Các quá trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm nhiên liệu

HầN i: TổNG QUAN 6

1. Dầu mỏ và khí tự nhiên.[1],[3] 6

1.1. Khái niệm 6

1.2. Thành phần hoá học của dầu khí.[3] 7

a.Thành phần chủ yếu của dầu khớ (Hydrocacbon). 7

b. Những thành phần khỏc ( thành phần phi hydrocacbon) trong dầu mỏ 9

2. Các quá trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm nhiên liệu. [1],[3] 10

2.1 Quá trình chưng cất 13

2.2. Quá trình Cracking xúc tác 13

2.3. Quá trình Refoming 14

2.4. Các quá trình làm sạch các sản phẩm dầu mỏ. 14

2.4.1 Xử lý bằng Hydro 15

2.4.2 Xử lý bằng phương phỏp ngọt húa. 15

2.5. Các quá trình sản xuất cấu tử pha xăng có trị số octan cao. 15

2.5.1. Quá trình Alkyl hoá. [3] 15

2.5.2. Izome hoá. [3] 16

3. Các sản phẩm nhiên liệu Xăng, DO, FO. 16

3.1. Xăng. 16

3.1.1. Khái niệm 16

3.1.2. Thành phần hóa học của xăng. [1], [5], [4] 17

3.1.3. Yêu cầu về chất lượng của nhiên liệu Xăng. [5] 19

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lời cảm ơn

PHẦN MỞ ĐẦU 3

I.TỔNG QUAN 6

1.Dầu mỏ và khớ tự nhiờn 6

1.1 Khái niệm 6

1.2 Thành phần húa học của dầu khớ 6

2. Cỏc quỏ trỡnh chế biến dầu thụ thành cỏc sản phẩm năng lượng 10

2.1 Quỏ trỡnh chưng cất 13

2.2 Quỏ trỡnh reforming 13

2.3 Quỏ trỡnh cracking 14

2.4 Các quá trình xử lý lưu huỳnh. 14

2.5Các quá trình sản xuất cấu tử pha xăng có trị số octan cao. 16

3.Cỏc sản phẩm nhiên liệu chính Xăng, DO, FO. 17

3.1 Xăng 17

3.1.1 Khỏi niệm 17

3.1.2 Thành phần hoỏ học cơ bản của xăng 17

3.1.3 Cỏc chỉ tiêu chất lượng quy định đối với Xăng 20

3.2 Diesel 24

3.2.1 Khái niệm 24

3.2.2 Thành phần hoỏ học cơ bản của Diesel 24

3.2.3 Các chỉ tiêu chất lượng quy định đối với Diesel 25

3.3 Dầu đốt 29

3.3.1 Khỏi niệm 29

3.3.2 Thành phần hoỏ học cơ bản của Dầu đốt 29

3.3.3 Các chỉ tiêu chất lượng quy định đối với Dầu đốt 30

II.QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA XĂNG, DO, FO Ở VIỆT NAM , CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 34

1. Quy định của Việt Nam 34

1.1 Chỉ tiêu chất lượng của Xăng 34

1.2 Chỉ tiêu chất lượng của Diesel (DO) 35

1.3 Chỉ tiêu chất lượng của Dầu đốt (FO) 36

2.Quy định của một số nước trong khu vực Đông Nam á 37

2.1 Chỉ tiêu chất lượng của Xăng 37

2.2 Chỉ tiêu chất lượng của Diesel (DO) 37

2.3 Chỉ tiêu chất lượng của Dầu đốt (FO) 37

3.Quy định của thế giới 37

3.1 Chỉ tiêu chất lượng của Xăng 37

3.2 Chỉ tiêu chất lượng của Diesel (DO) 38

3.3 Chỉ tiêu chất lượng của Dầu đốt (FO) 39

4.Quy định của ấn Độ 39

4.1 Chỉ tiêu chất lượng của Xăng 39

4.2 Chỉ tiêu chất lượng của Diesel (DO) 39

III. ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA XĂNG , DO , FO ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM (2010-2015) 40 40

1. Xăng 40

1.1 Nhận định đánh giá 40

1.1.1 Trị số ôctan (RON, MON) 40

1.1.2 Hàm lượng lưu huỳnh 41

1.1.3 áp suất hơi bão hoà (RVP) 43

1.1.4 Hàm lượng olefin 43

1.1.5 Hàm lượng Benzen 44

1.1.6 Hàm lượng chất oxy hóa 45

1.2 Bảng đề xuất chỉ tiêu chất lượng Xăng 45

2. Diesel 46

2.1 Nhận định đánh giá 46

2.1.1 Trị số centan 46

2.1.2 Hàm lượng lưu huỳnh 47

2.1.3 Điểm đông đặc 48

2.1.4 Cặn cacbon 49

2.2 Bảng đề xuất chỉ tiêu chất lượng của Diesel 50

3. Dầu đốt 50

3.1 Nhận định đánh giá 50

3.1.1 Hàm lượng lưu huỳnh 50

3.1.2 Nhiệt trị

3.1.3 Hàm lượng tro 51

3.2 Bảng đề xuất chỉ tiêu chất lượng của Dầu đốt 52

VI. KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY