Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây lắp Thương mại

LỜI NÓI ĐẦU 4

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn tốt nghiệp 5

2. Mục đích nghiên cứu của luận văn 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp 5

4. Phương pháp nghiên cứu 5

5. Những đóng góp chủ yếu của luận văn 6

6. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp 6

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 7

1.1. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ SXKD, BẢN CHẤT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 7

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh. 7

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 8

1.1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 9

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 14

1.2.1. Các nhân tố khách quan. 14

1.2.2. Các nhân tố chủ quan 16

1.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SXKD 18

1.3.1. Phương pháp so sánh tuyệt đối. 18

1.3.2. Phương pháp so sánh tương đối. 18

1.4. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 19

1.4.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 19

1.4.1.1. Lợi nhuận. 19

1.4.1.2. Giá thành sản phẩm, dịch vụ 20

1.4.1.3. Chất lượng sản phẩm, dich vụ 20

1.4.1.4. Một số chỉ tiêu so sánh 21

1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội 21

1.4.2.1. Tăng các khoản nộp ngân sách 22

1.4.2.2. Thu nhập bình quân của mỗi lao động tăng 22

1.4.2.3. Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I. 23

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I- BỘ THƯƠNG MẠI. 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23

2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 26

2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 26

2.2.2. Đặc điểm, chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty 28

2.2.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 29

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I - BỘ THƯƠNG MẠI 31

2.3.1. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua. 31

2.3.2. Quá trình hoạt động của Công ty trong 3 năm vừa qua 2002-2004 32

2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 43

2.4.1. Yếu tố lao động. 43

2.4.2. Tình hình máy móc, thiết bị. 45

2.4.3. Thời gian làm việc: 48

2.4.4. Cách bố trí nơi làm việc: 48

2.4.5. Các điều kiện lao động: 49

2.4.6. Công tác kỹ thuật chất lượng - an toàn lao động - bảo hiểm xã hội. 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN SUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I. 50

3.1 .THIẾT KẾ CÁC CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CÓ THỂ THEO ĐUỔI. 50

3.1.1. Phương thức tiến hành 50

3.1.2.1. Đối với lĩnh vực xây lắp 50

3.1.2.2. Đối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 52

3.2. HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I 53

3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng tăng hiệu quả kinh doanh 53

3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên 57

3.2.3. Đẩy mạnh phong trào hăng hái sản xuất do Bộ thương mại và Đảng uỷ Công ty đề ra. 60

3.3. TÍCH CỰC PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 60

3.3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 60

3.3.2. Phương thức tiến hành. 61

3.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp. 61

3.3.4. Hiệu quả của biện pháp 62

3.3.5. Những kết quả chính đã đạt được 63

3.4. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC NHU CẦU VÀ THAM GIA ĐẤU THẦU NHIỀU CÔNG TRÌNH. 63

3.5. HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP. 65

3.5.1 Truyền đạt chiến lược sản xuất kinh doanh đã được xây dựng tới các thành viên của Công ty. 65

3.5.2. Phương thức tiến hành. 66

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY