Chuyên đề Các biện pháp vượt rào cản đối với hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 31.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (TMQT) 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân loại rào cản trong thương mại quốc tế 41.1.3. Phạm vi và mục đích sử dụng các rào cản trong TMQT 101.2. RÀO CẢN CHỦ YẾU ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG DỆT MAY 111.2.1. Rào cản thuế quan 111.2.2. Rào cản phi thuế quan 131.3. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ VÀ CÁC RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC HÀNG DỆT MAY TRÊN THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 141.3.1. Khái quát chung về Hiệp định 141.3.2. Thay đổi của hiệp định Thương mại Việt - Mỹ khi Việt Nam gia nhập WTO 191.3.3. Các rào cản cho hàng dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO 22CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỆT MAY VÀ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA 262.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA. 262.2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA MỸ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 322.2.1. Thuế quan 332.2.2. Hạn ngạch 352.2.3. Các quy định khác 362.3. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RÀO CẢN THUẾ QUAN VÀ PHI THUẾ QUAN TỚI XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA 39CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT QUA RÀO CẢN ĐỐI VỚI HÀNGDỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ KHI VIỆT NAM 45GIA NHẬP WTO 453.1. CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP VƯỢT RÀO CẢN CHO DỆT MAY VIỆT NAM 453.1.1. Xu hướng phát triển thị trường dệt may Hoa Kỳ 453.1.2. Xu hướng phát triển các rào cản đối với hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 483.1.3. Chiến lược phát triển xuất khẩu dệt may của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2020 503.1.3.1. Quan điểm phát triển ngành dệt may 503.1.3.2. Mục tiêu chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2020: 523.2. CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN CHO HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 533.2.1. Các giải pháp vĩ mô của Nhà nước 543.2.2. Các giải pháp đối với hiệp hội dệt may Việt Nam 603.2.3. Giải pháp đối với các doanh nghiệp 61KẾT LUẬN 64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (TMQT) 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân loại rào cản trong thương mại quốc tế 4

1.1.3. Phạm vi và mục đích sử dụng các rào cản trong TMQT 10

1.2. RÀO CẢN CHỦ YẾU ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI HÀNG DỆT MAY 11

1.2.1. Rào cản thuế quan 11

1.2.2. Rào cản phi thuế quan 13

1.3. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ VÀ CÁC RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC HÀNG DỆT MAY TRÊN THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 14

1.3.1. Khái quát chung về Hiệp định 14

1.3.2. Thay đổi của hiệp định Thương mại Việt - Mỹ khi Việt Nam gia nhập WTO 19

1.3.3. Các rào cản cho hàng dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỆT MAY VÀ CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA 26

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA. 26

2.2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA MỸ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 32

2.2.1. Thuế quan 33

2.2.2. Hạn ngạch 35

2.2.3. Các quy định khác 36

2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RÀO CẢN THUẾ QUAN VÀ PHI THUẾ QUAN TỚI XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN QUA 39

CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT QUA RÀO CẢN ĐỐI VỚI HÀNG

DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ KHI VIỆT NAM 45

GIA NHẬP WTO 45

3.1. CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP VƯỢT RÀO CẢN CHO DỆT MAY VIỆT NAM 45

3.1.1. Xu hướng phát triển thị trường dệt may Hoa Kỳ 45

3.1.2. Xu hướng phát triển các rào cản đối với hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ 48

3.1.3. Chiến lược phát triển xuất khẩu dệt may của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2020 50

3.1.3.1. Quan điểm phát triển ngành dệt may 50

3.1.3.2. Mục tiêu chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2020: 52

3.2. CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN CHO HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 53

3.2.1. Các giải pháp vĩ mô của Nhà nước 54

3.2.2. Các giải pháp đối với hiệp hội dệt may Việt Nam 60

3.2.3. Giải pháp đối với các doanh nghiệp 61

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY