Chuyên đề Bước đầu nghiên cứu phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với công ty Giấy Hải Phòng (HAPACO)

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý môi trường và

phí bảo vệ môi trường 4

I.Quản lý môi trường 4

1.1. Khái niệm môi trường 4

1.1.1.Môi trường 4

1.1.2. Các thành phần của môi trường 4

1.2.Khái niệm quản lý môi trường 5

1.3.Mục tiêu quản lý môi trường 5

II. Phí BVMT 6

2.1. Khái niệm phí BVMT 6

2.2. Căn cứ thực hiện phí BVMT 7

2.2.1. Căn cứ vào lý thuyết xác định mức thải và phí xả thải 7

2.2.2. Căn cứ trên nguyên tắc PPP 8

2.2.3. Căn cứ vào cơ sở pháp lý 9

III. Phí nước thải 12

3.1. Khái niệm và phân loại nước thải 12

3.1.1. Khái niệm nước thải 12

3.1.2. Phân loại nước thải 12

3.2. Kinh nghiệm thực hiện phí BVMT ở một số quốc gia 14

3.2.1. Phương pháp tính phí nước của các nước OECD 14

3.2.2. Phương pháp tính phí nước thải ở các nước đang phát triển 18

3.3. Tính tất yếu của việc tính phí nước thải ở Việt Nam 20

3.4. Các phương pháp tiếp cận tính phí nước thải 21

3.4.1. Tính phí dựa vào khối lượng tiêu thụ các nguyên liệu đầu vào 21

3.4.2. Tính phí dựa vào lợi nhuận 22

3.4.3. Tính phí dựa vào sản phẩm đầu ra 22

3.4.4. Tính phí dựa vào mức độ gây ô nhiễm 23

3.4.5. Tính phí dựa vào phí cố định và phí biến đổi 24

3.5. Căn cứ tính phí BVMT đối với nước thải 25

3.5.1. Hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải 25

3.5.2. Đặc tính của chất gây ô nhiễm 25

3.5.3. Môi trường nền 27

IV. Mô hình tính phí BVMT đối với nước thải ở Việt Nam 27

4.1. Xác định mức phí bằng công thức tính phí tổng quát 27

4.2. Phương pháp tính phí nước thải theo Nghị định 67 của Chính Phủ 28

Chương II : Thực trạng môi trường và tính phí nước thải tại công ty

Giấy Hải Phòng 29

I.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty HAPACO 29

1.1.Sơ lược quá trình hoạt động của công ty 29

1.1.1. Vị trí phân bố của công ty 29

1.1.2. Quá trình hình thành hoạt động của công ty 29

1.1.3. Doanh thu của công ty 31

1.1.4. Đời sống cán bộ công nhân viên của công ty 32

1.2. Qui trình công nghệ sản xuất Giấy của công ty HAPACO 33

1.2.1. Quá trình sản xuất Giấy 34

1.2.2. Thành phần hoá học, các nguyên liệu thực vật làm giấy 34

1.2.3. Qui trình công nghệ sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu 35

1.2.4. Qui trình công nghệ sản xuất giấy vệ sinh 38

1.3. Nguyên liệu, phụ liệu và công suất hoạt động của công ty 39

1.3.1. Nguyên liệu và phụ liệu của công ty 39

1.3.2. Công suất hoạt động của công ty 40

II. Hiện trạng môi trường và chất thải của công ty HAPACO 41

2.1. Hiện trạng môi trường chung của công ty 41

2.1.1.Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực sản xuất 41

2.1.2. Hiện trạng môi trường không khí tại các vùng lân cận 41

2.1.3. Vấn đề nước thải của công ty 41

2.1.4. Sự cố môi trường 42

2.2. Vấn đề nước thải của HAPACO 42

2.2.1. Hiện trạng sử dụng nước 42

2.2.2. Hiện trạng phát thải và quản lý nước thải 42

2.3. Tác động của nước thải của công ty Giấy Hải Phòng

đối với môi trường 44

2.3.1. Đối với nguồn nước sử dụng 44

2.3.2. Đối với môi trường không khí và cảnh quan xung quanh 45

2.3.3. Đối với sức khoẻ cộng đồng 45

III. Áp dụng tính phí nước thải cho công ty Giấy Hải Phòng 46

3.1. Xác định mức phí bằng công thức tính phí tổng quát 46

3.1.1. Công thức 46

3.1.2. Xác định các thông số 46

3.1.3. Áp dụng tính phí nước thải cho công ty Giấy HAPACO 49

3.2. Tính phí nước thải theo cách tính của Nghị định 67 50

Chương III : Đề xuất mô hình tính phí BVMT đối với nước thải của

công ty Giấy Hải Phòng 54

I. Đề xuất mô hình tính phí BVMT đối với nước thải. 54

1.1. Những hạn chế của các mô hình tính phí đang được áp dụng. 54

1.2. Đề xuất mô hình tính phí theo chi phí xử lý chất thải 55

1.3. Tính theo chi phí cho xử lý chất thải 56

II. Áp dụng mô hình tính phí theo chi phí xử lý chất thải cho công ty

Giấy Hải Phòng 57

III. Tác động của việc tính phí nước thải đến hoạt động của công ty

Giấy Hải Phòng 59

3.1.Tác động đến tình hình tài chính cuả công ty 59

3.2.Tác động đến hoạt động môi trường của công ty 60

3.2.1. Đối với hoạt động môi trường bên trong doanh nghiệp 60

3.2.2. Đối với hoạt động môi trường bên ngoài doanh nghiệp 62

IV. Một số kiến nghị đối với việc thực hiện phí

BVMT đối với nước thải 63

4.1. Những kiến nghị chung đối với việc thực hiện phí BVMT đối với nước thải 63

4.1.1. Trong việc tính phí 63

4.1.2. Trong việc thu phí 64

4.1.3. Trong việc sử dụng phí 64

4.2. Kiến nghị đối với công ty Giấy Hải Phòng 66

Kết luận 68

Danh mục tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY