Chuyên đề Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỌC SINH. 2I.Sự cần thiết khách quan và tác dụng của Bảo hiểm học sinh. 21.Sự cần thiết của Bảo hiểm học sinh. 22.Tác dụng của Bảo hiểm học sinh. 43. Đặc điểm của bảo hiểm học sinh. 54. Sự khác nhau giữa bảo hiểm học sinh và bảo hiểm y tế học sinh. 6II. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm học sinh. 71.Các bên liên quan trong Bảo hiểm học sinh. 7 2.Phạm vi bảo hiểm. 73.Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. 84. Hợp đồng bảo hiểm. 10 4.1. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm 10.4.2. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. 104.3. Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm. 105. Thời hạn bảo hiểm. 116. Trách nhiệm của các bên khi tham gia bảo hiểm. 11 III. Quy trình khai thác Bảo hiểm học sinh. 121. Công tác khai thác. 122. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 14.3. Công tác giám định. 154. Công tác bồi thường. 16IV. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh. 181. Kết quả kinh doanh. 181.1. Khái niệm 181.2. Phân tích kết quả kinh doanh nghiệp vụ. 192. Hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp . 192.1. Khái niệm. 192.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 20 2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo các khâu công việc đối với BHHS. 21 2.3.1.Hiệu quả khâu khai thác. 212.3.2. Hiệu qủa hoạt động giám định. 212.3.3.Hiệu quả công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 22CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN. 23I. Cơ sở pháp lý để thực hiện bảo hiểm học sinh. 231. Quyết định số 115-HĐBT ngày 29/9/1986 của Hội đồng bộ trưởng về một số chế độ đảm bảo đời sống và học tập của học sinh tại các trường đào tạo. 232. Quyết định số 241/TTg ngày 24/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí. 233. Thông tư của Liên Bộ Tài chính- Giáo dục và đào tạo số 35/TT-LB ngày 25/4/1995 hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên. 244. Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh. 245. Điều khoản bảo hiểm toàn diện đối với học sinh. 24II. Một vài nét về Bảo Việt Nghệ An. 271.Giới thiệu chung về Bảo Việt Nghệ An. 272. Kết quả kinh doanh của Bảo Việt Nghệ An. 29III. Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 311. Công tác khai thác. 322. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 393. Công tác giám định và bồi thường. 44IV. Kết quả đạt được và một số tồn tại của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 461. Kết quả đạt được của Bảo Việt Nghệ An 462. Một số tồn tại và nguyên nhân tồn tại của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An hiện nay. 51CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN 53I. Điều kiện triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 531. Những nhân tố thuận lợi. 532. Khó khăn. 55II. Mục tiêu, định hướng phát triển nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An trong thời gian tới. 561. Đặc điểm tình hình. 562. Mục tiêu, định hướng phát triển nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An .56III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 581. Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 582. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 67KẾT LUẬN 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỌC SINH. 2

I.Sự cần thiết khách quan và tác dụng của Bảo hiểm học sinh. 2

1.Sự cần thiết của Bảo hiểm học sinh. 2

2.Tác dụng của Bảo hiểm học sinh. 4

3. Đặc điểm của bảo hiểm học sinh. 5

4. Sự khác nhau giữa bảo hiểm học sinh và bảo hiểm y tế học sinh. 6

II. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm học sinh. 7

1.Các bên liên quan trong Bảo hiểm học sinh. 7

2.Phạm vi bảo hiểm. 7

3.Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. 8

4. Hợp đồng bảo hiểm. 10

4.1. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm 10.

4.2. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. 10

4.3. Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm. 10

5. Thời hạn bảo hiểm. 11

6. Trách nhiệm của các bên khi tham gia bảo hiểm. 11

III. Quy trình khai thác Bảo hiểm học sinh. 12

1. Công tác khai thác. 12

2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 14.

3. Công tác giám định. 15

4. Công tác bồi thường. 16

IV. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh. 18

1. Kết quả kinh doanh. 18

1.1. Khái niệm 18

1.2. Phân tích kết quả kinh doanh nghiệp vụ. 19

2. Hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp . 19

2.1. Khái niệm. 19

2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 20

2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo các khâu công việc đối với BHHS. 21

2.3.1.Hiệu quả khâu khai thác. 21

2.3.2. Hiệu qủa hoạt động giám định. 21

2.3.3.Hiệu quả công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 22

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ

BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN. 23

I. Cơ sở pháp lý để thực hiện bảo hiểm học sinh. 23

1. Quyết định số 115-HĐBT ngày 29/9/1986 của Hội đồng bộ trưởng về một số chế độ đảm bảo đời sống và học tập của học sinh tại các trường đào tạo. 23

2. Quyết định số 241/TTg ngày 24/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí. 23

3. Thông tư của Liên Bộ Tài chính- Giáo dục và đào tạo số 35/TT-LB ngày 25/4/1995 hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên. 24

4. Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh. 24

5. Điều khoản bảo hiểm toàn diện đối với học sinh. 24

II. Một vài nét về Bảo Việt Nghệ An. 27

1.Giới thiệu chung về Bảo Việt Nghệ An. 27

2. Kết quả kinh doanh của Bảo Việt Nghệ An. 29

III. Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 31

1. Công tác khai thác. 32

2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 39

3. Công tác giám định và bồi thường. 44

IV. Kết quả đạt được và một số tồn tại của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 46

1. Kết quả đạt được của Bảo Việt Nghệ An 46

2. Một số tồn tại và nguyên nhân tồn tại của nghiệp vụ bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An hiện nay. 51

CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH TẠI BẢO VIỆT

NGHỆ AN 53

I. Điều kiện triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 53

1. Những nhân tố thuận lợi. 53

2. Khó khăn. 55

II. Mục tiêu, định hướng phát triển nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An trong thời gian tới. 56

1. Đặc điểm tình hình. 56

2. Mục tiêu, định hướng phát triển nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo

Việt Nghệ An .56

III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 58

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 58

2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh tại Bảo Việt Nghệ An. 67

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY