Chuyên đề Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Công ty Sông Đà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 8 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 4

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO ISO 9001 : 2000 TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 8 11

1. Các đặc điểm về kinh tế kỹ thuật 11

1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 11

1.2. Đặc điểm về lao động 11

1.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 14

1.3.1. Nguyên vật liệu 14

1.3.2.Công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị 15

2. Tình hình quản lý chất lượng tại công ty 17

2.1. Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng của công ty 17

2.1.1. Thành tựu đạt được 17

2.2.2. Một số yếu kém trong quản lý chất lượng của Công ty Sông Đà 8 21

2.3. Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 22

2.4. Những khó khăn khi nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001 ở Công ty Sông Đà 8 23

2.4.1. Khó khăn bên trong công ty 23

2.4.2. Khó khăn bên ngoài doanh nghiệp 25

2.5. Những thuận lợi đối với việc áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 26

2.5.1. Thuận lợi bên trong công ty 26

2.5.2. Thuận lợi bên ngoài công ty 26

3. Nội dung của kế hoạch nghiên cứu và xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 của công ty Sông Đà 8 27

3.1. Nội dung kế hoạch 27

3.1.1. Thành lập ban chỉ đạo 27

3.1.2. Đào tạo về quản lý chất lượng và các yêu cầu ISO 9001 : 2000 28

3.1.3. Khảo sát tình hình thực trạng của công ty với các yêu cầu tiêu chuẩn 28

3.1.4. Thiết kế hệ thống 29

3.1.5. Phân công viết tài liệu, hướng dẫn viết văn bản. 31

3.1.6. Hướng dẫn công ty viết tài liệu theo kế hoạch 31

3.1.7. Xem xét, hoàn thiện các văn bản 32

3.1.8. Phổ biến tài liệu 32

3.1.9. Theo dõi việc thực hiện, cải tiến hệ thống văn bản 32

3.1.10.Phổ biến ISO 9000 cho tất cả nhân viên 32

3.1.11. Đào tạo đánh giá viên nôi bộ 33

3.1.12. Lập kế hoạch, triển khai đánh giá nội bộ 33

3.1.13. Hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp 34

3.1.14. Họp xem xét của lãnh đạo công ty 34

3.1.15. Tổ chức đánh giá thử 34

3.1.16.Xem xét hướng dẫn công ty khắc phục các lỗi sau đánh giá thử 35

3.1.17 Hướng dẫn các công việc chuẩn bị cho chứng nhận 35

3.1.18 Đánh giá chứng nhận 35

3.1.19. Hướng dẫn khắc phục lỗi sau chứng nhận (nếu có) 36

3.1.20. Kết thúc dự án 36

4. Thực trạng về vấn đề chất lượng quản lý chất lượng của công ty.36

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO ISO 9001-2000 TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 8 38

1.1. Phương hướng nâng cao sản xuất nói chung 38

1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại Công ty trong một số năm tới 39

2. Một số giải pháp trong việc nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001:2000 tại Công ty Sông Đà 8 41

2.1. Giải pháp 1 41

2.1.1. Tiếp tục xem xét tính hợp lý của hệ thống văn bản hiện hành 41

2.1.2. Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm của các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 42

2.1.3. Xem xét tính hiệu lực của hệ thống qua các kỳ đánh giá chất lượng nội bộ 43

2.2. Giải pháp 2 44

2.2.1. Tổ chức các lớp học về ISO 9001:2000 cho CBCNV trong Công ty 44

2.2.2. Tăng cường hành động của lãnh đạo Công ty 46

2.2.3. Ban chỉ đạo ISO 9001:2000 cần phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá quá trình thực hiện ISO 9001:2000 48

2.3. Giải pháp 3 50

2.4. Giải pháp 4 50

2.5. Giải pháp 5 51

3. Một số kiến nghị 52

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY