Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại - Một số vấn đề cơ bản

LỜI NểI ĐẦU 1

PHẦN I : CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN. 2

A. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 2

1. Tín dụng ngân hàng - sự ra đời và quá trỡnh phỏt triển. 2

2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng thương mại. 3

3. Các vấn đề cơ bản của tín dụng ngân hàng. 4

4. Tầm quan trọng của tớn dụng ngõn hàng trong sự phỏt triển kinh tế. 5

B. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 7

1. Quan điểm về chất lượng tín dụng. 7

2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại. 7

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 10

PHẦN II : THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 17

1. Những kết quả đạt được. 17

2. Những hạn chế và nguyờn nhõn. 17

PHẦN III : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 21

1. Phõn tớch, xếp loại doanh nghiệp. 21

2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tín dụng. 21

3. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay. 23

4. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro. 23

5. Giải quyết nợ quỏ hạn – Xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lónh. 24

6. Nâng cao chất lượng nhân sự và chuyên môn hóa cán bộ tín dụng. 24

7. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng. 25

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC. 27

1. Hoàn thiện hành lang phỏp lý. 27

2. Quản lý lói suất và tự do hoỏ tài chớnh. 27

3. Hỗ trợ ngân hàng khơi thông nguồn vốn. 28

4. Đa dạng hoá các công cụ tài chính - hoàn thiện thị trường tài chính. 28

5. Hỡnh thành, hoàn thiện hệ thống liờn ngõn hàng và hệ thống quỹ bự đắp rủi ro liên ngân hàng. 28

6. Hoàn thiện cụng tỏc thanh tra, kiểm tra và tổ chức trong hệ thống ngõn hàng. 29

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY