. 79

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY