Chuyên đề Ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất - nhập khẩu sau gia nhập WTO đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam - một số kiến nghị giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1:VAI TRÒ CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP WTO 51.1. Thu ngân sách nhà nước 51.1.1. Khái niệm 51.1.2. Đặc điểm 51.1.3. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 61.1.3.1. Phân theo thu nội địa và thu ngoài nước 61.1.3.2. Phân theo sắc thuế 71.1.4. Các nhân tố tác động tới thu ngân sách nhà nước 81.1.4.1. Nhân tố trong nước 81.1.4.2. Hội nhập kinh tế quốc tế 101.2.Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đến sự phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách 111.2.2. Khái quát thuế xuất nhập khẩu 111.2.2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đến sự phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách 131.3. Lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 161.3.1. Những nguyên tắc cơ bản của WTO 161.3.2. Những yêu cầu cơ bản đặt ra đối với thuế xuất nhập khẩu 181.3.3. Lộ trình cắt giảm thuế 181.3.3.Ảnh hưởng của lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu đến nguồn thu thuế xuất nhập khẩu 231.4. Khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài về vấn đề tăng trưởng nhanh và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 241.4.1. Một số kinh nghiệm của các nước đang phát triển và có nền chuyển đổi 241.4.2. Khảo sát một số kinh nghiệm của Trung Quốc 281.4.2.1. Tóm tắt lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 281.4.2.2. Một số chính sách lớn của Trung Quốc nhằm tăng trưởng nhanh và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu 301.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 34CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CẮT GIẢM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU THEO CAM KẾT GIA NHẬP WTO ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 392.1. Thực trạng thu ngân sách nhà nước sau một năm gia nhập WTO 392.1.1. Khái quát chung về sự phát triển nền kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO 392.1.1.1.Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua; cơ cấu kinh tế chuyên d ịch theo hướng tích cực, vốn đầu tư tăng tốc và đạt quy mô khá 392.1.1.2. Xuất, nhập khẩu 402.1.2. Tình hình thu ngân sách sau một năm gia nhâpWTO 562.1.2.1. Quy mô thu ngân sách nhà nước 562.1.2.2. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 632.2. Phân tích ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đến Thu ngân sách nhà nước 682.2.1.ảnh hưởng tích cực và không tích cực 692.2.1.1. Ảnh hưởng tích cực 692.2.1.2. Ảnh hưởng không tích cực 872.2.2. Ảnh hưởng cắt giảm thuế theo WTO được đặt trong tổng thể cắt giảm thuế theo khu vực ASEAN và Trung Quốc. 992.2.3. Ảnh hưởng trước mắt và ảnh hưởng lâu dài 1062.2.3.1. Ảnh hưởng trước mắt 1062.2.3.2. Ảnh hưởng lâu dài: 1092.2.4. Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 1142.3. Đánh giá những ảnh hưởng cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đến thu ngân sách nhà nước 1162.3.2. Những hạn chế cơ bản 1182.3.3.1. Nguyên nhân của hạn chế 1202.3.4. Nhận định chung có tính quy luật và một số vấn đề đặt ra trong thời gian tới. 1232.3.4.1. Nhận định chung có tính quy luật về sự ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước 1232.3.4.2. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước và phù hợp với việc gia nhập WTO của Việt Nam 127 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HẬU GIA NHẬP WTO 1313.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam trong tiến trình hội nhập WTO tác động tới thu ngân sách nhà nước 1313.1.1. Bối cảnh quốc tế 1313.1.2. Bối cảnh trong nước 1353.2. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu để tăng trưởngbền vững thu NSNN trong lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 1383.2.1. Dự báo ảnh hưởng của cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập đến thu ngân sách nhà nước cuối lộ trình (3-5-7 năm ) 1383.2.2.Quan điểm, phương hướng ,mục tiêu 1443.2.2.1. Một số quan điểm chủ đạo 1443.2.2.2. Phương hướng điều chỉnh cơ bản 1453.3.2. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đạt ra 1453.3. Các giải pháp để tăng trưởng và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế nhập khẩu sau khi gia nhập WTO 146KẾT LUẬN 156

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:VAI TRÒ CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP WTO 5

1.1. Thu ngân sách nhà nước 5

1.1.1. Khái niệm 5

1.1.2. Đặc điểm 5

1.1.3. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 6

1.1.3.1. Phân theo thu nội địa và thu ngoài nước 6

1.1.3.2. Phân theo sắc thuế 7

1.1.4. Các nhân tố tác động tới thu ngân sách nhà nước 8

1.1.4.1. Nhân tố trong nước 8

1.1.4.2. Hội nhập kinh tế quốc tế 10

1.2.Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đến sự phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách 11

1.2.2. Khái quát thuế xuất nhập khẩu 11

1.2.2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đến sự phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách 13

1.3. Lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 16

1.3.1. Những nguyên tắc cơ bản của WTO 16

1.3.2. Những yêu cầu cơ bản đặt ra đối với thuế xuất nhập khẩu 18

1.3.3. Lộ trình cắt giảm thuế 18

1.3.3.Ảnh hưởng của lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu đến nguồn thu thuế xuất nhập khẩu 23

1.4. Khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài về vấn đề tăng trưởng nhanh và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 24

1.4.1. Một số kinh nghiệm của các nước đang phát triển và có nền chuyển đổi 24

1.4.2. Khảo sát một số kinh nghiệm của Trung Quốc 28

1.4.2.1. Tóm tắt lộ trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc 28

1.4.2.2. Một số chính sách lớn của Trung Quốc nhằm tăng trưởng nhanh và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu 30

1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 34

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CẮT GIẢM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU THEO CAM KẾT GIA NHẬP WTO ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 39

2.1. Thực trạng thu ngân sách nhà nước sau một năm gia nhập WTO 39

2.1.1. Khái quát chung về sự phát triển nền kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO 39

2.1.1.1.Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua; cơ cấu kinh tế chuyên d ịch theo hướng tích cực, vốn đầu tư tăng tốc và đạt quy mô khá 39

2.1.1.2. Xuất, nhập khẩu 40

2.1.2. Tình hình thu ngân sách sau một năm gia nhâpWTO 56

2.1.2.1. Quy mô thu ngân sách nhà nước 56

2.1.2.2. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước 63

2.2. Phân tích ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đến Thu ngân sách nhà nước 68

2.2.1.ảnh hưởng tích cực và không tích cực 69

2.2.1.1. Ảnh hưởng tích cực 69

2.2.1.2. Ảnh hưởng không tích cực 87

2.2.2. Ảnh hưởng cắt giảm thuế theo WTO được đặt trong tổng thể cắt giảm thuế theo khu vực ASEAN và Trung Quốc. 99

2.2.3. Ảnh hưởng trước mắt và ảnh hưởng lâu dài 106

2.2.3.1. Ảnh hưởng trước mắt 106

2.2.3.2. Ảnh hưởng lâu dài: 109

2.2.4. Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 114

2.3. Đánh giá những ảnh hưởng cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đến thu ngân sách nhà nước 116

2.3.2. Những hạn chế cơ bản 118

2.3.3.1. Nguyên nhân của hạn chế 120

2.3.4. Nhận định chung có tính quy luật và một số vấn đề đặt ra trong thời gian tới. 123

2.3.4.1. Nhận định chung có tính quy luật về sự ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước 123

2.3.4.2. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước và phù hợp với việc gia nhập WTO của Việt Nam 127

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HẬU GIA NHẬP WTO 131

3.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam trong tiến trình hội nhập WTO tác động tới thu ngân sách nhà nước 131

3.1.1. Bối cảnh quốc tế 131

3.1.2. Bối cảnh trong nước 135

3.2. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu để tăng trưởngbền vững thu NSNN trong lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO 138

3.2.1. Dự báo ảnh hưởng của cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo cam kết gia nhập đến thu ngân sách nhà nước cuối lộ trình (3-5-7 năm ) 138

3.2.2.Quan điểm, phương hướng ,mục tiêu 144

3.2.2.1. Một số quan điểm chủ đạo 144

3.2.2.2. Phương hướng điều chỉnh cơ bản 145

3.3.2. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đạt ra 145

3.3. Các giải pháp để tăng trưởng và bền vững thu ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế nhập khẩu sau khi gia nhập WTO 146

KẾT LUẬN 156

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY