Chuyên đề Biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bao bì và má phanh viglacera

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 91.1. Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanhViglacera 91.1.1 Thông tin chung 91.1.1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp. 9 1.1.2 Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 111.2. Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 141.2.1 Đánh giá tổng hợp kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 141.2.2 Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 181.2.2.1 Những thuận lơi: 181.2.2.2 Những khó khăn: 191.2.3 Các hợp đồng đã thực hiện 201.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 211.3.1 Cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 211.3.2 Sản phẩm và thị trường 271.3.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật 301.3.4 Về lao động 351.3.4.1 Cơ cấu trình độ theo lao dộng. 351.3.4.2. Các hình thức thù lao trong doanh nghiệp. 371.3.4.3. Các hình thức thưởng: 391.3.4.4 Đội ngũ nhân viên Marketing. 401.3.5 Nguyên vật liệu và nhà cung ứng 401.3.6 Về nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn 421.3.6.1 Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh. 421.3.6.2 Tình hình nợ vay và trả ngân hàng : 43Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 452.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm 452.1.1 Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacer 452.1.2 Phân tích thị trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 482.1.2.1Thị trường trong Tổng công ty Viglacera 492.1.2.2 Thị trường ngoài Viglacera 502.2. Các biện pháp đã thực hiện nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 522.2.1 Hoạt động xúc tiến, khuyếch trương 522.2.2 Phương thức vận chuyển 532.2.3 Nghiên cứu thị trường và phương thức thâm nhập thị trường 542.2.4 Chính sách sản phẩm và chính sách giá 562.2.5 Kênh phân phối 572.2.6 Phương thức thanh toán 602.3. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty so với đối thủ cạnh tranh 602.3.1 Phân tích ma trận BCG và ma trận sản phẩm - thị trường 602.4. Đánh giá chung những thành tựu và hạn chế trong việc duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera. 642.4.1 Những thành tựu đạt được. 662.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 68Chương III. GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 703.1. Phương hướng và mục tiêu 703.1.1 Phương hướng phát triển thị trường của Công ty Cổ phẩn Bao bì và Má phanh Viglacera 703.1.1.1 Tăng cường đổi mới công nghệ tiên tiến 703.1.1.2 Phát triển sản phẩm theo hướng đa dạng hoá và thân thiện với môi trường 703.1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực 713.1.1.4 Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượngISO 723.2.1Mục tiêu của Công ty Cổ phẩn Bao bì và Má phanh Viglacera: 723.2. Các giải pháp duy trì và phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 733.2.1 Xây dựng và phân tích ma trận SWOT 733.2.2 Một số giải pháp duy trì và phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 753.2.2.1 Xây dựng chính sách ưu đãi với các đơn vị trong Tổng công ty Viglacera 763.2.2.2 Tăng cường hoạt động Marketing và dự báo thị trường 7832.2.3 Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường 813.2.2.4 Cải thiện và củng cố uy tín của Công ty trên thị trường, bước đầu tham gia liên doanh liên kết 823.3. Một số kiến nghị với Tổng công ty Viglacera 83TÀI LIỆU THAM KHẢO 86DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 9

1.1. Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanhViglacera 9

1.1.1 Thông tin chung 9

1.1.1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp. 9

1.1.2 Quá trình ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 11

1.2. Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 14

1.2.1 Đánh giá tổng hợp kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 14

1.2.2 Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 18

1.2.2.1 Những thuận lơi: 18

1.2.2.2 Những khó khăn: 19

1.2.3 Các hợp đồng đã thực hiện 20

1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 21

1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 21

1.3.2 Sản phẩm và thị trường 27

1.3.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật 30

1.3.4 Về lao động 35

1.3.4.1 Cơ cấu trình độ theo lao dộng. 35

1.3.4.2. Các hình thức thù lao trong doanh nghiệp. 37

1.3.4.3. Các hình thức thưởng: 39

1.3.4.4 Đội ngũ nhân viên Marketing. 40

1.3.5 Nguyên vật liệu và nhà cung ứng 40

1.3.6 Về nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn 42

1.3.6.1 Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh. 42

1.3.6.2 Tình hình nợ vay và trả ngân hàng : 43

Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 45

2.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm 45

2.1.1 Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacer 45

2.1.2 Phân tích thị trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 48

2.1.2.1Thị trường trong Tổng công ty Viglacera 49

2.1.2.2 Thị trường ngoài Viglacera 50

2.2. Các biện pháp đã thực hiện nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 52

2.2.1 Hoạt động xúc tiến, khuyếch trương 52

2.2.2 Phương thức vận chuyển 53

2.2.3 Nghiên cứu thị trường và phương thức thâm nhập thị trường 54

2.2.4 Chính sách sản phẩm và chính sách giá 56

2.2.5 Kênh phân phối 57

2.2.6 Phương thức thanh toán 60

2.3. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty so với đối thủ cạnh tranh 60

2.3.1 Phân tích ma trận BCG và ma trận sản phẩm - thị trường 60

2.4. Đánh giá chung những thành tựu và hạn chế trong việc duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera. 64

2.4.1 Những thành tựu đạt được. 66

2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 68

Chương III. GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA 70

3.1. Phương hướng và mục tiêu 70

3.1.1 Phương hướng phát triển thị trường của Công ty Cổ phẩn Bao bì và Má phanh Viglacera 70

3.1.1.1 Tăng cường đổi mới công nghệ tiên tiến 70

3.1.1.2 Phát triển sản phẩm theo hướng đa dạng hoá và thân thiện với môi trường 70

3.1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực 71

3.1.1.4 Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượngISO 72

3.2.1Mục tiêu của Công ty Cổ phẩn Bao bì và Má phanh Viglacera: 72

3.2. Các giải pháp duy trì và phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 73

3.2.1 Xây dựng và phân tích ma trận SWOT 73

3.2.2 Một số giải pháp duy trì và phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera 75

3.2.2.1 Xây dựng chính sách ưu đãi với các đơn vị trong Tổng công ty Viglacera 76

3.2.2.2 Tăng cường hoạt động Marketing và dự báo thị trường 78

32.2.3 Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường 81

3.2.2.4 Cải thiện và củng cố uy tín của Công ty trên thị trường, bước đầu tham gia liên doanh liên kết 82

3.3. Một số kiến nghị với Tổng công ty Viglacera 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY