Chuyên đề Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC   LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM & LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DANH MỤC 6I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 61. Thị trường chứng khoán. 62. Lịch sử hình thành . 63. Chức năng . 74. Nguyên tắc hoạt động . 85. Cơ cấu thị trường chứng khoán 96. Các chủ thể 107. Hàng hoá trên thị trường chứng khoán 12II. LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ DANH MỤC 141. Khái niệm về danh mục 142. Nguyên lí đa dạng 153. Một số mô hình phân tích danh mục đầu tư 173.1. Mô hình Markowitz 173.2. Mô hình CAPM 233.2.1. Các giả thiết 233.2.2. Thiết lập danh mục thị trường 24 3.2.3. Đường thị trường vốn và đường thị trường chứng khoán 263.3. Mô hình chỉ số đơn 293.3.2. Giả thiết 293.3.2. Mô hình 293.3.3. Ứng dụng 303.3.3.1. Phân tich rủi ro danh mục, tài sản 303.3.3.2. Phân tích quan hệ lợi suất giữa các tài sản 323.4. ÁP dụng mô hình CAPM và mô hình chỉ số đơn trong phân tích danh mục 324. Nội dung và chiến lược quản lí danh mục 345. Đánh giá việc thực thi danh mục 355.1.Phương pháp chỉ số và so sánh 3545.2. Phương pháp sử dụng hệ số α 36CHƯƠNG II: ÁP DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH DANH MỤC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 38I. BÀI TOÁN LÝ THUYẾT. 381.Lập danh mục tối ưu 381.1. Danh mục chỉ gồm tài sản rủi ro 381.2. Danh mục gồm cả tài sản phi rủi ro 392. Tìm điều kiện để một tài sản vào được danh mục đang xét 41II. ÁP DỤNG 431. Dữ liệu 432. Lập danh mục tối ưu 432.1. Kiểm tra chuỗi lợi suất của AGF 442.2. Lập danh mục tối ưu vói 6 cổ phiếu 452.3. Xác định điều kiện để một tài sản 472.3.1. Uớc lượng hệ số bêta của một ngành 472.3.2. Mô hình chỉ số đơn 492.3.3. Tìm điều kiện để tài sản vào được 50 Phụ lục I: Kết quả kiểm định đơn vị để kiểm tra tính dứng của các cổ phiếu trong ngành food_baverage và trong danh mục. 52Phụ lục II: Mô hình chỉ số đơn để ước lượng các hệ số anpha, bêta của các cổ phiếu trong ngành food-baverage và trong danh mục. 54KẾT LUẬN 56DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM & LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DANH MỤC 6

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 6

1. Thị trường chứng khoán. 6

2. Lịch sử hình thành . 6

3. Chức năng . 7

4. Nguyên tắc hoạt động . 8

5. Cơ cấu thị trường chứng khoán 9

6. Các chủ thể 10

7. Hàng hoá trên thị trường chứng khoán 12

II. LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ DANH MỤC 14

1. Khái niệm về danh mục 14

2. Nguyên lí đa dạng 15

3. Một số mô hình phân tích danh mục đầu tư 17

3.1. Mô hình Markowitz 17

3.2. Mô hình CAPM 23

3.2.1. Các giả thiết 23

3.2.2. Thiết lập danh mục thị trường 24

3.2.3. Đường thị trường vốn và đường thị trường chứng khoán 26

3.3. Mô hình chỉ số đơn 29

3.3.2. Giả thiết 29

3.3.2. Mô hình 29

3.3.3. Ứng dụng 30

3.3.3.1. Phân tich rủi ro danh mục, tài sản 30

3.3.3.2. Phân tích quan hệ lợi suất giữa các tài sản 32

3.4. ÁP dụng mô hình CAPM và mô hình chỉ số đơn trong phân tích danh mục 32

4. Nội dung và chiến lược quản lí danh mục 34

5. Đánh giá việc thực thi danh mục 35

5.1.Phương pháp chỉ số và so sánh 354

5.2. Phương pháp sử dụng hệ số α 36

CHƯƠNG II: ÁP DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH DANH MỤC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 38

I. BÀI TOÁN LÝ THUYẾT. 38

1.Lập danh mục tối ưu 38

1.1. Danh mục chỉ gồm tài sản rủi ro 38

1.2. Danh mục gồm cả tài sản phi rủi ro 39

2. Tìm điều kiện để một tài sản vào được danh mục đang xét 41

II. ÁP DỤNG 43

1. Dữ liệu 43

2. Lập danh mục tối ưu 43

2.1. Kiểm tra chuỗi lợi suất của AGF 44

2.2. Lập danh mục tối ưu vói 6 cổ phiếu 45

2.3. Xác định điều kiện để một tài sản 47

2.3.1. Uớc lượng hệ số bêta của một ngành 47

2.3.2. Mô hình chỉ số đơn 49

2.3.3. Tìm điều kiện để tài sản vào được 50

Phụ lục I: Kết quả kiểm định đơn vị để kiểm tra tính dứng của các cổ phiếu trong ngành food_baverage và trong danh mục. 52

Phụ lục II: Mô hình chỉ số đơn để ước lượng các hệ số anpha, bêta của các cổ phiếu trong ngành food-baverage và trong danh mục. 54

KẾT LUẬN 56

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY